Wspomaganie pracy szkół – doświadczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych. Relacja ze spotkania informacyjnego

W dniach 15-16 maja 2014 r. w Falentach koło Raszyna odbyło się ogólnopolskie spotkanie pt. Wspomaganie pracy szkół – doświadczenia poradni psychologiczno-pedagogicznych.  Spotkanie zorganizowane było w ramach projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”. Wzięło w nim udział blisko 200 osób − głównie dyrektorów i pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Wśród zaproszonych gości byli również przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego. Celem spotkania było przedstawienie roli i zadań poradni psychologiczno-pedagogicznych w nowym modelu wspomagania pracy szkół i doskonalenia nauczycieli oraz przedstawienie przykładów dobrych praktyk, wypracowanych przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne, uczestniczące w pilotażu.
 
Spotkanie otworzyła Dorota Żyro – wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, wskazując na rolę poradni w systemie wspomagania szkół oraz wyrażając zrozumienie dla wyzwań, które stoją przed poradniami w tym obszarze. Wykład otwierający poprowadziła Bożena Michalik – główny specjalista w Wydziale Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Departamentu Zwiększana Szans Edukacyjnych MEN. Wystąpienie dotyczyło roli poradni psychologiczno-pedagogicznych we wspomaganiu szkół w świetle prawa oświatowego. Następnie Marianna Hajdukiewicz – koordynator projektu – przedstawiła wstępne wyniki pilotażu nowego systemu doskonalenia nauczycieli; podała także informacje o realizowanych projektach pilotażowych w całej Polsce oraz przeanalizowała – na podstawie wyników ewaluacji – osiągnięcia, trudności i wyzwania.
 
Po części wykładowej uczestnicy przysłuchiwali się dyskusji panelowej, do której zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji biorących udział w pilotażu:
 • Gabriela Woźniak – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Szczytnie,
 • Mariola Sochacka – dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kłecku,
 • Grażyna Chodnicka – dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego w Łomży,
 • Maciej Listowski – wicedyrektor Samorządowego Ośrodka Doradztwa Metodycznego i Doskonalenia Nauczycieli w Łomżyńskim Centrum Rozwoju Edukacji,
 • Janina Motak – przedstawiciel Starostwa Powiatowego w Brzesku, Dyrektor Wydziału Edukacji,
 • Dorota Żyro – wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji.
Przedmiotem rozmów były doświadczenia zdobyte w projekcie i napotkane trudności, a także zasoby, które uczestnicy zidentyfikowali podczas realizacji działań, związanych z wdrażaniem nowego systemu wspierania szkół.   
 
Po części panelowej uczestnicy utworzyli grupy warsztatowe, których praca skupiała się wokół operacjonalizacji zapisów rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych, dotyczących zadań poradni. Uczestnicy zastanawiali się nad praktycznymi aspektami realizacji zapisów rozporządzenia, warunkami które warto tworzyć, kwestiami organizacyjnymi oraz działaniami, które należy podjąć.
 
Drugi dzień spotkania rozpoczął się wykładem Katarzyny Leśniewskiej, dotyczącym realizacji zadań związanych z pomocą psychologiczno-pedagogiczną w przedszkolach i szkołach, w kontekście wspomagania tych instytucji przez poradnie. Prelegentka wskazała na spójność wszystkich zadań realizowanych przez poradnie z ideą wspomagania szkół w obszarze pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Zwróciła również uwagę na konieczność budowania współpracy w całym środowisku lokalnym oraz możliwość wykorzystania zasobów zewnętrznych. Dlatego uzupełnieniem wykładu była prezentacja działalności Fundacji Aktywnej Rehabilitacji, która wspiera szkoły i poradnie w obszarze pracy z dziećmi z niepełnosprawnością ruchową (fundacja ma zasięg ogólnopolski, a jej działalność jest finansowana w ramach projektów realizowanych ze środków PFRON).
 
Po wykładzie miał miejsce blok prezentacji dobrych praktyk. Doświadczenia swoich poradni prezentowali:
 • Mariola Sochacka (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kłecku) zwróciła szczególną uwagę na proces prowadzenia diagnozy potrzeb szkoły,
 • Marzena Jasińska (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sopocie) opowiedziała o wykorzystaniu metody Action Learning we wspomaganiu szkół,
 • Karina Bratborska (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Krotoszynie) podzieliła się doświadczeniami poradni przy realizacji projektu wdrożeniowego,
 • Krystyna Adaśko, Małgorzata Urban (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Wołowie) akcent położyły na funkcjonowanie sieci samokształcenia w realizowanym projekcie,
 • Ewa Ambroch, Ewa Szydłowska (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Giżycku) przedstawiły zasięg oraz rodzaje działań, jakie skierowano do szkół na wszystkich poziomach edukacyjnych,
 • Gabriela Woźniak (Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Szczytnie) opowiedziała o korzyściach płynących z pilotażu dla realizacji nowych zadań poradni; zadania te od 2016 roku staną się ich obowiązkiem.
 
Spotkanie zakończyło się pracą w grupach warsztatowych − uczestnicy analizowali trudności, na które mogą się natknąć, realizując zadanie związane ze wspomaganiem oraz sformułowali oczekiwania w stronę Ośrodka Rozwoju Edukacji, związane z tym obszarem.
 
Uczestnicy za największą wartość spotkania uznali możliwość wymiany doświadczeń z innymi poradniami.
 
 
Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami ze spotkania.
 
 
oprac.: Katarzyna Leśniewska

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa