Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym

 

Od dnia 1 stycznia 2015 r. działania realizowane w ramach ww. projektu są kontynuowane przez Wydział Specjalnych Potrzeb Edukacyjnych Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Celem strategicznym projektu jest opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym. Ma temu służyć m.in. wprowadzenie zmian legislacyjnych oraz metodycznych, jak również pogłębiona analiza obecnie istniejącego systemu, w tym dotycząca organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad. W ramach projektu przewiduje się również przygotowanie grupy osób zaangażowanych w proces rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży, których zadaniem będzie właściwe identyfikowanie uzdolnień i tworzenie odpowiednich warunków do ich kształtowania. Prowadzone będą także działania, mające na celu uwrażliwienie szerokiego grona osób na specjalne potrzeby edukacyjne dzieci szczególnie uzdolnionych.

Projekt, który rozpoczął się 1 lutego 2010 r., potrwa do 31 grudnia 2013 r. Planowane jest przedłużenie realizacji projektu do dnia 31 grudnia 2014 r.

W jego realizację zaangażowani będą m.in. nauczyciele, dyrektorzy szkół, rodzice, przedstawiciele organów prowadzących szkoły, organizacji pozarządowych zajmujących się problematyką ucznia zdolnego, poradni psychologiczno-pedagogicznych, ośrodków doskonalenia nauczycieli, kuratoriów oświaty. Długofalowym rezultatem podjętych działań ma być upowszechnienie i dostosowanie do potrzeb uczniów różnorodnych form zajęć, mających na celu odkrywanie i rozwijanie zdolności.

PLANOWANE OBSZARY DZIAŁAŃ

  • Badanie istniejącego systemu wspierania ucznia zdolnego, czyli kompleksowa analiza rozwiązań systemowych w zakresie pracy z uczniem zdolnym, ze szczególnym uwzględnieniem dobrych praktyk stosowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą. Badanie planowane jest na lata 2010-2013.
  • Opracowanie założeń systemowych wspierania ucznia zdolnego, polegające na przygotowaniu propozycji zmian legislacyjnych (w szczególności o charakterze organizacyjnym i finansowym), których celem jest zapewnienie systemowej pracy z uczniami zdolnymi. W ramach tego działania zaplanowano pilotażowe olimpiady, umożliwiające wypracowanie nowych rozwiązań służących udoskonaleniu organizacji pozostałych olimpiad zlecanych przez Ministra Edukacji Narodowej. Opracowanie założeń systemowych planowane jest na lata 2010-2013.
  • Ułatwienie wdrożenia systemu pracy z uczniem zdolnym, w tym między innymi upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie wspierania uczniów zdolnych, publikacje poradników dla osób zaangażowanych w proces rozwoju uzdolnień dzieci i młodzieży (w szczególności dla nauczycieli) oraz – po opracowaniu zmian – organizowanie spotkań na temat systemu pracy z uczniem zdolnym. Działania te planowane są na lata 2011-2014.
  • Działania promocyjno-informacyjne, mające na celu zwiększenie wrażliwości społecznej na specjalne potrzeby edukacyjne uczniów zdolnych, m.in. konferencje promocyjno-informacyjne, prowadzenie strony internetowej projektu, rozpowszechnianie materiałów informacyjnych o projekcie. Działania planowane są w całym okresie trwania projektu, czyli w latach 2010-2014.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa