Wspomaganie szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów − dobre praktyki

 1. Rozwijanie kompetencji matematycznych - M. Dąbrowska
 2. Porozmawiajmy o matematyce - M. Dąbrowska
 3. Tekst argumentacyjny - rozwijanie u uczniów kompetencji językowych i społecznych - M. Kosińska-Pułka, B. Święch
 4. Rozwijanie kompetencji kluczowych z zakresu wychowania i kształtowania postaw - A. Biegańska, Z. Szmidt
 5. Design thinking - M. Brewczyńska
 6. Samorządna Szkoła - M. Kędra
 7. Pod wspólnym dachem Cogito - M. Kędra
 8. Po nitce do kłębka - J. Zaremba
 9. TIKi dla metodyki - M. Budzik
 10. Szkoła, która lubi się uczyć - M. Bieńkowska
 11. Jak rozwijać kompetencje matematyczne uczniów - M. Bieńkowska
 12. Rozpoznanie potrzeb rady pedagogicznej - B. Zajdler
 13. Z doświadczeń SORE - D. Szmidt
 14. Diagnoza sytuacji uczniów z trudnościami - E. Węgrzyn-Jonek
 15. Działania Biblioteki Pedagogicznej w Tarnowie - L.Marzec
 16. Uczeń obcojęzyczny w szkole - E. Obara-Grączewska
 17. Procesowe wspomaganie w Pszczynie - M. Szostak
 18. KANAPA - K. Jasińska
 19. Artyści dla edukacji - K. Jasińska
 20. Wykorzystanie narzędzi krytycznego myślenia - G. Skirmuntt
 21. Krok po kroku - wspomaganie w szkole z uczniami ze SPE_J. Zaremba
 22. Język polski dla cudzoziemców - sugestie wspomagające_K. Pasławska-Iwanczewska
 23. Przy okazji - U. Opłocka
 24. Warszawski model wspomagania_ P. Wawer, J.Zaremba
 25. Wykorzystanie metod aktywizujących do realizacji zadań wynikajacych z wniosków z analizy pracy szkoły Z. Szmidt, A. Śniegucki
 26. Wspomaganie procesowe klas sportowych Zespołu Szkół nr 10 w Kaliszu S. Melka
 27. Znaczenie diagnozy dla efektywności procesu wspomagania szkół i placówek oświatowych A. Herma, A. Książek
 28. Matematyka w przyrodzie. Scenariusze warsztatów – K. Stępień
 29. Regionalizm - patriotyzm jutra, czyli inspiracje Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie I. Jóźwiak
 30. Dobre praktyki w zakresie wspomagania placówek oświatowych na przykładzie Przedszkola nr 56 w Bielsku Białej A. Michalkiewicz-Gorol
 31. E-książka narzędziem kształcenia kompetencji kluczowych A. Płusa
 32. Sieć współpracy i samokształcenia przestrzenią rozwijania kompetencji informatycznych w obszarze edukacji czytelniczej i medialnej. Część II. A. Płusa
 33. Sieć współpracy i samokształcenia przestrzenią rozwijania kompetencji informatycznych w obszarze edukacji czytelniczej i medialnej. Część I. A Płusa
 34. Realizacja projektu „Myślę logicznie – działam technologicznie”. L. Tega
 35. Zróbmy sobie ewaluację. K. Bednarek
 36. Wspomaganie szkoły w budowaniu systemu wychowawczego. E. Węgrzyn-Jonek
 37. Bielski model wspomagania szkół i placówek edukacyjnych. Opis dwuletnich doświadczeń wdrażania kompleksowego wspomagania szkół w Bielsku-Białej. A. Książek
 38. Jak wspomagać szkoły w rozwoju kompetencji kluczowych? Na przykładzie działań podejmowanych przez Wojewódzki Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Sieradzu. E. Marciniak-Kulka; O. Neyman
 39. Organizacja wspomagania pracy szkół i przedszkoli w Gminie Miejskiej Kraków. E. Zadęcka
 40. Doświadczenia poszukujące – technika stosowana w procesie wspomagania szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów. M. Kędra
 41. Doświadczanie obywatelskości drogą do kształtowania kompetencji uczniów. M. Kędra
 42. Jak wykorzystać ćwiczenia interaktywne w kształceniu kompetencji informatycznych? A. Płusa
 43. Rozwijanie kompetencji informatycznych uczniów w szkole podstawowej. A. Szeląg
 44. Osiem filarów skuteczności wspomagania szkół i przedszkoli w powiecie pszczyńskim dla ośmiu kompetencji kluczowych. M. Szostak
 45. TIK na głowie, czyli zmiana w nowym wydaniu. Doświadczenia z nieco innego sposobu wspomagania rozwoju kompetencji nauczycieli. A. Kluszczyńska
 46. Z doświadczeń pracownika poradni. Kompleksowe wspomaganie w wychowaniu uczniów na przykładzie domu dziecka. M. Jasińska
 47. Wspomaganie szkoły w umożliwianiu uczniowi odniesienia sukcesu edukacyjnego. B. Solecka
 48. Wspomaganie szkoły w motywowaniu uczniów do nauki przez wykorzystanie elementów oceniania kształtującego. B. Solecka
 49. Od spotkania z dyrektorem do diagnozy potrzeb rozwojowych placówki. M. Szostak
 50. Wrocławski system diagnoz edukacyjnych jako element wspomagania rozwoju kompetencji kluczowych u uczniów. A. Cisowska, B. Święch
 51. Wspomaganie szkoły w zakresie technik uczenia się i metod motywujących do nauki. B. Solecka
 52. Wspomaganie, by wciąż chciało się być wspomaganym. M. Biegajło
 53. Jak wspomagamy w powiecie pabianickim? Przykład dobrej praktyki. M. Biegajło
 54. Matematyka w przyrodzie. Wspomaganie nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej w rozwijaniu kompetencji uczniów K. Pluta
 55. Wspomaganie szkół poprzez realizację inicjatyw nauczycieli, uczniów, rodziców w ramach rozwijania kompetencji kluczowych uczniów – część I. E. Szczerba
 56. Wspomaganie szkół poprzez realizację inicjatyw nauczycieli, uczniów, rodziców w ramach rozwijania kompetencji kluczowych uczniów – część II E. Szczerba
 57. Zrozumieć szkołę. M. Szostak
 58. Informacja, decyzja, diagnoza. P. Wawer, J. Zaremba
 59. Potrzeby, oczekiwania, wartości rodziców a koncepcja pracy placówki. M. Biegajło
 60. Jak kształtować kompetencje społeczne w procesie dydaktyczno-wychowawczym? S. Łukasik-Gębska
 61. Jak rozwijać postawy kreatywne uczniów? L. Pasich
 62. Kreatywnie w całej gminie. Opis wspomagania prowadzonego nieformalnie. D. Kałasz
 63. „TIK z głową”. Wspomaganie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Rzeczycy Ziemiańskiej ‒ refleksje dyrektora i osoby wspomagającej. D. Kalasz
 64. - Działania biblioteki pedagogicznej w kształtowaniu kompetencji kluczowych przez organizowanie i koordynowanie prac sieci współpracy i samokształcenie w zakresie promowania czytelnictwa. A. Arkabus
 65. Spotkanie SORE z zespołem zadaniowym. B. Solecka
 66. Uczeń – aktywny uczestnik procesu wspomagania. B. Solecka
 67. Wspieranie pracy wychowawców klas . B. Solecka
 68. Ewaluacja procesu wspomagania. B. Solecka
 69. Poradnie specjalistyczne wspomagają w Gminie Miejskiej Kraków. R. Flis,
 70. Uczymy się tolerancji. M. Małek,
 71. Jak oceniać, aby podnieść wyniki kształcenia uczniów. L. Pasich
 72. Nauczanie przez eksperymentowanie. G. Skirmuntt
 73. O wspomaganiu szkoły podstawowej w zakresie wykorzystania TIK w pracy z uczniami. D. Szmidt,
 74. Przyjemne z pożytecznym. A. Arkabus
 75. Dlaczego warto mówić o kompetencjach dotyczących inicjatywności i przedsiębiorczości? – B. Zajdler
 76. Szkolny system wspierania uzdolnień. – H. Wurszt
 77. Nowoczesne technologie w procesie aktywizowania ucznia. Konsultacje nauczycieli z SORE. – B. Solecka
 78. Metody i formy pracy ekspertów zewnętrznych stosowane w procesie wspomagania szkół. – B. Solecka
 79. Mały wielki Polak w naszej szkole. Cz 2 – Agata Arkabus
 80. Mały wielki Polak w naszej szkole. Cz 1 – Agata Arkabus
 81. Kształtowanie kompetencji kluczowych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Cz. 1 – Anna Płusa
 82. Kształtowanie kompetencji kluczowych w nauczaniu przedmiotów przyrodniczych. Cz. 2 – Anna Płusa
 83. Rozpoznawanie potrzeb dotyczących kompetencji kluczowych… – Blandyna Zajdler
 84. Co robi SORE w szkole? – M. Budzik
 85. SORE u Dyrektora szkoły – M. Budzik
 86. Myślę, więc rysuję – M. Budzik
 87. Uczenie przez nauczanie - M. Młyńska
 88. Po co uczniom TIK? - K. Kluszczyński
 89. Jastrzębski projekt „Rozkodujmy matematykę w naszym mieście”_cz. 2, – E. Szatkowska, E. Majchrzak, J. Rajnysz
 90. Jastrzębski projekt „Rozkodujmy matematykę w naszym mieście”_cz. 1, – E. Szatkowska, E. Majchrzak, J. Rajnysz
 91. Jak uczyć się na miarę XXI w.? - M. Budzik
 92. Gry i zabawy na zajęciach z matematyki - M. Bieńkowska
 93. Lubelski Klub Nauczyciele z Pasją - wspomaganie przez wspólne działanie - A. Rejmak-Konopska
 94. Integracja sensoryczna i efekt FLOW - wspomaganie w Przedszkolu nr 350 w W-wie_E.P.Wawer
 95. Jak się uczyć, żeby się nauczyć? - M. Młyńska
 96. Pytania wspomagające proces uczenia się - M. Budzik
 97. Gdy sztorm i burze - wspomaganie w szkole przyszpitalnej - A.J. Zaremba
 98. Fundament innowacyjnej szkoły - A. Kluszczyńska, P. Wawer
 99. Plan daltoński w nauczaniu matematyki - M. Bieńkowska
 100. Jak skutecznie współpracować z rodzicami? - I. Mias-Dudek
 101. Wpływ doskonalenia się nauczycieli na generowanie inicjatywności i przedsiębiorczości - D. Szmidt
 102. Proces wspomagania w odniesieniu do kształtowania umiejętności uczenia się - D. Szmidt
 103. Kształtowanie umiejętności interpersonalnych uczniów - B. Solecka
 104. Dostosowanie metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych - B. Solecka
 105. Motywowanie do nauki uczniów w wieku gimnazjalnym - B. Solecka
 106. Jak skutecznie się uczyć? - Scenariusz - B. Solecka
 107. Specyfika wspomagania nowo powstałej placówki - P. Wawer

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa