Warsztaty w Europejskim Centrum Języków Nowożytnych: CLIL w językach innych niż angielski – spójność nauczania i efektywne przejście między etapami edukacyjnymi

 

W dniach 16–17 listopada 2022 r. w Europejskim Centrum Języków Nowożytnych w Grazu, odbyły się warsztaty poświęcone zintegrowanemu kształceniu językowo-przedmiotowemu w ramach projektu CLIL w językach innych niż angielski – spójność nauczania i efektywne przejście między etapami edukacyjnymi.

Wspomniany projekt realizowany jest w latach 2020–2023, a językami roboczymi są angielski i francuski.

Celem projektu jest opracowanie rekomendacji służących popularyzacji CLIL w językach innych niż język angielski – na wszystkich etapach edukacyjnych (szkoła podstawowa, ponadpodstawowa i wyższa) – do zastosowania zarówno na lekcjach języka obcego, jak i na pozostałych przedmiotach.

Projekt ma umożliwić:

  • aktualizację założeń CLIL, z uwzględnieniem zróżnicowanych potrzeb i środowisk edukacyjnych,
  • stworzenie sieci partnerów CLIL – LOTE (języki inne niż język angielski),
  • upowszechnienie rezultatów działań uczestników projektu wśród wszystkich państw stowarzyszonych w Europejskim Centrum Języków Nowożytnych.

Projekt zakłada analizę osiągnięć wcześniejszych programów poświęconych CLIL oraz zebranie wypracowanych również wcześniej materiałów dydaktycznych. Zaplanowano ścisłą współpracę między stowarzyszonymi partnerami, umożliwiającą udostępnienie scenariuszy, filmów wideo i innych treści zrealizowanych w zróżnicowanych kontekstach, aby na ich podstawie przygotować rekomendacje (udostępnione następnie w językach stowarzyszonych krajów), dotyczące różnych etapów edukacyjnych. Wspomnianym rekomendacjom towarzyszyć będą praktyczne przykłady, wynikające z różnych kontekstów państw członkowskich.

CLIL jako element edukacji międzykulturowej ma służyć upowszechnianiu pluralistycznych podejść w nauczaniu języków, dlatego projekt kierowany jest do nauczycieli, specjalistów doskonalących nauczycieli, autorów materiałów dydaktycznych, twórców programów studiów i decydentów.

Warsztaty, w których udział wzięli przedstawiciele kilkunastu krajów europejskich były okazją do zapoznania się z materiałami dydaktycznymi już wypracowanymi w ramach projektu, a także podzielenia się doświadczeniami, dotyczącymi wdrażania CLIL w różnorodnych kontekstach edukacyjnych. Dzięki listopadowemu spotkaniu możliwa będzie dalsza popularyzacji CLIL w poszczególnych krajach członkowskich, z uwzględnieniem specyfiki danego systemu edukacji.

Więcej informacji o projekcie, w języku angielskim, francuskim i niemieckim, w witrynie Europejskiego Centrum Języków Nowożytnych

Ostatnia aktualizacja: 30 listopada 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa