Rola i zadania dyrektora szkoły lub przedszkola

Kluczową rolę w procesie wspomagania rozwoju szkoły, realizowanym w ramach powiatowych projektów wdrożeniowych (Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół), odgrywa dyrektor szkoły lub przedszkola. Wspólnie z radą pedagogiczną podejmuje decyzje dotyczące rozwoju szkoły – określa obszary i zasięg wspomagania. Bada efekty, wnioski wykorzystuje do planowania dalszej pracy.
W opracowaniu i realizacji kolejnych etapów rocznego planu wspomagania wspiera dyrektora szkolny organizator rozwoju edukacji (SORE). SORE pomaga określić obszary do rozwoju i wybrać jeden z nich jako priorytetowy, ale to do dyrektora i rady pedagogicznej należy ostateczne sformułowanie oczekiwań związanych z ofertami doskonalenia proponowanymi w projekcie System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. Kolejny krok, to wspólne z SORE planowanie działań i konstruowanie rocznego planu wspomagania na podstawie jednej (wybranej) oferty. Organizacja działań związanych z realizacją zewnętrznego wspomagania w ramach rocznego planu jest zadaniem SORE.
 
Ważne jest, aby badanie efektów realizacji rocznego planu wspomagania stało się elementem ewaluacji wewnętrznej szkoły. Sformułowane rekomendacje będą dobrym punktem wyjścia do refleksji nad planem pracy szkoły na kolejny rok.
 
Udział dyrektora w realizacji zaplanowanych działań, jego zaangażowana i wspierająca postawa są warunkami sine qua non powodzenia projektu.
 
Zadania dyrektora szkoły lub przedszkola w ramach rocznych planów wspomagania:zdiagnozowanie potrzeb szkoły – we współpracy z SORE;
  • określenie obszaru do rozwoju – wspólnie z rada pedagogiczną, we współpracy z SORE;
  • przygotowanie rocznego planu wspomagania (dokument ten może być tożsamy z planem nadzoru pedagogicznego w zakresie dotyczącym doskonalenia nauczycieli i planowania rozwoju szkoły) – we współpracy z SORE i radą pedagogiczną;
  • aktywny udział w zaplanowanych formach doskonalenia, konsultacjach;
  • wdrażanie nowych umiejętności i wypracowanych procedur;
  • udzielanie informacji zwrotnej;
  • udział w podsumowaniu podjętych działań;
  • czuwanie nad tym, aby wspomaganie wpisywało się w działania szkoły i organizację pracy szkoły;
  • motywowanie pracowników;
  • udostępnienie sal i sprzętu;
  • włączenie badania efektów wspomagania do ewaluacji wewnetrznej (po zakończeniu realizacji RPW)

 
Oprac. Marianna Hajdukiewicz

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa