„Edukacja włączająca w obszarze funkcjonowania społecznego uczniów” inaugurująca powstanie SCWEW w Podgłębokiem

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

W dniu 28 marca 2022 r. odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „Edukacja włączająca w obszarze funkcjonowania społecznego uczniów” inaugurująca powstanie SCWEW w Podgłębokiem.

Patronatem honorowym objęli wydarzenie: dr hab. Przemysław Czarnek, prof. KUL – Minister Edukacji i Nauki, prof. dr hab. ks. Mirosław Kalinowski – Rektor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II, Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty.

Konferencja odbyła się w siedzibie Starostwa Powiatowego w Łęcznej, które jest organem prowadzącym dla Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Podgłębokiem realizującego zadania SCWEW.

W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele środowiska akademickiego, samorządu, a także jednostek oświatowych i wspierających rozwój dzieci i młodzieży.

W imieniu Starosty Łęczyńskiego konferencję otworzyła i gości powitała Maria Radko – ekspert ds. edukacji włączającej. Z ramienia Ośrodka Rozwoju Edukacji gości powitał Tomasz Pitucha – Wicedyrektor ORE oraz Doradca Ministra Edukacji i Nauki.

Konferencja składała się z trzech części. W pierwszej części swoje wykłady prezentowali przedstawiciele środowisk naukowych. Dotyczyły one inkluzji w obszarze edukacji:

  • Teoretyczne podstawy edukacji włączającej – ks. prof. dr hab. Marian Nowak – KUL;
  • Uwarunkowania funkcjonowania społecznego osób niepełnosprawnych – prof. dr hab. Janusz Kirenko – UMCS;
  • Rozwijanie kompetencji społecznych dzieci niepełnosprawnych oraz z zaburzeniami zachowania w relacjach rówieśniczych – dr hab. Grzegorz Szumski, prof. UW;
  • Istotne aspekty wsparcia emocjonalnego i społecznego rodziców dzieci niepełnosprawnych – dr Anna Mazur – Wyższa Szkoła Administracji w Bielsku Białej, Filia w Stalowej Woli.

Druga część konferencji poświęcona został znaczeniu i działaniom SCWEW w środowisku lokalnym. Lider SCWEW Zbigniew Drzewiecki (wcześniej rolę tę pełniła dr Malwina Socha) przedstawił zespół ekspertów zaangażowanych w działania SCWEW. Następnie Małgorzata Partyka-Nowak – ekspert ds. technologii wspomagających przedstawiła cele i zadania Specjalistycznego Centrum Wspierającego Edukację Włączającą. O optymalizacji organizacji nauki i wychowania dzieci i młodzieży ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zagrożonych wykluczeniem społecznym opowiedziała Małgorzata Zarzycka, pedagog Akademii Zamojskiej oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Łęcznej. Podkreśliła wagę współpracy i potrzebę wymiany doświadczeń różnych instytucji pomocowych w zakresie wczesnego wspomagania dziecka.

Na zakończenie konferencji odbył się panel dyskusyjny poświęcony wymianie doświadczeń działań SCWEW utworzonych w MOW i MOS. Wystąpili Liderzy SCWEW z Łomianek i Wołowa: Marta Wołosiewcz – Dyrektor MOS w Łomiankach oraz Beata Borowska-Podsiadło – Dyrektor MOS Brzeg Dolny. Jolanta Wąsala opowiedziała o ścieżkach rozwoju zawodowego uczniów z Ukrainy, zaś Ireneusz Czmuda, nauczyciel MOW opowiedział o doświadczeniach ze współpracy z młodzieżą. Panel moderowała Anna Radziwiłko ekspert SCWEW.

Dyrektor Dariusz Szafrańczyk zakończył konferencję przywołując słowa Janusza Korczaka:

„Mów dziecku, że jest dobre, że może, że potrafi…”

Ostatnia aktualizacja: 6 kwietnia 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa