Relacja z konferencji regionalnej w Gdańsku

W dniu 11 października 2013 r. w Gdańsku odbyła się konferencja pt. „Metody pracy szkoły z uczniem zdolnym – wspieranie i rozwijanie uzdolnień humanistycznych, artystycznych i sportowych” – siódma z cyklu 12 regionalnych konferencji informacyjno-promocyjnych organizowanych w ramach projektu systemowego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Była to druga konferencja z cyklu konferencji regionalnych dotyczących wspierania uzdolnień uczniów w obszarze nauk humanistycznych, artystycznych i sportowych.

 

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele kuratoriów oświaty, organów prowadzących szkoły, rad rodziców, placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, placówek wychowania pozaszkolnego oraz szkół, w tym Szkół Odkrywców Talentów oraz Miejsc Odkrywania Talentów. Konferencja w szczególności adresowana była do liderów zdolności (nauczycieli pracujących z uczniami uzdolnionymi) w obszarze przedmiotów humanistycznych, artystycznych i sportowych. Ogółem w wydarzeniu uczestniczyło ponad 130 osób.

 

Konferencję otworzyła Pani Aleksandra Piskorska, ekspert merytoryczny projektu – przedstawiając działania realizowane oraz planowane w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”, a wykłady wygłosili: Pan Andrzej Spilkowski, Kierownik Wydziału Sprawdzianów, Egzaminów Gimnazjalnych i Matur Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku – opisując, jakie umiejętności należy rozwijać u uczniów w kontekście matury 2015 z języka polskiego oraz Pani Irena Pancer i Pan Piotr Bojko, Przedstawiciele Departamentu Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego, prezentujący model wspierania uczniów zdolnych na przykładzie projektu „Zdolni z Pomorza”. Sesję plenarną zamknęło wystąpienie Pana Artura Matejkowskiego, głównego specjalisty w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, który zaznajomił uczestników z ofertą Ministerstwa Edukacji Narodowej i podejmowanymi działaniami w zakresie wspomagania rozwoju uczniów zdolnych.

W dalszej części konferencji uczestnicy mieli okazję wziąć udział w następujących czterech sesjach tematycznych:

  1. Portretowanie zdolności i ich rozwój. Dorota Dąbrowska, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gorzowie Wielkopolskim
  2. Tutoring alternatywną formą pracy wychowawczej i dydaktycznej z uczniem. Dorota Cichecka, Dyrektor LO Zespołu Oświatowo-Konsultacyjnego „Profesor” w Płocku, tutor i współpracownik Kolegium Tutorów we Wrocławiu
  3. Nie ma zdolności bez twórczości – twórcze techniki pracy z uczniem zdolnym w zakresie przedmiotów humanistycznych. Małgorzata Tyszkiewicz, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gorzowie Wielkopolskim
  4. Wyjdź poza schemat – pobudzanie kreatywności i innowacyjności w nauczaniu. Natalia Bojarska i Natalia Kur, Stowarzyszenie TALENT

Po zakończeniu sesji tematycznych uczestnicy mogli wysłuchać kolejnego wykładu plenarnego, który wygłosiła Pani Blanka Sołtys, menadżer projektu „Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych”. Prezentacja projektu systemowego ORE zawierała informacje o założeniach i działaniach projektowych, zasobach metodycznych powstających w jego ramach oraz planowanej kampanii promującej naukę języków obcych.

Spotkanie podsumowała i zakończyła Pani Aleksandra Piskorska – ekspert merytoryczny projektu z Ośrodka Rozwoju Edukacji.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Prelegentom, Gościom, Uczestnikom za liczne przybycie, aktywny udział i cenne dyskusje.

Zespół projektowy Ucznia Zdolnego

 

 Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa