Diagnoza kompetencji kadr zarządzających oświatą – raport z badania

diagnoza kompetencji raport
diagnoza kompetencji raport

Wyniki przeprowadzonych badań ilościowych i jakościowych wskazują, że główne potrzeby szkoleniowe pracowników jednostek samorządu terytorialnego (JST) zajmujących się zadaniami oświatowymi dotyczą znajomości prawa, umiejętności jego interpretowania oraz osadzania jego zapisów w szerszym kontekście legislacyjnym. Nie bez znaczenia – szczególnie dla otoczenia lokalnej oświaty – jest także doskonalenie kompetencji miękkich pracowników samorządów. Dzielenie się wiedzą i komunikatywność pomaga we współpracy z lokalnymi interesariuszami oświaty oraz w kontaktach z przedstawicielami innych samorządów. Zachęcamy do zapoznania się z wynikami badań i rekomendacjami zawartymi w raporcie pn. „Diagnoza kompetencji kadr zarządzających oświatą oraz pracowników operacyjnych realizujących zadania oświatowe w jednostkach samorządu terytorialnego, oraz metod podnoszenia przez nich kompetencji”.

Zaprezentowany raport składa się pięciu rozdziałów:

  • W rozdziale pierwszym opisano problematykę i metodologię badawczą. Skupiono się na opisie kontekstu badawczego oraz na głównych celach i pytaniach badawczych, jakie zostały postawione w trakcie realizacji przedsięwzięcia.
  • Rozdział drugi dotyczy specyfiki zarządzania oświatą z perspektywy jednostek samorządu terytorialnego. Zawiera wykaz zadań samorządu wynikających z ustawy. Przedstawiony został w nim sposób funkcjonowania oświaty i tworzenia lokalnej polityki oświatowej. W ramach tej części raportu opisano również charakter współpracy pomiędzy samorządem a interesariuszami systemu oświaty.
  • W trzecim rozdziale skupiono się na charakterystyce obecnego sposobu doskonalenia zawodowego pracowników komórek/wydziałów odpowiedzialnych za realizację zadań oświatowych. Opisano w nim także przeprowadzoną w ramach badań ilościowych i jakościowych analizę potrzeb szkoleniowych.
  • W ostatnim rozdziale raportu zaprezentowano stworzone w niniejszej diagnozie profile kompetencyjne pracowników operacyjnych oraz osób zarządzających oświatą.

Raport kończy się wnioskami opisowymi oraz rekomendacjami, które m.in. mają być wykorzystane przy opracowaniu programów szkoleniowo–doradczych dla przedstawicieli JST.

Przeprowadzone badania, niestety potwierdziły, iż istotnym problemem samorządów jest brak planowania strategicznego w oświacie. Strategie dedykowane oświacie nie powstają, a kierunki zawarte w ogólnych strategiach rozwojowych JST nie są ukierunkowane na długofalowe wyzwania edukacyjne. Zazwyczaj koncentracja uwagi samorządów oscyluje wokół kwestii infrastrukturalnych (obiekty sportowe, sale komputerowe itp.) bez diagnozowania zjawisk wpływających na jakość edukacji. Brak takich diagnoz skutkuje brakiem podejmowania konkretnych działań i de facto marginalizowaniem zagadnienia jakości w edukacji.

Jak pokazują badania, sytuacja taka jest w znacznej mierze wynikiem kompetencji, jakie posiadają władze lokalne. Dominuje obawa przed podejmowaniem decyzji wykraczających poza bieżące administrowanie szkołami oraz przed koniecznością rozliczenia się z realizacji zadań trudniejszych, długofalowych. Nie bez znaczenia są także umiejętności planowania strategicznego: analizy danych, poszukiwania właściwych rozwiązań, podejmowania działań i umiejętności wykorzystania posiadanych zasobów.

Badanie zostało zrealizowane w ramach projektu Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkól i kompetencji kluczowych uczniów” w okresie od lipca do października 2016 roku. przez konsorcjum firm Danae sp. z o.o. oraz 05 Sigma Research and Development, wyłonionych w trybie przetargu nieograniczonego.

Życzymy interesującej lektury !

diagnoza kompetencji raport

Załączniki:

Raport – Diagnoza kompetencji kadr zarządzających oświatą i pracowników operacyjnych

Ostatnia aktualizacja: 9 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa