Rola i zadania koordynatora sieci

Sieci współpracy i samokształcenia, to jeden z elementów zmodernizowanego systemu doskonalenia i wspomagania szkół. W ramach projektów wdrożeniowych w powiatach powstaną sieci przedmiotowe lub problemowe, które mogą być adresowane do nauczycieli, pedagogów, psychologów szkolnych oraz dyrektorów szkół.
 
Szkoły w sieci to metoda współpracy i samokształcenia umożliwiająca wymianę doświadczeń oraz wspólne rozwiązywanie problemów. Uczestnicy sieci będą brać udział w spotkaniach, natomiast bieżący kontakt oraz gromadzenie zasobów umożliwi im platforma cyfrowa. Do udziału w niektórych spotkaniach sieci będą zapraszani eksperci wspierający pracę jej członków w zakresie wybranych problemów.
 
Pracami każdej sieci kieruje koordynator sieci. Koordynatorem może zostać w szczególności: nauczyciel, psycholog szkolny, pedagog szkolny, dyrektor szkoły (przedszkola), doradca metodyczny, pracownicy merytoryczny placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogicznej, poradni psychologiczno – pedagogicznej. Funkcja koordynatora sieci może być również powierzona szkolnemu organizatorowi rozwoju edukacji (SORE). Osobą odpowiedzialną za powołanie koordynatorów sieci i nadzorującą ich działanie jest powiatowy koordynator projektu wdrożeniowego. On również jest odpowiedzialny za zorganizowanie w powiecie systemu sieci odpowiadających na potrzeby szkół.
 
Zadania koordynatora sieci:
  • przygotowanie planu dziania sieci współpracy i samokształcenia zgodnego z potrzebami zgłoszonymi przez uczestników,
  • organizacja spotkań (przygotowanie i prowadzenie, zapraszanie metodyków, ekspertów z określonych dziedzin – w ramach realizacji zaplanowanych działań),
  • moderowanie forum dyskusyjnego na platformie cyfrowej,
  • zamieszczanie na platformie cyfrowej materiałów samokształceniowych i innych zasobów edukacyjnych łączących się z tematyką sieci,
  • sporządzenie rocznego sprawozdania z pracy sieci i przedstawienie go uczestnikom,
  • promocja działań sieci.
 
 
 
 
Oprac. Marianna Hajdukiewicz

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa