Wyniki ewaluacji nowego systemu doskonalenia nauczycieli

Przedstawiamy wyniki badania pn. „Ewaluacja modernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli – projekt System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół, Poddziałanie 3.3.1 PO Kapitał LudzkiBadanie koncentrowało się na ocenie działań podejmowanych w ramach projektu systemowego ORE i praktycznych następstw tych działań w powiatowych projektach pilotażowych realizowanych w ramach Działania 3.5 PO KL, wykorzystujących rozwiązania wypracowane w projekcie systemowym.

 

W warunkach zmian wprowadzanych w  systemie doskonalenia nauczycieli i wspomagania rozwoju szkół, wnioski i rekomendacje z badania ewaluacyjnego wskazują możliwe kierunki i obszary dalszych działań w tej dziedzinie, podejmowanych na różnych poziomach przez różnych uczestników systemu. Zapraszamy do lektury raportu końcowego.
 
Badanie było realizowane w latach 2013–2014 przez konsorcjum firm: Coffey International Development i Ośrodek Ewaluacji na zlecenie Ośrodka Rozwoju Edukacji.
 
 

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa