Konkurs POWER na szkolenie i doradztwo dla przedstawicieli JST – zakończenie oceny merytorycznej wniosków

Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej Instytucja Pośrednicząca Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) zakończyły ocenę merytoryczną wniosków złożonych przez Beneficjentów w Konkursie nr POWR.02.10.00-IP.02-00-002/17.

Konkurs dotyczył  szkoleń i doradztwa dla kadry kierowniczej systemu oświaty (w tym kadry JST) pod kątem kształtowania umiejętności przywódczych potrzebnych w procesie rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw uczniów (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Aktualnie IP MEN będzie indywidualnie kontaktowało się z Beneficjentami w celu poinformowania ich o dokonanych w trakcie oceny ustaleniach. 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa