Jak samorząd może wspierać szkoły?

Organizacja wspomagania zależy od zaangażowania jednostek samorządów terytorialnych. Samorządy prowadzące placówki doskonalenia nauczycieli, biblioteki pedagogiczne oraz poradnie psychologiczno-pedagogiczne starają się nie narzucać rozwiązań w zakresie nowych zadań. Pozostawiają dużą samodzielność w podejmowaniu decyzji kierownictwu tych instytucji. Udział organów prowadzących jest jednak ważny z punktu widzenia kompleksowego wspomagania – jego efektywność można bowiem zapewnić jedynie dzięki bliskiej współpracy tych trzech instytucji i strategicznemu planowaniu działań skierowanych do szkół i przedszkoli.

Informator Jak samorząd może wspierać szkoły? opiera się na obowiązujących regulacjach prawnych i porusza zagadnienia związane z organizacją wspomagania w kierunku wyznaczonym przez wymagania państwa wobec szkół i placówek oświatowych. Znajdują się tutaj przykłady działań podejmowanych przez samorządy uczestniczące w pilotażu nowego systemu doskonalenia nauczycieli.

Jak samorząd może wspierać szkoły? Informacje o nowym systemie wspomagania pracy szkół

Uwaga!

Papierowa wersja informatora do połowy października 2015 roku zostanie przesłana do wszystkich jednostek samorządów terytorialnych w Polsce.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa