Wykorzystanie nowego modelu wspomagania – zakończono szkolenia dla dyrektorów

Z początkiem lipca dobiegły końca szkolenia dla dyrektorów szkół i przedszkoli, realizowane pod nazwą „Wykorzystanie nowego modelu doskonalenia w budowaniu szkoły uczącej się – rola dyrektora szkoły”. Były one realizowane od października 2014 r. do połowy lipca 2015 roku. Celem szkoleń było wzbogacenie kompetencji dyrektorów, potrzebnych do konstruktywnego reagowania na zmiany w szkole jako organizacji uczącej się. Do udziału w szkoleniach zaproszono dyrektorów i wicedyrektorów przedszkoli i szkół zaangażowanych w pilotaż nowego systemu doskonalenia nauczycieli w ramach Działania 3.5 Kompleksowe wspomaganie szkół, jak i osoby, które nie uczestniczyły w dotychczasowych działaniach, a wyraziły zainteresowanie zmianami w modelu doskonalenia nauczycieli, które nastąpią od stycznia 2016 r.

 Łącznie w całej Polsce zrealizowano 90 trzydniowych szkoleń, podczas których przeszkolono 1609 osób. Uczestnicy mieli szansę zapoznać się z nowym systemem doskonalenia – w szczególności z modelem procesowego wspomagania szkół. Analizowali związki założeń nowego doskonalenia nauczycieli z rozwojem szkoły jako organizacji uczącej się. Podczas szkoleń otrzymywali przykładowe narzędzia pomocne dyrektorowi w przeprowadzaniu szkoły przez proces zmian, Odnosili możliwość wykorzystania tych narzędzi w procesie wspomagania, Przyglądali się zadaniom dyrektora, nauczycieli i pracownikom placówek wspomagających oraz możliwościom różnorodnych form współpracy z placówkami wspomagającymi szkoły na poszczególnych etapach procesu wspomagania.

Korzystający z tej formy doskonalenia dyrektorzy szkół i przedszkoli wskazywali jako cenne, że cały czas trwania szkolenia był okazją do wymiany doświadczeniami związanej z zarządzaniem kierowanymi przez nich placówkami. Bardzo wysoko oceniano jakość merytoryczną i przydatność szkoleń w codziennej pracy, w różnych sferach funkcjonowania szkoły. Uczestnikom podobały się formy pracy, różnorodność metod, sposób przekazywania informacji oraz możliwość pracy w grupach. Doceniali też dobrą atmosferę panującą na zajęciach, kompetencje prowadzących, ich zaangażowanie oraz kreatywność. Wielu dyrektorów uczestniczących w szkoleniu stwierdziło, że zmotywowało ich ono do wprowadzania zmian w swojej placówce m.in. dzięki temu, że rozwiewało obawy dotyczące pracy i roli dyrektora. Dużą wartość w opinii uczestników stanowiły treści dotyczące zarządzania szkołą jako organizacją uczącą się i realizującą model doskonalenia adekwatny do jej potrzeb rozwojowych szkoły oraz możliwość wymiany opinii na ten temat z przedstawicielami innych placówek. Szczególnym zainteresowaniem uczestników cieszyły się zagadnienia związane z kompetencjami tzw. „miękkimi”, dotyczącymi przywództwa oraz zarządzania zespołem budowania poprawnych relacji z rodzicami, mediacji i rozwiązywania konfliktów, zarządzania czasem, a także radzenia sobie ze stresem – i takie właśnie kompetencje dyrektorzy wskazywali jako własne obszary rozwojowe.

Podczas realizowanych szkoleń uczestnicy wskazywali na potrzebę cykliczności tego typu szkoleń.  Sprzyjałoby to monitorowaniu wprowadzania zmian w placówce, stwarzałoby okazję do refleksji nad realizowanymi działaniami, a także dawało możliwość przeanalizowania potencjalnych trudności. Dyrektorzy szkół i przedszkoli biorący udział w projekcie wykazywali dużą potrzebę uczestniczenia w dalszych szkoleniach. Istotną rekomendacją, którą można byłoby sformułować na bazie informacji zwrotnych od uczestników i obserwacji trenerów, jest rozdzielenie oferty szkoleń z zakresu „Wykorzystania nowego modelu doskonalenia w budowaniu szkoły uczącej się” na ofertę dla dyrektorów przedszkoli i dyrektorów szkół. Znaczące różnice w funkcjonowaniu tych placówek i ich specyfika pracy powodowały, iż pomimo starań trenerów nie zawsze udawało się ukierunkować zagadnienia poruszane na szkoleniu tak, aby odpowiadały potrzebom dyrektorów z obu instytucji.

Szkolenie były realizowane przez firmę BAZA – Akademia Kompetencji Sp. z o. o., w ramach projektu: „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, wdrażanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji. 

Bardzo dziękujemy wszystkim uczestnikom szkoleń za aktywny udział w spotkaniach i życzymy owocnego wykorzystania zdobytej wiedzy oraz umiejętności w realizowaniu zadań dyrektorów placówek oświatowych.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa