Poszukujemy wykonawców

Poszukujemy wykonawców

Poszukujemy Wykonawców do przeprowadzenia zajęć warsztatowych podczas ogólnopolskiego spotkania informacyjnego pt. „Jak uczyć się od innych – międzyszkolne sieci współpracy i samokształcenia”

Celem zamówienia jest wyłonienie 3 osób do przeprowadzenia zajęć warsztatowych poświęconych określonym poniżej tematom (kandydat wskazuje obszar tematyczny, którego realizacją jest zainteresowany), w kontekście funkcjonowania sieci współpracy i samokształcenia – nowej formy doskonalenia nauczycieli. Załączniki: Załącznik nr 1Załącznik nr 2Załącznik nr 3Załącznik nr 4

Poszukujemy wykonawców do przeprowadzenia analizy zasobów systemu doskonalenia nauczycieli – stan na 2015 r

Cel zamówienia: Opis stanu zasobów systemu oświaty w części dotyczącej doskonalenia nauczycieli i wspomagania szkół w kontekście: kończących się działań w zakresie doskonalenia nauczycieli i  kompleksowego wspomagania szkół, współfinansowanych z EFS w ramach PO Kapitał Ludzki 2007-2013 obligatoryjnych zadań placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych i bibliotek pedagogicznych od 2016 r. Załączniki: Załącznik 1Załącznik 2Załącznik 3

Poszukujemy wykonawców do prowadzenia zajęć

Cel zamówienia: Przeprowadzenie 12 godzin dydaktycznych zajęć na konferencji pt. „Nauczyciel w szkole uczącej się – podsumowanie działań na rzecz kompleksowego wspomagania szkół” w dniach 24-26 sierpnia 2015 r.   Załączniki: Ogłoszenie dotyczące przeprowadzenia zajęćWymagania dla kandydatów do przeprowadzenia zajęćFormularz zgłoszeniowy dla kandydatów do przeprowadzenia zajęćProgram konferencji

Analiza wybranych danych z projektów realizowanych przez powiaty w ramach Działania 3.5 PO KL Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół- II cykl

Cel zamówienia: Charakterystyka działań składających się na wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli  w ramach Działania 3.5 PO Kapitał Ludzki, na podstawie wybranych danych z realizowanych projektów powiatowych. Przedmiot zamówienia: Podsumowanie, analiza i opracowanie danych  przekazanych przez powiaty w tabelach monitorujących (stan na maj 2015 r.): pod kątem danych ilościowych; w ujęciu problemowym. Załączniki: OgłoszenieWymagania wobec kandydatówFormularz aplikacyjnyWzór tabeli

Poszukujemy wykonawcy/ów opracowanie pakietu materiałów do prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nt. edukacji międzykulturowej

Głównym założeniem pracy w sieci jest pogłębienie wiedzy z zakresu edukacji międzykulturowej w kontekście realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego (zadania szkoły, zadania dyrektora, nauczycieli i wychowawców, pedagogów), wymiana doświadczeń oraz wspólne rozwiązywanie problemów przez uczestników sieci. Prace w takiej formie doskonalenia prowadzone są przez koordynatorów sieci. Termin przyjmowania zgłoszeń: 23 czerwca 2015 r. Załączniki: OgłoszenieWymagania wobec kandydatówFormularz aplikacyjnySchemat planu działania

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa