Lista organizatorów olimpiad interdyscyplinarnych w latach 2010-2011


{module EFS_uczen|rounded}

Olimpiady interdyscyplinarne, przedmiotowe z przedmiotów dodatkowych lub tematyczne, których laureaci i finaliści nie uzyskują uprawnień w systemie egzaminacyjnym.

 

 

 

 

 

Olimpiada
Organizator
Adres strony www
Wiedzy ekologicznej Liga Ochrony Przyrody-Warszawa www.owe.com.pl
Astronomiczna Planetarium i Obserwatorium Astronomiczne
Wiedzy o prawie II społeczne LO w Ostrołęce www.olimpiadaprawa.republika.pl
Prawosławnej Wiedzy Religijnej Uniwersytet w Białymstoku prawoslawie.uwb.edu.pl/opwr2011.htm
Znajomości Afryki Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 
www.olimpiada.uksw.edu.pl
Wiedzy o prawach człowieka Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa w Toruniu www.olimpiada.umk.pl
Przedsiębiorczości Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych www.olimpiada.edu.pl
Społeczno – prawna Europejska Wyższa Szkoła Prawa i Administracji
Wiedzy o integracji europejskiej Katolicki Uniwersytet Lubelski www.kul.pl/olimpiada-wiedzy-o-integracji-europejskiej,art_25798.html
Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego strona w przygotowaniu; kontakt: prof.dr hab. Grzegorz Nowik; adres mailowy: grzegorznowik@egonet.pl
Wiedzy o planowaniu i zarządzaniu kariera zawodową Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych
Lingwistyki Matematycznej Uniwersytet Wrocławski www.fmw.uni.wroc.pl/lingw; www.fmw.uni.wroc.pl/?q=dla-uczni%C3%B3w/lingwistyka-matematyczna/olimpiada-lingwistyczna/2010/2011/ix-olimpiada-lingwistyki-mate
Wiedzy o Państwie i Prawie Wyższa Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu www.olimpiada.wspia.eu; www.olimpiada.wspia.eu/podstawowe-informacje-o-olimpiadzie
Teologii Katolickiej UKSW

 

 Opracowanie i wdrożenie kompleksowego systemu pracy z uczniem zdolnym

P
rojekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa