Lista organizatorów olimpiad przedmiotowych w latach 2010-2011


{module EFS_uczen|rounded}

 

Olimpiady przedmiotowe, których laureaci i finaliści zgodnie z § 60 rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz.U. Nr 83, poz.562, z późn. zm) są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.

 

 

Olimpiada
Przedmiot Organizator Adres strony www
Języka francuskiego język obcy nowożytny-jezyk francuski Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Francuskiego PROF-EUROPE WARSZAWA www.ojf.org.pl
Języka białoruskiego język mniejszości narodowej – język białoruski Uniwersytet Warszawski
Języka niemieckiego język obcy nowożytny – język niemiecki Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Lindego – Poznań www.wsjo.pl/podstrony/?id=65
Języka angielskiego język obcy nowożytny – język angielski
 
Wyższa Szkoła Języków Obcych im. Lindego – Poznań www.wsjo.pl/oja/
Języka rosyjskiego język obcy nowożytny – język rosyjski
 
Uniwersytet Warszawski
Biologiczna biologia Polskie Towarzystwo Przyrodników
Języka łacińskiego i kultury antycznej język łaciński i kultura antyczna Polskie Towarzystwo Filologiczne www.ojl.uw.edu.pl
Chemiczna chemia Polskie Towarzystwo Chemiczne www.olchem.edu.pl
Filozoficzna filozofia Polskie Towarzystwo Filozoficzne
Geograficzna geografia Polskie Towarzystwo Geograficzne www.ogin.edu.pl
Fizyczna i astronomiczna (ol. fizyczna) fizyka i astronomia Polskie Towarzystwo Fizyczne www.kgof.edu.pl
Historii muzyki lub historii sztuki (artystyczna) historia muzyki lub historia sztuki Stowarzyszenie Przyjaciół Olimpiady Artystycznej
Historyczna historia Polskie Towarzystwo Historyczne historicus.umk.pl/olimpiada/index.php/aktualnosci.html
Wiedzy o Polsce i Świecie Współczesnym wiedza o społeczeństwie Uniwersytet Warszawski www.owpsw.edu.pl
Języka polskiego język polski Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk www.olijp.p9.pl
Matematyczna matematyka Stowarzyszenie na Rzecz Edukacji Matematycznej www.om.edu.pl
Informatyczna informatyka Fundacja Rozwoju Informatyki www.oi.edu.pl/php/show

 

 

 

 Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym

P
rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa