Sieci współpracy i samokształcenia – Szkolenia

Szkolenia dla kandydatów na koordynatorów sieci – II edycja

Informujemy, że w kwietniu 2014 roku rozpocznie się druga edycja szkoleń dla kandydatów na koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia. Szkolenia adresowane będą w pierwszej kolejności do aktywnych koordynatorów prowadzących sieci współpracy i samokształcenia w ramach projektów powiatowych z Działania 3.5 „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”, pracowników bibliotek pedagogicznych, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz placówek doskonalenia nauczycieli.

 

Uczestnikami szkoleń mogą być wyłącznie osoby, które do tej pory nie uczestniczyły w ww szkoleniach prowadzonych na terenie całego kraju przez firmę MDDP Akademia Biznesu.
Informacje o rekrutacji i harmonogramie będą ukazywać się sukcesywnie na stronach ORE: www.ore.edu.pl/wspieranie, www.doskonaleniewsieci.pl oraz na stronie Wykonawcy szkoleń: www.szkoleniaprojektowe.pl/koordynator
Serdecznie zapraszamy.
Opracowała: Dorota Czerwonka
————————————————————————

Kandydaci na koordynatorów sieci – szkolenia I edycja

W okresie od czerwca do listopada ubiegłego roku na terenie całej Polski odbywały się szkolenia dla kandydatów na koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia. Dziękujemy wszystkim uczestnikom szkoleń za zaangażowanie i otwartość. Przedstawiamy efekty jakie udało się nam razem wypracować. W szkoleniach wzięli udział: nauczyciele, psycholodzy i pedagodzy szkolni, dyrektorzy szkół, doradcy metodyczni, SORE oraz pracownicy instytucji systemu wsparcia. Łącznie było to blisko dwa tysiące osób.

 

Efektem szkolenia oprócz przygotowania wykwalifikowanej kadry do realizacji zadań nowego systemu, jest także upowszechnienie wiedzy o funkcjonowaniu, celach i idei sieci współpracy i samokształcenia, co powinno przyczynić się do lepszego odbioru i pełniejszego zrozumienia wdrażanego rozwiązania.
Podczas trzydniowego kursu uczestnicy realizowali sześć interaktywnych modułów treningowych, poświęconych następującym zagadnieniom:

  • integracja grupy, komunikacja uczestników sieci i koordynowanie pracy zespołu;
  • określanie potrzeb, wytyczanie długofalowych celów;
  • moderowanie pracy grupy, inicjowanie wymiany doświadczeń i prowadzenie dyskusji;
  • planowanie pracy sieci i opracowywanie scenariuszy spotkań;
  • współpraca uczestników sieci z zewnętrznymi ekspertami;
  • zakańczanie pracy sieci – opracowywanie wniosków i rekomendacji do dalszej pracy.

Szkolenia były prowadzone z wykorzystaniem różnych form: ćwiczeń warsztatowych, coachingu grupowego, miniprezentacji, dyskusji, wymiany doświadczeń.

W związku z dużym zainteresowaniem, planujemy kolejną edycję szkoleń. Ponadto dla funkcjonujących koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia przewidujemy wsparcie w formie regionalnych spotkań konsultacyjnych.
Informacje o rekrutacji zostaną ogłoszone na stronie platformy: www.doskonaleniewsieci.pl oraz na stronie Ośrodka Rozwoju Edukacji poświęconej projektowi:
www.ore.edu.pl/wspieranie

Opracowała: Dorota Czerwonka

Ostatnia aktualizacja: 4 grudnia 2017

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa