Uczeń zdolny PO KL

Uczeń zdolny PO KL

1 czerwca 2015

Odkrywamy talenty − Regulaminy

Uprzejmie informujemy, że od dnia 1 stycznia 2015 r. działania realizowane w ramach projektu systemowego „Opracowanie i wdrażanie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” będą kontynuowane przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych. Szkoły i placówki zainteresowane przystąpieniem do Sieci Szkół Odkrywców Talentów i Miejsc Odkrywania Talentów proszone są o kontakt z Wydziałem SPE.

Regulaminy obowiązujące od 13 lipca 2018 r.

REGULAMIN przyznawania tytułu „Szkoła Odkrywców Talentów”

REGULAMIN przyznawania tytułu „Miejsce Odkrywania Talentów”

 

25 sierpnia 2014

Konkurs dla Szkół Odkrywców Talentów

{module odkrywamy_talenty|rounded}

UWAGA!! Wydłużamy termin składania prac konkursowych do 13 października
 
Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie – beneficjent projektu systemowego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” zaprasza Szkoły Odkrywców Talentów do udziału w konkursie na nowatorskie i kompleksowe rozwiązania w kształceniu oraz organizowaniu wsparcia dla dzieci i uczniów zdolnych.

Szkoły chętne do udziału prosimy o zapoznanie się z Regulaminem konkursu:
Organizator Konkursu dokonuje zmiany w treści Regulaminu Konkursu dla Szkół Odkrywców Talentów.
Wprowadzone zostają następujące zmiany:
 • pkt 8.4 Regulaminu Konkursu otrzymuje następujące brzmienie: „8.4 Działania na rzecz ucznia w szkole podejmowane w szczególności we współpracy z poradnią psychologiczno-pedagogiczną i/lub placówką doskonalenia nauczycieli, opisane także w Szkolnym Systemie Wspierania Zdolności – do 10 pkt.”
 • pkt 5.1 Regulaminu Konkursu otrzymuje następujące brzmienie:  Kompletne Zgłoszenia  (Formularz zgłoszenia wraz z załącznikami podpisanymi przez osobę upoważnioną) należy składać osobiście (w godz. 9.00-15.00) lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, ul. Polna 46 a, 00-644 Warszawa z dopiskiem: „Uczeń zdolny – Konkurs”. Termin zgłoszenia uważa się za dotrzymany jeśli przesyłka zawierająca dokumentację wymienioną w pkt. 4.2  i 4.3. zostanie nadana lub dostarczona osobiście pod wskazany adres do dnia 30.09.2014 r. O terminie zgłoszenia decyduje data dostarczenia do siedziby zamawiającego dokumentacji konkursowej (w przypadku dostarczenia zgłoszenia osobiście) lub data stempla pocztowego (w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą) w wyżej wskazanym terminie. Wszelkie zgłoszenia dokonane po dniu 30.09.2014 r. nie będą rozpatrywane.  Zgłoszenia niekompletne, niespełniające formalnych warunków przystąpienia do konkursu nie będą rozpatrywane.
Załączniki do zgłoszenia do konkursu:
 
Wzór karty oceny projektu (wypełnia Komisja Konkursowa) (Załącznik nr 5)
 
 
Kompletne Zgłoszenia (Formularz zgłoszenia wraz z załącznikami podpisanymi przez osobę upoważnioną) w wersji papierowej oraz elektronicznej na płycie CD/DVD należy składać osobiście (w godz. 9.00-15.00) lub przesłać pocztą na adres: Ośrodek Rozwoju Edukacji, ul. Polna 46 a, 00-644 Warszawa z dopiskiem: „Uczeń zdolny – Konkurs”
 
Termin zgłoszenia uważa się za dotrzymany jeśli przesyłka zawierająca dokumentację wymienioną w pkt. 4.2  i 4.3. zostanie nadana lub dostarczona osobiście pod wskazany adres do dnia 13 października 2014 r.
 

Dodatkowych informacji udziela wyłącznie w formie elektronicznej Anna Dotka: anna.dotka@ore.edu.pl

 

 


 

2 stycznia 2014

Relacja z konferencji regionalnej w Warszawie

W dniach 7-8 listopada 2013 r. w Warszawie odbyła się ogólnopolska konferencja informacyjno – promocyjna organizowana w ramach projektu systemowego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Była to ostatnia, trzynasta konferencja podsumowująca cykl konferencji regionalnych pt. „Rozwijanie zdolności najmłodszych uczniów w szkole – planowanie i organizacja wsparcia dla uczniów uzdolnionych na etapie edukacji wczesnoszkolnej”.
 
Konferencja była adresowana do przedstawicieli Szkół Odkrywców Talentów realizujących zadanie: „Rozwijanie zdolności najmłodszych uczniów w szkole”, dyrektorów i wicedyrektorów szkół, nauczycieli – szczególnie liderów zdolności (nauczyciele pracujący z uczniami zdolnymi), przedstawicieli ośrodków doskonalenia nauczycieli, pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, przedstawicieli organów prowadzących szkoły, pracowników kuratoriów oświaty, przedstawicieli rad rodziców. Ogółem w wydarzeniu uczestniczyło około 150 osób.
 
Cele konferencji:
 1. Upowszechnienie rezultatów projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym” oraz omówienie planowanych rezultatów
 2. Podsumowanie rezultatów konferencji wojewódzkich w zakresie rozwijania wiedzy i umiejętności uczestników w obszarze organizacji kształcenia uczniów zdolnych.
 3. Poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie kompleksowego podejścia do doskonalenia pracy z uczniem zdolnym od identyfikowania talentów, poprzez proces rozwijania uzdolnień do sukcesów w np. w olimpiadzie
 4. Poszerzenie wiedzy i umiejętności uczestników konferencji o wiedzę dot. planowania i organizacji wsparcia dla uzdolnionych uczniów na etapie edukacji wczesnoszkolnej
 5. Prezentacja przykładowych rozwiązań wspierających pracę z młodszym uczniem – rozwijanie zainteresowań i wykorzystanie jego uzdolnień
 
Konferencję w dniu 7 listopada 2013 r. rozpoczęła Pani Dorota Żyro – Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji. Następnie Pani Izabella Lutze – koordynator projektu z ramienia Ośrodka Rozwoju Edukacji, zaprezentowała rezultaty projektu. 
 
Wykładem pani prof. Małgorzaty Żytko rozpoczęto sesję plenarną. Wygłosiła ona prezentację pt. „Dzieci myślą i działają – o rozwijaniu umiejętności i zdolności matematycznych w edukacji elementarnej”
Tematy sesji tematycznych w dniu 7 listopada 2013 r.:
 1. „Myślę, marzę, tworzę, odkrywam. Jak wspierać rozwój zainteresowań i zdolności dziecka w młodszym wieku szkolnym” Barbara Ochmańska, ekspert MEN.
 2. „Sposoby rozwoju zdolności komunikacyjnych uczniów zdolnych na etapie edukacji wczesnoszkolnej” dr Iwona Błaszczak z Katedry Edukacji i Kultury SGGW.
 3. „Edukacja dla dziecka: odkrywanie- kreowanie- wspieranie” Teresa Dąbrowska z Łódzkiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Kształcenia Praktycznego.  
 4. „Indywidualizacja pracy z uczniem zdolnym w edukacji wczesnoszkolnej” Elżbieta Nerwińska, Centrum Pozytywnej Edukacji.
Miłym akcentem był występ uczennic z grupy baletowej ze Szkoły Podstawowej nr 48 w Warszawie.
 
Pierwszy dzień konferencji podsumowała i zakończyła Pani Izabella Lutze – koordynator projektu. Drugi dzień konferencji rozpoczęli swoimi wystąpieniami Pan Piotr Dmochowski-Lipski – Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji oraz Pani Joanna Berdzik – Podsekretarz Stanu z Ministerstwa Edukacji Narodowej.
 
Następnie odbyło się uroczyste wręczenie wyróżnień szkołom nagrodzonym w zadaniu „Rozwijanie najmłodszych uczniów w szkole”. Po wręczeniu wyróżnień wystąpienie pt. „Rozwijanie zdolności twórczych uczniów w szkole podstawowej” wygłosiła Pani prof. Wiesława Limont z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Kolejny wykład „Zdolne dziecko. Pierwsza pomoc. Jak wspierać rozwój zainteresowań i uzdolnień uczniów”, poprowadziła Pani Maria Mach z Krajowego Funduszu na rzecz Dzieci.
 
Tematy sesji tematycznych w dniu 8 listopada 2013 r.:
 1. „Ćwiczenia interaktywne w edukacji wczesnoszkolnej – wykorzystanie multimediów w klasach 1-3 szkoły podstawowej”, Alina Bek nauczyciel z Publicznego Gimnazjum nr 3 w Ostrowcu Świętokrzyskim.
 2. „Tutoring wychowawczy i dydaktyczny alternatywną formą pracy z uczniem”, Joanna Kwiatkowska z Gimnazjum w Zalesiu Górnym, Kolegium Tutorów we Wrocławiu.
 3. „Psychologiczne mechanizmy wspierania rozwoju uczniów utalentowanych” dr Urszula Gembara, pracownik Uniwersytetu Zielonogórskiego i Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonej Górze.
 4. „Program WARS i SAWA grają w szachy – jako szansa sukcesu dla nauczycieli rozwijających uzdolnienia uczniów”, Krystyna Kozak, Naczelnik wydziału w biurze Urzędu miasta st. Warszawy.
 5. „Nowoczesne koncepcje wspierania uzdolnień uczniów – przykłady dobrej praktyki”, dr Barbara Wolny, Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL w Stalowej Woli.
Po zakończeniu sesji tematycznych uczestnicy konferencji mieli możliwość zapoznania się z dobrymi praktykami, zaprezentowanymi przez przedstawicieli szkół wyróżnionych w zadaniu „Rozwijanie zdolności najmłodszych uczniów w szkole”.
 
Dwudniową konferencję zakończyła i podsumowała Pani Izabella Lutze. Przedstawiła zarys kolejnych działań ORE, prosiła uczestników o dzielenie się doświadczeniami z Ośrodkiem. Zachęcała do wzięcia udziału w kolejnych przedsięwzięciach Ośrodka Rozwoju Edukacji.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Prelegentom, Gościom, Uczestnikom za liczne przybycie, aktywny udział i cenne dyskusje.
 
 
Zespół projektowy Ucznia Zdolnego


2 stycznia 2014

Relacja z konferencji regionalnej w Szczecinie

W dniu 30 października 2013 r. w Szczecinie odbyła się jedenasta z cyklu 12 regionalnych konferencji informacyjno – promocyjnych organizowana w ramach projektu systemowego „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”. Konferencja poświęcona była metodom pracy szkoły w zakresie wspierania uczniów zdolnych w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych.

 

Konferencja była adresowana do nauczycieli pracujących z uczniem zdolnym w zakresie uzdolnień matematyczno-przyrodniczych. Uczestniczyli w niej przedstawiciele kuratoriów, placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, dyrektorzy, wicedyrektorzy, nauczyciele szkół, w tym Szkół Odkrywców Talentów oraz Miejsc Odkrywania Talentów. Ogółem w wydarzeniu uczestniczyło około 120 osób.

 

Spotkanie rozpoczęła Izabella Lutze – przedstawicielka ORE, koordynator projektu. Poinformowała uczestników konferencji o działaniach, które będą podejmowane w ramach projektu „Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym”.

 

Wykład inauguracyjny wygłosił Pan Czesław Drozdowski, Przewodniczący Zachodniopomorskiego Komitetu Okręgowego Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów. Tematem wystąpienia były informacje dotyczące Olimpiady Informatycznej Gimnazjalistów.


Pani Justyna Domińczak – starszy specjalista w Departamencie Zwiększania Szans Edukacyjnych Ministerstwa Edukacji Narodowej, zaprezentowała systemowe oraz prawne rozwiązania dotyczące pracy z uczniem zdolnym oraz ofertę MEN dotyczącą działań podejmowanych na rzecz wspierania oraz promowania uczniów zdolnych.


Prezentację kończącą I część sesji plenarnej przedstawiła Pani Małgorzata Żytko, Kierownik Katedry Edukacji Szkolnej i Kształcenia Nauczycieli, Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu Warszawskiego. Temat wystąpienia to: „Dzieci myślą i działają – o rozwoju umiejętności matematycznych w edukacji elementarnej”.

W dalszej części konferencji uczestnicy wzięli udział w sesjach tematycznych:

 1. Modyfikowanie programu nauczania dla uczniów zdolnych. Indywidualny program lub tok nauki – Izabela Suckiel, Centrum Edukacji Nauczycieli w Koszalinie.
 2. Nie ma zdolności bez twórczości – twórcze techniki pracy z uczniem zdolnym w zakresie przedmiotów matematyczno-przyrodniczych – Małgorzata Tyszkiewicz, Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Gorzowie Wielkopolskim.
 3. Metafora fotograficzna w rozumowaniu matematycznym – Dr Małgorzata Makiewicz, Instytut Matematyki, Pracownia Dydaktyki Matematyki Uniwersytetu Szczecińskiego.
 4. Tutoring wychowawczy i dydaktyczny alternatywną formą pracy z uczniem – wnioski z 5 lat do świadczeń- Adriana Kwiatkowska, Kolegium Tutorów we Wrocławiu.

Spotkanie podsumowała i zakończyła Izabella Lutze.

Serdecznie dziękujemy wszystkim Prelegentom, Gościom, Uczestnikom za liczne przybycie, aktywny udział i cenne dyskusje.

Zespół projektowy Ucznia Zdolnego

 Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa