Wspieranie szkół i nauczycieli − Informacje o projekcie

Ośrodek Rozwoju Edukacji w latach 2010 – 2015 realizował projekt pt. System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół. Celem była poprawa jakości systemu doskonalenia nauczycieli. Działania prowadzone przez Ośrodek Rozwoju Edukacji stanowiły ważny element prac prowadzonych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, służących kompleksowemu wspomaganiu szkół i placówek oświatowych.

W ramach projektu realizowane były następujące działania:

 1. Opracowanie założeń nowego systemu doskonalenia nauczycieli, wypracowanie rozwiązań merytorycznych i organizacyjnych, pomagających jak najlepiej wykorzystać potencjał placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych i poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 2. Przygotowanie zaplecza kadrowego i merytorycznego:
 • szkolenia dla kadry zarządzającej szkołami i przedszkolami, pracowników placówek prowadzących doskonalenie nauczycieli, a także przedstawicieli organów prowadzących,
 • opracowanie materiałów i narzędzi merytoryczne (np.: przewodniki, oferty doskonalenia, plany działania sieci współpracy, scenariusze spotkań, przykłady dobrych praktyk) służących doskonaleniu nauczycieli i wspomaganiu pracy szkół,
 • stworzenie platformy internetowej Doskonelniewsieci.pl
 • Opracowanie systemu zapewniania jakości usług, w tym wsparcie instytucji prowadzących doskonalenie nauczycieli w procesie akredytacji.
 • Działania promocyjno-informacyjne.
 • Pilotaż nowego systemu wspomagania szkół
  Działaniom prowadzonym przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ośrodek Rozwoju Edukacji towarzyszył pilotaż nowych rozwiązań. Od stycznia 2013 do czerwca 2015 roku ponad 6000 szkół i przedszkoli z 161 powiatów zostało objętych kompleksowym wspomaganiem. Pilotaż ten pozwoli na praktyczne sprawdzenie modelu, wypracowanego w ramach projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół i wprowadzenie zmian prawnych w obszarze doskonalenia zawodowego nauczycieli.

  Zgodnie ze wypracowanymi w projekcie założeniami zadaniem placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz bibliotek pedagogicznych od stycznia 2016 roku jest organizowanie i prowadzenie wspomagania pracy szkół w zakresie:

  1. wynikającym z kierunków polityki oświatowej oraz zmian wprowadzanych w systemie oświaty;
  2. wymagań stawianych wobec szkół i placówek, których wypełnianie jest badane przez organy sprawujące nadzór pedagogiczny w procesie ewaluacji zewnętrznej, zgodnie z przepisami w sprawie nadzoru pedagogicznego;
  3. realizacji podstaw programowych, w tym opracowywania programów nauczania;
  4. diagnozowania potrzeb uczniów i indywidualizacji procesu nauczania i wychowania;
  5. przygotowania do analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego, wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, oraz korzystania z nich w celu doskonalenia pracy nauczycieli;
  6. potrzeb zdiagnozowanych na podstawie analizy wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego oraz wyników sprawdzianu i egzaminów, o których mowa w art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

  Wspomaganie rozwoju szkół obejmuje:

  1. pomoc w diagnozowaniu potrzeb szkoły lub placówki,
  2. ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb szkoły lub placówki,
  3. zaplanowanie form wspomagania i ich realizację,
  4. wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

  A także organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i dyrektorów szkół.

  Dalsze działania Ośrodka Rozwoju Edukacji

  Na podstawie wniosków z badań ewaluacyjnych przeprowadzonych w szkołach i instytucjach systemu wspomagania przygotowane zostały założenia nowych projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, stanowiących kontynuację podjętej przez MEN interwencji publicznej. Ośrodek Rozwoju Edukacji przygotowuje się do realizacji projektu, którego celem będzie zwiększenie skuteczności działań podejmowanych przez pracowników instytucji systemu wspomagania oraz trenerów na rzecz kształcenia kompetencji kluczowych uczniów. Projekt będzie realizowany w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. Planowany termin realizacji działań to 2016- 2018.

   

  Ostatnia aktualizacja:

  Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa