Relacja ze spotkań informacyjno–konsultacyjnych dotyczących konkursu nr 1/POKL/3.5/2012 PO KL 2007 – 2013, Priorytet III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działania 3.5 – „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”

W dniach 11, 16 i 23 lipca w Ośrodku Rozwoju Edukacji odbyły się spotkania informacyjne w sprawie konkursu otwartego nr 1/POKL/3.5/2012 na projekty dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 – 2013, Priorytetu III „Wysoka jakość systemu oświaty”, Działania 3.5 – „Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół”.

 

W spotkaniach wzięło udział 250 osób odpowiedzialnych za przygotowanie wniosków aplikacyjnych w ramach ogłoszonego konkursu – przedstawiciele powiatów, placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno–pedagogicznych oraz szkół.


Spotkania rozpoczęła Pani Katarzyna Martynowska, Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji, Instytucji Pośredniczącej II Stopnia, która powitała uczestników i poinformowała o ogłoszeniu konkursu z dniem 5 lipca 2012. Następnie Pani Marianna Hajdukiewicz, koordynator projektu System doskonalenia nauczycieli oparty na ogólnodostępnym kompleksowym wspomaganiu szkół realizowanego przez ORE w ramach Priorytetu III PO KL, przedstawiła założenia i cele projektu systemowego, a także działania adresowane do powiatów, w których realizowane będą projekty konkursowe. Pani Katarzyna Gut, manager projektu System doskonalenia nauczycieli… zaprezentowała założenia merytoryczne konkursu, które obowiązywać będą projekty powiatowe. Prezentacja została opracowana na podstawie Poradnika dla beneficjenta. Zasady konkursu zostały szczegółowo omówione przez Panią Annę Marciniak, kierownika Zespołu Kontraktowania, Wydziału IP2. Uczestnicy otrzymali informacje, w jaki sposób przygotować dobry wniosek. Przedstawione zostały kryteria dostępu, zasady oceny formalnej i merytorycznej, jak również formularz wniosku aplikacyjnego. Ostatnia prezentacja, Pani Moniki Osmańskiej, kierownika Zespołu Monitorowania, Wydziału IP 2 poświęcona była wymogom w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu.

 
Po wysłuchaniu wszystkich prezentacji uczestnicy mieli możliwość zadawania pytań i konsultowania swoich wątpliwości związanych z założeniami projektu, jak również zagadnieniami formalnymi i technicznymi dotyczącymi samego procesu przygotowania i składania wniosku.
 
Wkrótce na stronach internetowych ORE opublikowane zostaną odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
 
Obecnie zamieszamy materiały prezentowane w czasie spotkania. Zachęcamy do korzystania z informacji w nich zawartych, w czasie pracy nad szczegółową koncepcją projektów powiatowych i przygotowywaniem wniosków aplikacyjnych.
 
Do pobrania:
 
  1. Prezentacja pt. Nowy system wspomagania pracy szkoły
  2. Prezentacja pt. Powiatowe projekty konkursowe
  3. Prezentacja pt. Jak przygotować dobry projekt
  4. Prezentacja pt. Wymogi w zakresie prawidłowości zatrudniania personelu projektu
  5. Materiał pt. Zatrudnianie nauczycieli
  6. Materiał pt. Zatrudnienie personelu w projektach w świetle zmian od 01.01.2011 i od 01.01.2012 roku

 

Oprac. Marianna Hajdukiewicz
 
 

 


 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa