Wyniki naboru w ramach projektu grantowego – Częściowa lista rankingowa nr 3

Ośrodek Rozwoju Edukacji jako realizator projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” informuje, że zakończono ocenę wniosków złożonych w okresie odpowiedzi na nabór w ramach otwartego konkursu grantowego – FAZA 3.

Komisja Konkursowa rozpatrzyła i oceniła 4 wnioski o przyznanie dofinansowania. Na etapie oceny formalnej i merytorycznej wszystkie wnioski uzyskały ocenę pozytywną i zostały rekomendowane do dofinansowania.

Sprostowanie dotyczące Częściowej Listy Rankingowej nr 3: Nabór w ramach projektu grantowego pn. „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość” FAZA 3; 7 lutego 2023 r. do 13 lutego 2023 r.

Wobec ujawnienia okoliczności skutkujących zmianami na liście rankingowej Grantodawca zamieszcza poniżej sprostowaną listę rankingową uwzględniającą powyższe okoliczności.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 2 czerwca 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa