Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje wykonawcy do moderowania ogólnopolskiej sieć współpracy

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje Wykonawcy, który będzie moderował ogólnopolską sieć współpracy dla osób pełniących funkcje koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia.

 

Celem zamówienia jest moderowanie ogólnopolskiej sieci koordynatorów sieci współpracy i samokształcenia.
 
Sieć będzie adresowana do około 100 osób. Działalność sieci zorganizowana zostanie na platformie internetowej www.doskonaleniewsieci.pl (nie przewidujemy spotkań stacjonarnych uczestników sieci z udziałem moderatora). Celem pracy sieci jest wymiana doświadczeń oraz upowszechnianie dobrych praktyk.  

Zadaniem osoby moderującej prace sieci jest:
 1. Opracowanie planu działania ogólnopolskiej sieci i jego realizacja.
 2. Inicjowanie wymiany doświadczeń poprzez publikowanie nowych tematów (publikowanie krótkich wypowiedzi merytorycznych związanych z realizacją zadań związanych z zewnętrznym wspomaganiem).
 3. Zachęcanie uczestników sieci do wypowiedzi i moderowanie dyskusji (moderowanie komunikacji grupowej).
 4. Publikowanie przykładów działań związanych ze wspomaganiem, udzielanie informacji zwrotnych i zachęcanie innych do komentowania publikowanych treści (moderowanie komunikacji grupowej, indywidualnej i publikacja plików).
 5. Sporządzanie dla zespołu projektu informacji, związanych z funkcjonowaniem sieci.
 6. Porządkowanie wypowiedzi i wpisów w sieci współpracy.
Wymiana doświadczeń dotyczyć będzie zadań realizowanych przez uczestników sieci związanych z zewnętrznym wspomaganiem pracy szkół. Poruszane będą m.in. następujące zagadnienia:
 • diagnoza  oczekiwań i potrzeb nauczycieli,
 • planowanie i realizacja działań,
 • monitorowanie i ewaluacja działań,
 • motywowanie nauczycieli do rozwoju zawodowego,
 • coaching i moderacja pracy grupy. 
Czas wykonania zamówienia:
Od dnia podpisania umowy do 15 lipca 2014 r.
Szacunkowy czas pracy koordynatora sieci: ok. 30 godzin miesięcznie.

Zasady współpracy:
Zamawiający przewiduje, że większość pracy zostanie zrealizowana w formie zdalnej. Wykonawca dodatkowo raz w miesiącu będzie uczestniczył w jednodniowych spotkaniach roboczych z Zamawiającym w siedzibie Zamawiającego, w czasie których otrzyma wszystkie niezbędne informacje dotyczące przedmiotu zamówienia i będzie na bieżąco konsultować realizację zadania. Zamawiający przeszkoli wykonawcę z obsługi platformy i funkcjonalności służących pracy sieci oraz będzie służył wsparciem technicznym.
 
Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji przedmiotu zamówienia w wyniku konsultacji przeprowadzonych z Wykonawcą.
 
Zamawiający przewiduje współpracę w oparciu o umowę o zlecenie. Rozliczenie będzie następowało raz w miesiącu na podstawie karty czasu pracy.
 
Wybór wykonawcy:
Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza aplikacyjnego dostępnego w wersji Word i przesłanie do dnia 10 marca 2014 r.  na adres dorota.czerwonka@ore.edu.pl
Zamawiający może zażądać kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie, a także materiałów wymienionych przez Wykonawcę w ww. formularzu.
 
Zamawiający dokona wyboru spośród zgłoszonych ofert na podstawie oceny wg. kryterium cena.
 
W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań, zapraszamy do kontaktu: Dorota Czerwonka tel. 22 345 37 84.
 
Informujemy, że Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki łączne zaangażowanie Wykonawcy w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO (realizowanych np. w ramach PO KL) nie może przekraczać 240 godzin miesięcznie.
 
Zakres wykluczeń z możliwości realizacji zamówienia:
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby, które powiązane są z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta, w tym poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
 
Zadanie jest realizowane w ramach projektu systemowego „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół”, realizowanym przez Ośrodek Rozwoju Edukacji przy współfinansowaniu Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet III PO KL, Działanie 3.3., Poddziałanie 3.3.1.).
 
Do pobrania:
 

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa