System wspomagania szkół i jego wykorzystanie do podnoszenia jakości pracy szkół, umiejętności kluczowe uczniów i ich kształtowanie przez szkoły – poszukujemy 2 ekspertów

Ośrodek Rozwoju Edukacji beneficjent projektu „Wsparcie kadry jednostek samorządu terytorialnego w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkół i kompetencji kluczowych uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach II Osi Priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.10  Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2007-2013

poszukuje ekspertów, którzy opracują programy szkoleniowo – doradcze wraz z obudową metodyczną oraz przeprowadzą szkolenia dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (różnego typu), a w ramach pilotażu programów szkoleniowych udzielą wsparcia przedstawicielom JST w opracowaniu lokalnych planów podnoszenia, jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół.

Do zespołu ekspertów wybrane zostaną osoby posiadające wiedzę i doświadczenie zawodowe pozwalające na opracowanie koncepcji szkoleń dla przedstawicieli JST oraz programów szkoleniowo- doradczych dla samorządowców reprezentujących różne typy jednostek samorządu terytorialnego. Oprócz specjalistycznej wiedzy teoretycznej i doświadczenia w zakresie ww. obszarów tematycznych, eksperci powinni posiadać umiejętności trenerskie związane z przeprowadzeniem szkoleń w ramach pilotażu opracowanych programów.

Zadaniem ekspertów będzie:

 1. Opracowanie koncepcji szkolenia kadry kierowniczej JST.
 2. Przygotowanie programów szkoleniowo-doradczych dla kadry kierowniczej JST i pracowników operacyjnych realizujących zadania oświatowe w JST.
 3. Przeprowadzenie zajęć według opracowanych programów w ramach ich pilotażu.
 4. Wsparcie doradcze dla przedstawicieli JST w opracowaniu lokalnych planów podnoszenia, jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół (w tym moderowanie tematycznej sieci współpracy).
 5. Modyfikacja programów szkoleń po przeprowadzonym pilotażu w oparciu o zebrane uwagi i rekomendacje.

Ad. 1 Opracowanie koncepcji szkolenia kadry JST:

W trakcie zorganizowanych seminariów, zadaniem ekspertów będzie opracowanie koncepcji szkolenia kadry jednostek samorządu terytorialnego. W pracach nad koncepcją, eksperci winni wykorzystać wyniki i rekomendacje z przeprowadzonych w projekcie badań i analiz dotyczących diagnozy  kompetencji kadr zarządzających oświatą i pracowników realizujących zadania oświatowe w JST, metod podnoszenia przez nich swoich kompetencji oraz ich zapotrzebowania na informacje i/lub różne formy doskonalenia przydatne w zarządzaniu lokalną oświatą. Po zakończeniu prac nad koncepcją – we współpracy z ekspertami opracowany zostanie harmonogram prac nad programami szkoleniowo- doradczymi dla przedstawicieli JST oraz przydzielone zostaną role i odpowiedzialność ekspertów za wykonanie poszczególnych zadań.

Ad. 2 Przygotowanie programów szkoleniowo-doradczych:

Zadaniem ekspertów będzie opracowanie 6 programów szkoleniowo- doradczych wraz z obudową metodyczną dla kadry jednostek samorządu terytorialnego, w podziale na dwie grupy adresatów (kadra kierownicza i pracownicy operacyjni realizujący zadania oświatowe w jednostce) przy uwzględnieniu poziomu jednostki samorządu terytorialnego ( gminy wiejskie, gminy miejskie, powiaty).

Programy powinny wyznaczać kierunki działań, wskazywać elementy stałe, niezbędne w procesie szkolenia, w tym m.in.

 1. zakres merytoryczny ( treści uniwersalne i treści specyficzne dla typu jednostki samorządu terytorialnego oraz konkretnych kompetencji),
 2. formy pracy oraz metody i sposoby ich wykorzystania,
 3. zestaw ćwiczeń/ zadań do samodzielnej realizacji przez JST,
 4. przykładowe scenariusze zajęć ( minimum 3 scenariusze),
 5. propozycje standardów realizacji szkoleń,
 6. przykłady wykorzystania zasobów/produktów wypracowanych w ramach PO KL i POWER przy realizacji programów,
 7. wskazówki i zalecenia do realizacji szkoleń (m.in. wymagania kompetencyjne dla osób/trenerów realizujących szkolenia w projekcie konkursowym).

Do obudowy metodycznej przygotowanych programów wykorzystane zostaną produkty wypracowane w projektach POKL w latach 2007-2013 m.in. raporty, publikacje, analizy, filmy, prezentacje, przykłady dobrych praktyk samorządowych, szkolenia e-learningowe, aplikacje internetowe itp.. Eksperci opracowujący programy będą zobowiązani do zapoznania się z ww. materiałami oraz do współpracy ze specjalistą ds. materiałów szkoleniowych.

Opracowane programy zostaną poddane ocenie ekspertów Związku Miast Polskich oraz zostaną poddane pilotażowi na wybranej grupie 90 przedstawicieli JST z 30 jednostek samorządu terytorialnego.

Ad. 3 Realizacja szkoleń według przygotowanych programów ( pilotaż programów);

W celu zapewnienia optymalnego, jakościowego poziomu przygotowanych programów oraz jak najlepszego dostosowania ich do potrzeb przedstawicieli JST, przewidziano ich pilotaż.

W ramach pilotażu, zadaniem ekspertów będzie przeprowadzenie szkoleń według wcześniej opracowanych programów szkoleniowo-doradczych. Realizacja szkoleń przewidziana jest w terminie: od stycznia 2017 roku do stycznia 2018 roku. Szacuje się, że jedna osoba na wykonanie zadań poświęci średnio ok. 40 godzin.

Szkolenia będą realizowane w cyklach spotkań warsztatowych (5 modułów) i zmierzać do osiągniecia przez JST konkretnego rezultatu – opracowania lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów. Pilotaż programów zakończy się sformułowaniem rekomendacji do programów szkoleń oraz obudowy metodycznej. Opracowane programy będą wdrażane w projektach konkursowych.

Uczestnicy szkoleń będą pracować w czterech grupach po 23 osoby każda. Z każdą grupą szkoleniową będzie pracował jeden ekspert (eksperci zmieniają się w zależności od realizowanego obszaru tematycznego). Każdy moduł trwa minimum 21 godzin dydaktycznych. Na zakończenie każdego modułu uczestnicy otrzymują od ekspertów zadania do zrealizowania we własnych JST. Po każdym module przeprowadzana jest jego ewaluacja.

Pilotażem (w tym szkoleniami) objętych zostanie 30 różnego typu jednostek samorządu terytorialnego (gminy wiejskie, gminy miejskie, powiaty). Z każdego JST w pilotażowych szkoleniach uczestniczyć będzie zespół pracowników ( 3 do 5 osób), razem 90 samorządowców.

Ad. 4 Realizacja wsparcia doradczego dla przedstawicieli JST w opracowaniu lokalnych planów podnoszenia, jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół (w tym moderowanie sieci współpracy).

Eksperci pomiędzy modułami szkoleniowymi udzielają wsparcia merytorycznego uczestnikom szkoleń w opracowaniu lokalnego planu podnoszenia jakości usług oświatowych oraz wspomagania szkół w zakresie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów. W ramach wsparcia eksperci kontaktują się on-line z przedstawicielami JST, monitorują postępy prac nad lokalnymi planami podnoszenia jakości usług oraz jednorazowo udzielają bezpośredniego wsparcia w siedzibie jednostki (forma wsparcia udzielonego w siedzibie JST jest uzgadniana pomiędzy ekspertem a kierownictwem JST). Koszty podróży ekspertów do JST pokrywane są z budżetu projektu, koszty ewentualnego noclegu – pokrywa JST.

W ramach wsparcia, każdy z ekspertów moderuje jedną sieć współpracy (on-line na platformie) w obszarze tematycznym z zakresu, którego jest ekspertem.

Ad. 6 Modyfikacja programów szkoleń po przeprowadzonym pilotażu w oparciu o zebrane uwagi i rekomendacje.

Eksperci po zebraniu uwag uczestników szkoleń, wyników ewaluacji oraz uwag i rekomendacji ekspertów Partnera – ZMP dokonają modyfikacji przygotowanych programów pod kątem ich użyteczności i adekwatności do potrzeb uczestników. Programy zostaną poddane recenzjom.

Etapy i terminy realizacji zadań:

Etap I. Opracowanie programów (sierpień 2016r. – grudzień 2016r.)

 • opracowanie koncepcji szkolenia (uczestnictwo w seminariach),
 • przygotowanie programów szkoleniowo-doradczych wraz z obudową metodyczną,

Termin realizacji zadania: do 15 grudnia 2016r. 

Etap II. – pilotaż programów, realizacja wsparcia (luty 2017r.- luty 2018r.)

 • realizacja szkoleń,
 • realizacja wsparcia doradczego w opracowaniu lokalnych planów podnoszenia jakości usług oświatowych.

Termin realizacji zadania: do 28 lutego 2018r. 

Zasady współpracy:

Eksperci/Wykonawcy są zobowiązani do współpracy z pracownikami Zespołu projektu, w tym w szczególności ze specjalistą ds. programów szkoleniowo-doradczych, specjalistą ds. przykładów dobrych praktyk samorządowych i specjalistą ds. materiałów szkoleniowych oraz ekspertami Związku Miast Polskich (Partnera w projekcie). W ramach współpracy eksperci zobowiązani są do;

 • kontaktów zdalnych z pracownikami ORE i innymi ekspertami (mailowo, telefonicznie),
 • uczestnictwa w spotkaniach i seminariach organizowanych przez Zamawiającego dotyczących zadań, za których realizację odpowiedzialni są eksperci. Zamawiający każdorazowo zobowiązuje się do przedstawiania harmonogramu planowanych spotkań nie później niż na miesiąc przed ich realizacją oraz uzgadniania ich terminów z ekspertami/ Wykonawcami. Koszty noclegu i wyżywienia ekspertów oraz zwrot kosztów dojazdu (do kwoty określonej w umowie) pokrywa Zamawiający.

Zamawiający przewiduje współpracę na podstawie umowy o dzieło i umowy zlecenia. 

Organizacja pracy grupy ekspertów:

Prace związane z opracowaniem koncepcji i programów (oraz inne prace np. dot. modyfikacji programów, przygotowania pilotażu itp.) – będą odbywać się w ramach całego zespołu, liczącego 10 osób/ekspertów. Przy pracach związanych z opracowaniem programów szkoleniowo-doradczych eksperci zostaną podzieleni na małe 2-3 osobowe zespoły. Każdy zespół opracuje dwa programy dla przedstawicieli danego typu jednostki samorządu terytorialnego. Jeden z ekspertów będzie odpowiedzialny za konsolidację treści programów szkoleń we wszystkich programach. Konsolidacja oznacza, zadbanie o spójność merytoryczną programów szkoleń adresowanych do dwóch grup: kadry zarządzającej i pracowników operacyjnych z różnych typów jednostek samorządu terytorialnego.

W I etapie realizacji zadania planowanych jest 8 dwudniowych seminariów, w następujących terminach: 18-19 sierpnia, 29-30 września, 6-7października, 18-19 października, 8-9 listopada, 24-25 listopada, 8-9 grudnia, planuje się dodanie jeszcze jednego terminu w miesiącu wrześniu lub grudniu. Seminaria odbędą się w Centrum Szkoleniowym ORE w Sulejówku. Eksperci będą mieli zapewniony nocleg i wyżywienie oraz zwrot kosztów dojazdu. 

Warunki zmiany umowy:

Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w zakresie terminów wykonania umowy oraz terminów odbioru przedmiotu umowy. Zmiana terminu realizacji umowy może wynikać w szczególności z przedłużającego się czasu trwania procedury przetargowej, powiązanej z przedmiotowym zapytaniem ( dotyczy organizacji szkoleń w zakresie logistycznym), nieprzewidzianą przerwa w realizacji przedmiotu zamówienia, wynikającą z konieczności np. przeprowadzenia dodatkowego naboru uczestników szkoleń, nienależytego wykonania umowy przez Wykonawców dostarczycieli programów szkoleń lub z innych uzasadnionych przyczyn wskazanych przez Zamawiającego. Zmiana umowy z powodów, o których mowa w zdaniu poprzednim, możliwa jest pod warunkiem poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o konieczności wprowadzenia zmiany wraz z podaniem przyczyn żądanej zmiany.

Zmiana terminów, o których mowa w zdaniu poprzednim może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego, po uzgodnieniach z wykonawcą i jego akceptacji.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji przedmiotu zamówienia w wyniku konsultacji przeprowadzonych z Wykonawcą, które będą miały wpływ na jakość realizacji umowy i jakość przeprowadzonych szkoleń i wsparcia. 

Warunki finansowe realizacji zadania:

Na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu, Zamawiający określa następujące maksymalne limity kosztów na poszczególne wydatki związane z opisanym zadaniem:

 1. Opracowanie jednego programu szkoleniowo-doradczego – 7 467 zł brutto
 2. Prowadzenie szkoleń za 1 godzinę dydaktyczną – 120 zł brutto
 3. Prowadzenie spotkań dot. tworzenia lokalnych planów podnoszenia jakości usług) za 1 godzinę dydaktyczną – 120 brutto
 4. Wsparcie JST za każdy opracowany przez JST plan – 2 400 zł brutto

Wybór Wykonawcy:

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie Formularza Zgłoszeniowego ( Załącznik nr 2)

Zamawiający zastrzega sobie prawo zażądania kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie, a także innych materiałów wymienionych przez Wykonawcę w ww. Formularzu Zgłoszeniowym.

Osoby zainteresowane współpracą z ORE, muszą spełnić wymagania zgodnie z Kryteriami oceny opisanymi w Załączniku nr 1

Wybór następuje w wyniku uzyskania najwyższej liczby punktów, po zsumowaniu punktów uzyskanych w ramach wszystkich kryteriów.

Zamawiający zastrzega sobie prawo niewyłonienia Wykonawców bez podania przyczyny. 

Planowany termin rozpoczęcia prac przez ekspertów: 18 sierpnia 2016r.  

Termin i sposób składania ofert: 

Oferty należy przesyłać drogą elektroniczną na adres: dorota.jastrzebska@ore.edu.pl w terminie do dnia 18 lipca 2016r. do godz. 16.00 

Wyniki postępowania zostaną upowszechnione na stronie ORE a jego uczestnicy zostaną poinformowani drogą mailową na wskazany w formularzu zgłoszeniowym mail. 

Zakres wykluczeń z możliwości realizacji zamówienia: 

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby, które powiązane są z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta, w tym poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku p[przysposobienia, opieki lub kurateli.

Osoba do kontaktów: dorota.jastrzebska@ore.edu.pl

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „ Wsparcie kadry JST w zarządzaniu oświatą ukierunkowanym na rozwój szkól i kompetencji kluczowych uczniów”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w partnerstwie ze Związkiem Miast Polskich ( Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój).

Załączniki:

Załącznik 1
Załącznik 2

Ostatnia aktualizacja: 9 lutego 2018

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa