Komunikat nr 1 – pilotaż dla jednostek samorządu terytorialnego

Zapraszamy do zapoznania się z podstawowymi informacjami na temat pilotażu modelu doradztwa dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) organizowanego w ramach projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów”.

Projekt realizowany jest przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich, a jego wdrożenie ma przyczynić się do osiągnięcia 1. celu szczegółowego Priorytetu Inwestycyjnego 10i. PO WER, jakim jest poprawa funkcjonowania i zwiększenie wykorzystania systemu wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy (ICT, matematyczno-przyrodniczych, języków obcych), nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw (kreatywności, innowacyjności, pracy zespołowej) oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia.

Uwzględniając istotność zadań oświatowych wykonywanych przez pracowników JST, uczestnikom pilotażu proponujemy możliwość doskonalenia kompetencji służących efektywnemu i skutecznemu wykonywaniu swoich obowiązków.

Jednym z celów szkolenia jest wzrost gotowości uczestników do podjęcia działań w zakresie całościowego postrzegania lokalnej oświaty oraz doskonalenie własnych umiejętności w zakresie planowania, tworzenia i wdrażania lokalnej polityki oświatowej, wprowadzania modyfikacji działań realizowanych w oparciu o przyjęty i monitorowany plan strategiczny, analizowania i oceniania danych o stanie realizacji zadań oświatowych, a także tworzenia mechanizmów dyskutowania o oświacie na poziomie lokalnym, służących jej jakościowemu rozwojowi. Istotne jest także, aby w procesie planowania strategicznego, samorządowcy umieli posługiwać się i wykorzystywać nowe narzędzie, jakim jest procesowe wspomaganie szkół/placówek. Lepsze zaadoptowanie do warunków lokalnych JST procesowego wspomagania poprzez jego zaplanowanie, sfinansowanie oraz adekwatną do warunków organizację przyczyni się do zainicjowania działań zmierzających do zmian w szkołach.

Efektem przeprowadzonego pilotażu będzie:

 1. weryfikacja opracowanych programów szkoleniowo-doradczych w oparciu o uwagi zgłoszone przez uczestników szkoleń i adresatów doradztwa;
 2. opracowanie przez każdy z zespołów reprezentujących JST dokumentu strategicznego – planu podnoszenia jakości oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów w gminie/powiecie;
 3. objęcie, w każdej JST biorącej udział w pilotażu, kompleksowym procesem wspomagania szkół/placówek w oparciu o opracowany plan podnoszenia jakości oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów.

Szkolenie dostarczy wiedzy oraz przykładów dobrych praktyk w zakresie planowania strategicznego, tworzenia planów strategicznych i ich wdrażania, w szczególności w zakresie struktury, stosowania wskaźników jakościowych, formułowania celów czy metod monitoringu. Nie zabraknie także samorządowych przykładów dobrych praktyk w zakresie wdrażania procesowego wspomagania z poziomu jednostki samorządu terytorialnego, modeli jego realizacji i organizacji przez JST.

Celem oświaty jest wszechstronny rozwój jednostki, dzięki rozwiniętym kompetencjom kluczowym każdy z nas może stać się ważnym graczem na krajowym i międzynarodowym rynku pracy. Szkolenie wyposaży uczestników także w wiedzę dotyczącą kompetencji kluczowych, wskaże narzędzia ich rozwoju oraz możliwości ingerencji i monitorowania ich kształcenia z poziomu jednostki samorządu terytorialnego.

Organizacja szkoleń:

Program szkolenia obejmuje 5 modułów szkoleniowych. Każdy moduł trwa 3 dni i obejmuje 21 godzin dydaktycznych. W ramach szkolenia, pomiędzy modułami, uczestnicy mają do wykonania zadania wdrożeniowe w swoich macierzystych jednostkach.

Każdy moduł szkolenia podzielony jest na 90 min. interaktywne sesje, obejmujące pięć głównych obszarów tematycznych:

 1. zagadnienia związane z diagnozowaniem stanu lokalnej oświaty w JST, wskaźnikami oświatowymi i edukacyjnymi oraz ich wykorzystanie przez JST,
 2. zagadnienia związane z zarządzaniem strategicznym, tworzeniem lokalnych planów/strategii oświatowych,
 3. zagadnienia związane z procesem wspomagania szkół i jego wykorzystaniem do podnoszenia jakości pracy szkół,
 4. zagadnienia związane z rozwojem kompetencji kluczowych uczniów i ich kształceniem przez szkoły,
 5. finansowaniem oświaty.

Zajęcia szkoleniowe realizowane są z wykorzystaniem metod interaktywnych w formie; wykładów, mini prezentacji, coachingu grupowego, dyskusji i wymiany doświadczeń, a także praktycznych warsztatów.

Uczestnicy szkolenia ( JST) podzieleni są na 4 grupy warsztatowe;

 • Grupa 1 – grupa gmin wiejskich,
 • Grupa 2 – grupa gmin miejskich,
 • Grupa 3 – grupa powiatów,
 • Grupa 4 – grupa gmin miejsko- wiejskich.

Organizacja kolejnych modułów szkoleniowych planowana jest w miesiącach; czerwiec, sierpień, październik i listopad, w trzecim tygodniu każdego w wymienionych miesięcy. Terminy kolejnych modułów zostaną przekazane uczestnikom jeszcze w miesiącu kwietniu.

Doradztwo/sieci tematyczne:

Oprócz zajęć dydaktycznych, każda z jednostek samorządu terytorialnego oraz jej pracownicy uczestniczący w szkoleniu zostaną objęci działaniami doradczymi. Doradztwo realizowane będzie przez ekspertów/trenerów.

Doradztwo będzie realizowane w następujących formach;

 1. Jednorazowa wizyta w siedzibie jednostki samorządu terytorialnego (forma wsparcia np. spotkanie, szkolenie, konsultacja-uzgodniona pomiędzy ekspertem a kierownikiem jednostki),
 2. Ekspert opiekun – każda jednostka samorządu terytorialnego ma swojego opiekuna, z którym może kontaktować się pomiędzy modułami on-line. Zadaniem opiekuna jest monitorowanie realizacji zadań przez zespół z danej JST oraz w razie potrzeby służenie radą i pomocą. Opiekun jest odpowiedzialny za prawidłowe wykonanie zadania zawiązanego z opracowaniem planu strategicznego. Szczególny nadzór nad wykonaniem tego zadania przez uczestników szkolenia wynika z faktu, iż plany podnoszenia jakości oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów są wskaźnikiem w projekcie.
 3. Sieci tematyczne – eksperci wraz z uruchomieniem szkoleń, zakładają na platformie Doskonalenie w sieci tematyczne sieci współpracy zapraszając do uczestnictwa w nich samorządowców szkolących się. Wstępnie zaplanowano powstanie 5 sieci współpracy; Diagnoza, Planowanie strategiczne i zarządzanie, Wspomaganie, Kompetencje kluczowe uczniów ich kształcenie, Finansowanie oświaty.
 4. Sieci współpracy – oprócz sieci tematycznych planuje się uruchomienie jednej sieci współpracy dla wszystkich uczestników szkolenia. Moderatorem sieci będzie pracownik Zespołu Projektowego. Celem sieci będzie wymiana doświadczeń i informacji o realizacji szkoleń oraz pojawiających się bieżących problemach w ich realizacji. Sieć ta o zakończeniu przekształci się w sieć monitorującą wdrażanie opracowanych planów podnoszenia jakości oświaty oraz wspomagania szkół w zakresie kompetencji kluczowych uczniów.

Inne propozycje dla uczestników:

W związku ze zmianami w systemie oświaty, w ramach każdego modułu szkoleniowego, oprócz planowanych treści szkoleniowych, prezentowane będą (w formie wykładu lub warsztatu) aktualności dotyczące zmian w prawie oświatowym lub propozycje nowych, konsultowanych rozwiązań systemowych (np. zmiany w sposobie finansowania zadań oświatowych, projektowane zmiany w systemie nadzoru pedagogicznego, zmiany w statusie zawodowym pracowników oświaty itp.).

W trakcie modułów szkoleniowych uruchamiane będą także „stoliki eksperckie” (np. zagadnienia prawne, finansowanie oświaty). Stoliki obsługiwane będą przez zatrudnionych w projekcie ekspertów.

Termin i miejsce szkolenia:

Pierwszy moduł szkolenia odbędzie się w dniach 5-7 kwietnia 2017 r. w Warszawie w hotelu Holiday Park ul. Heroldów 1B, 01-991 Warszawa, tel. +48 511 49 49 49 e-mail: recepcja@hphotel.pl.

Kiedy zaczynamy i kończymy:

Od godziny 9.30 – zakwaterowanie uczestników w hotelu.
Rozpoczęcie modułu szkoleniowego, w dniu 5 kwietnia 2017 r. o godzinie 11.00
Zakończenie modułu obiadem w dniu 7 kwietnia 2017 r. o godzinie 14.30

Zakwaterowanie i wyżywienie:

Podczas szkolenia zapewniamy noclegi w pokojach 2-osobowych i wyżywienie wszystkim uczestnikom, a także materiały szkoleniowe oraz opiekę trenerską.

Dojazd do hotelu:

Uczestnicy, którzy przyjadą własnym transportem mają możliwość bezpłatnego zaparkowania pojazdu na hotelowym parkingu.

Osoby, które korzystają z transportu publicznego mogą dojechać we własnym zakresie komunikacją miejską. Metrem do ostatniej stacji MŁOCINY a następnie autobusem 114 z pobliskiej pętli autobusowej i wysiąść na przystanku MUZEALNA.

Można również skorzystać z oznaczonego autokaru, jaki zostanie podstawiony pod KINOTEKĘ (Pałac Kultury i Nauki od strony Alej Jerozolimskich) o godzinie 9.30 (odjazd spod Kinoteki do hotelu o godzinie 10.00) i w ten sposób dotrzeć na nasze szkolenie.

Osoby, które zadeklarowały chęć skorzystania z autokaru po zakończeniu szkolenia również zostaną odwiezione z Hotelu pod Dworzec Centralny w Warszawie. 

Uwaga osoby, które chcą skorzystać z autokaru prosimy o taką informację na adres e-mail piotr.matuszak@ore.edu.pl do dnia 24 marca 2017 r. do godziny 15.00. 

UWAGA WAŻNE – każdy z uczestników szkolenia, w recepcji, otrzyma Oświadczenie uczestnika projektu – prosimy o jego wypełnienie i podpisanie –  to pozwoli Państwu uczestniczyć bez przeszkód w naszym spotkaniu.

Szczegółowy program pierwszego modułu szkolenia prześlemy na 7 dni przed rozpoczęciem szkolenia. 

Serdecznie zapraszamy!
Zespół projektu

Ostatnia aktualizacja: 21 maja 2019

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa