Poszukujemy ekspertów do przygotowania programu szkolenia dla szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE)

Ośrodek Rozwoju Edukacji, beneficjent projektu „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.3.1, poszukuje ekspertów, którzy przygotują program 5 dniowego szkolenia dla szkolnych organizatorów rozwoju edukacji (SORE) wraz ze szczegółowymi scenariuszami zajęć warsztatowych oraz materiałami pomocniczymi i prezentacjami multimedialnymi, które stanowić będą podstawę do organizacji Letniej Akademii Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji.

 

Letnia Akademia Szkolnych Organizatorów Rozwoju Edukacji to pięciodniowe spotkanie szkoleniowe dla grupy ok. 150 osób.
 
Uczestnicy Letniej Akademii to osoby pełniące funkcje SORE w ramach powiatowych projektów pilotażowych współfinansowanych ze środków EFS, Działanie 3.5 Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół, a także pracownicy placówek doskonalenia zwani „animatorami” odpowiedzialni za wspomaganie pracy szkół.
 
Cele Letniej Akademii to:
 • poszerzenie wiedzy związanej z procesowym wspomaganiem pracy szkół – obejmujące zagadnienia związane z diagnozą, planowaniem, realizacją i oceną prowadzonych w szkołach działań,
 • doskonalenie kompetencji związanych z prowadzeniem wspomagania rozwoju szkoły, doskonalenia nauczycieli oraz umiejętności potrzebnych do realizacji rocznego planu wspomagania (RPW),  
 • opracowanie zalecanych wymagań, warunków i sposobów wspomagania pracy szkoły.
Tematyka Letniej Akademii:
 • diagnoza pracy szkoły,
 • projekt rozwojowy jako podstawa rocznego planu wspomagania,
 • planowanie działań na rzecz rozwoju pracy szkoły,
 • monitorowanie i ewaluacja działań,
 • wprowadzania zmiany w placówce oświatowej,
 • zasady funkcjonowania szkoły jako organizacji uczącej się,
 • motywowanie nauczycieli do rozwoju zawodowego,
 • coaching i moderacja pracy grupy,
Formy pracy w czasie Letniej Akademii: wykłady, sesje plenarne oraz zajęcia warsztatowe w grupach ok. 25 osób.
 
Czas trwania: 5 dni x 9 godzin dydaktycznych
 
Zadaniem ekspertów zaangażowanych w realizację zadania będzie:
 • przygotowanie szczegółowego programu Letniej Akademii SORE obejmującego 5 dni zajęć x 9h. dydaktycznych  
 • opracowanie scenariusza zajęć do każdej z sesji obejmujące zagadnienia oraz metody pracy – 8 sesji tematycznych,
 • opracowanie materiałów pomocniczych i prezentacji multimedialnych, spójnych z przebiegiem w/w zajęć.
Niezbędne wymagania wobec osób zaangażowanych w realizacje zadania to:
 • Wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie,
 • Dodatkowe kwalifikacje: ukończone studia podyplomowe lub kursy z zakresu edukacji dorosłych / kształcenia ustawicznego – co najmniej 120 h.
 • Doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla pracowników systemu oświaty – co najmniej 120 h.
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć warsztatowych/ konsultacji grupowych z dorosłymi w obszarach: diagnoza pracy szkoły, projekt rozwojowy,; planowanie działań na rzecz rozwoju pracy szkoły, monitorowania i ewaluacja działań, wprowadzania zmiany w oświacie, motywowanie nauczycieli do rozwoju zawodowego, coaching i moderacja pracy grupy (łącznie 150 godzin).
 • Doświadczenie w opracowywaniu min. 5 scenariuszy co najmniej jednodniowych szkoleń z min. jednego z w/w zakresów (zajęcia na podstawie tych scenariuszy zostały faktycznie zrealizowane).
 • Doświadczenie w prowadzeniu zajęć warsztatowych/ konsultacji grupowych z dorosłymi w obszarach:
  1. monitoring i ewaluacja pracy szkoły,
  2. wspomaganie pracy szkół i doskonalenie nauczycieli ,
  3. zarządzanie zmianą w organizacji (w tym: zmiana jako proces, postawy wobec zmian, jak unikać błędów wprowadzając zmiany w organizacji),
  4. rozwój zawodowy pracowników oświaty
Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy osoby, spełniające podane wymagania, które wskażą najniższą cenę za wykonanie usługi. Z każdą z osób zostanie podpisana odrębna umowa.
 
Zasady współpracy:
Zamawiający wyłoni 3 ekspertów, którzy we współpracy (praca zespołowa) wykonają zadanie. Jest to istotne ze względu na specyfikę zadania, wymagającą różnorodnego doświadczenia zawodowego ekspertów i znajomości rożnych obszarów tematycznych i metod pracy z osobami dorosłymi.
                                                                                                                
Eksperci zobowiązują się do:
 • wzajemnej współpracy (głównie form zdalna) w wykonaniu zadania
 • udziału w spotkaniu roboczym z Zamawiającym 2 x dwa dni: w termiach ustalonych z  Zamawiającym.
 • bieżącego konsultowania (telefoniczne/mailowe) z Zamawiającym opracowywanych materiałów.
Koszty pobytu na spotkaniu w ramach realizacji umowy pokrywa Zamawiający, koszty dojazdu pokrywa Wykonawca.
Ostateczny termin wykonania przedmiotu zamówienia: 6 grudnia 2013 r.
Zamawiający przewiduje współpracę w oparciu o umowę o dzieło z przeniesieniem praw autorskich.
 
Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza.
 
Nabór zgłoszeń trwa do 8 listopada  2013 r.
 
W formularzu proszę pamiętać o zawarciu oświadczeń o braku podstaw do wykluczenia z postępowania. 
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki łączne zaangażowanie Wykonawcy w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO (realizowanych np. w ramach PO KL) nie może przekraczać 240 godzin miesięcznie.

W przypadku pojawienia się jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z panią Joanną Soćko: joanna.socko@ore.edu.pl , tel. 22 345 37 04.
 

 

alt

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa