Poszukujemy ekspertów do opracowania programu i prowadzenia zajęć dla animatorów biorących udział w programie „Nowa Rola Placówki Doskonalenia Nauczycieli”

Ośrodek Rozwoju Edukacji, beneficjent projektu systemowego „System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Poddziałanie 3.3.1, poszukuje chętnych do współpracy w przygotowaniu programu oraz prowadzeniu zajęć na spotkaniu konsultacyjnym dla animatorów uczestniczących programie „Nowa Rola Placówek Doskonalenia”. Spotkanie odbędzie się w Warszawie w dniach 25-28.02.2013 r.

Zapraszamy do współpracy przy opracowaniu koncepcji spotkania i prowadzenia zajęć.
 
Ofertę współpracy kierujemy do edukatorów, prowadzących zajęcia z kadrą systemu oświaty oraz specjalizujących się w pracy z grupą.
 
Termin realizacji zadania: 15-28 lutego 2013 r.
Spośród nadesłanych zgłoszeń wybierzemy 3 osoby prowadzących, które wskażą najniższą cenę za wykonanie usługi. Z każdą z osób zostanie podpisana odrębna umowa.
 
Niezbędne wymagania to:
 1. Wykształcenie co najmniej wyższe magisterskie,
 2. Dodatkowe kwalifikacje: ukończone studia podyplomowe, kursy, szkolenia (organizator, rok ukończenia, nazwa) min. kwalifikacje z zakresu edukacji dorosłych, kształcenia ustawicznego, ukończonych kursów trenerskich min. 80 godz.
 3. Doświadczenie w projektowaniu i realizowaniu doskonalenia dla kadry kierowniczej szkół i placówek oświatowych.
 4. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć z dorosłymi w obszarach:
  a. praca z grupą, co najmniej 80 godzin przeprowadzonych zajęć
  b. motywowanie nauczycieli do rozwoju zawodowego spójnego z rozwojem szkoły, co najmniej 80 godzin przeprowadzonych zajęć
  c. radzenie sobie z sytuacjami trudnymi w czasie zajęć warsztatowych, co najmniej 80 godzin przeprowadzonych zajęć
 5. Doświadczenie w opracowywaniu scenariuszy zajęć dla kadr systemu oświaty, co najmniej 3 scenariusze zajęć
 
Obowiązki osób zaangażowanych w realizację zadania obejmują:
 • współpraca podczas przygotowania programu spotkania i opracowanie scenariusza zajęć,
 • prowadzenie wykładu (zajęć) – łączna liczba godzin dydaktycznych (45 min.) dla 3 grup – 18 godzin dydaktycznych, obejmuje 9 sesji
 • jedną grupę prowadzi jedna osoba,
 Na wykonanie powyższych zadań zostanie podpisana jedna umowa z każdą z wybranych osób.
 
Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki łączne zaangażowanie Eksperta w realizację zadań we wszystkich projektach NSRO (realizowanych np. w ramach PO KL) nie może przekraczać 240 godzin miesięcznie.
 
Zainteresowane osoby prosimy o wypełnienie formularza
Koszty pobytu (noclegu i wyżywienia) pokrywa Zamawiający, koszty dojazdu pokrywa Wykonawca.
 
Termin wykonania umowy: do 28 lutego 2013 r.
 
Zainteresowanych prosimy o przesłanie kwestionariusza zgłoszeniowego w terminie
do dnia 4 lutego 2013. 
 

Oprac.: Joanna Soćko

 


 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa