Harmonogram działań realizowanych w ramach projektu „Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość”

Nazwa działania Planowany termin realizacji
Zadanie 1 – Opracowanie koncepcji merytorycznej wsparcia szkół i przedszkoli w zakresie prowadzenia edukacji zdalnej, przygotowanie materiałów służących podniesieniu kompetencji kadr placówek doskonalenia (pdn) nauczycieli i bibliotek pedagogicznych (bp)sierpień 2020 – lipiec 2021
Etap I – Opracowanie procedur związanych z przygotowaniem konkursu grantowegosierpień – wrzesień 2020
Etap II – Opracowanie koncepcji merytorycznej wsparcia szkół i przedszkoli w zakresie prowadzenia edukacji zdalnejsierpień – wrzesień 2020
Etap III – Poszerzenie koncepcji merytorycznej o działania dot. przygotowania pdn i bp do prowadzenia wsparcia dla szkół i przedszkolisierpień – wrzesień 2020
Etap IV – Opracowanie ramowych programów szkoleń dla pracowników pdn i bp sierpień – wrzesień 2020
Etap V – Opracowanie pakietów materiałów szkoleniowych i doradczychsierpień 2020 – lipiec 2021
Etap VI – Prowadzenie systemu wsparcia i doradztwa dla przeszkolonych liderów z pdn i bpmaj 2021 – wrzesień 2023
Zadanie 2 – Przeprowadzenie konkursu grantów na wybór placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych do realizacji działań oraz wsparcie i doradztwo w realizacji grantówlistopad 2020 – czerwiec 2023
Etap I – Przeprowadzenie konkursu grantów (Faza I)listopad 2020 – lipiec 2021
Etap II – Przeprowadzenie konkursu grantów (Faza II)wrzesień 2021 – luty 2022
Etap III – Przeprowadzenie konkursu grantów (Faza III)listopad 2022 – styczeń 2023
Etap IV – Przygotowanie przykładowych pakietów dla nauczycieli szkół i przedszkoliluty 2021 – wrzesień 2021
Etap V – Przygotowanie liderów z pdn i bpkwiecień 2021 – marzec 2023
Zadanie 3 – Monitorowanie działań wdrożeniowych prowadzonych przez placówki doskonalenia nauczycieli i biblioteki pedagogicznelistopad 2020 – wrzesień 2023
Etap I – Prace zespołu monitorującego przebieg grantówlistopad 2020 – wrzesień 2023
Etap II – Weryfikacja realizacji zadań realizowanych przez grantobiorcówmaj 2021 – wrzesień 2023
Etap III – Weryfikacja rezultatów, produktów oraz rozliczenie grantówmaj 2021 – wrzesień 2023
Etap IV – Złożenie sprawozdań z przeprowadzonych działań i wyników monitoringukwiecień – wrzesień 2023

Ostatnia aktualizacja: 3 września 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa