Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

Pilotażowe wdrożenie modelu SCWEW

2 października 2023

Coś się kończy, coś się zaczyna – czyli finał projektów SCWEW

Po blisko 4 latach zakończyliśmy działania projektowe, związane z opracowaniem koncepcji SCWEW-ów. Był to czas, który dzisiaj wspominamy już z sentymentem, ale jak mówi wielu z nas, było to jednocześnie ogromne doświadczenie dla wszystkich jego uczestników. Zespoły projektowe ORE oraz zespoły 23 grantobiorców pokazały że wspólnie możemy zrobić więcej, a każdy głos w dyskusji jest potrzebny i ważny. Za nami 2 lata, których efekty potwierdziły ogromną potrzebę wsparcia przedszkoli i szkół ogólnodostępnych i kontynuowanie takich działań. Środowisko szkolne potwierdziło potrzebę współpracy z ekspertami gwarantującymi  specjalistyczne wsparcie, oparte na wieloletnim doświadczeniem wynikającym z pracy w szkołach i placówkach specjalnych, ale też pogłębione w wyniku wsparcia szkoleniowego grantodawcy.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się konsultacje indywidualne i grupowe, które były okazją do pogłębionej dyskusji nauczycieli i specjalistów z placówek ogólnodostępnych z ekspertami SCWEW. Ta forma wsparcia spotkała się także z zainteresowaniem rodziców.

Modelowe zajęcia były okazją do praktycznego wdrożenia rozwiązań, zarówno dydaktycznych, jak i sprzętowych do pracy z grupą i klasą zróżnicowaną. Dużym zainteresowaniem cieszyła się również wypożyczalnia sprzętu specjalistycznego, który poprawiał funkcjonowania uczniów w klasie.

SCWEW-y zawsze poszukiwały takich rozwiązań, które  były adekwatne do potrzeb odbiorców. Nie ma dwóch takich samych szkół i takich samych przypadków. Eksperci SCWEW zawsze indywidualizowali swoje działania i odpowiadali na zgłaszane potrzeby. Wszyscy rozumieli, że działanie SCWEW, to proces, w którym najistotniejsze pozostaje budowanie szkoły dla wszystkich uczniów, z uwzględnieniem ich potrzeb i możliwości.

Dwa lata projektowe to dowód, że utworzenie SCWEW jest możliwe, ale wymaga opracowania szczegółowych zasad i stworzenia odpowiednich warunków oraz zapewnienia ich finansowania. Nabycie tej wiedzy stało się możliwe dzięki działaniom 23 SCWEW-ów i zaangażowanych zespołów projektowych, kierowanych przez niezwykłych profesjonalistów, czyli liderów SCWEW.

I tu się kończy nasza przygoda…
Jedna się kończy druga zaczyna…
Więc na co czekamy? Skoro zaczyna się druga to nie pozwólmy jej czekać, ruszajmy!
Źródło

Zachęceni pozytywnymi opiniami oraz przekonani o potrzebie funkcjonowania SCWEW jesteśmy w trakcie przygotowania nowego projektu „Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą”. Realizację projektu planujemy rozpocząć w IV kwartale 2023 roku, natomiast zakończenie przewidziane zostało na IV kwartał 2027 roku. Jest to kolejne, duże  przedsięwzięcie nie tylko finansowe, ale i organizacyjne, ponieważ  planowane jest utworzenie 285 SCWEW-ów. O naszych działaniach będziemy informować na stronie internetowej ORE. Zapowiadamy także cykl spotkań informacyjnych oraz działania w zakresie przygotowania wszystkich podmiotów do pełnienia roli SCWEW.

Za możliwość współpracy i poznanie Państwa ogromnego potencjału, zbudowanie relacji oraz udział w działaniach projektowych składamy serdeczne podziękowania

Załączniki:

2 października 2023

Podsumowanie projektu

30 września 2023 roku w Ośrodku Rozwoju Edukacji w Warszawie zakończona została realizacja projektu pozakonkursowego grantowego Pilotażowe wdrożenie Modelu funkcjonowania Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). Realizacja obejmowała lata 2020-2023 i była bardzo ważnym krokiem w zakresie budowania Szkoły dla Wszystkich. Realizacja projektu była również ważna dla Ośrodka Rozwoju Edukacji jako Beneficjenta działania.  ORE  zadebiutował w roli grantodawcy i nabył doświadczenie w tym działaniu. Było to możliwe dzięki spontanicznej decyzji o udziale w konkursie grantowym ponad 50 organów prowadzących szkoły i placówki specjalne. W wyniku oceny złożonych wniosków, 23 grantobiorców  uzyskało  środki finansowe na pilotażowe wdrożenie Modelu SCWEW. To grantobiorcy nadali sens naszej pracy, opartej nie tylko na wymianie formalnych dokumentów. Obserwacja działań zespołów projektowych, uczestniczenie w wielu formach wsparcia 160 przedszkoli i szkół ogólnodostępnych były bezcenne i pozwoliły na modyfikację wstępnych założeń dotyczących roli, organizacji i funkcjonowania SCWEW-ów.

Przed nami ostatni etap: w połowie października br. poznamy efekty działania naszych grantobiorców w okresie trwałości. Od lipca do końca września SCWEW-y kontynuowały działania projektowe finansowane przez ich organy prowadzące. Wiele samorządów wspólnie z dyrektorami szkół, placówek specjalnych i liderami SCWEW podjęło decyzję o kontynuacji tych działań, co pokazało że wsparcie dla uczniów, nauczycieli i rodziców było potrzebne i przynosiło dobre rezultaty. W wyniku współpracy udało się także zmapować lokalne zasoby i zaprojektować, w jaki sposób mogą służyć przedszkolom i szkołom ogólnodostępnym, dla których takie wsparcie jest niezbędne. Wnioski z ponad 2-letniej obserwacji działań SCWEW, ale przede wszystkim rozmowy, wymiana doświadczeń, nawet krytyczne opinie staramy się przekuć na to, co przed nami, czyli rozbudowę sieci SCWEW o nowe miejsca, środowiska i pomysły. O dalszych działaniach w tym zakresie będziemy informować na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Załączniki:

29 września 2023

Zapraszamy do lektury 9. Numeru „Dyrektora Szkoły”

Wszystkie osoby  zainteresowane nową formą wsparcia przedszkoli, szkół ogólnodostępnych w pracy z grupą, klasą zróżnicowaną zapraszamy do lektury inspirującego  artykułu pt. Nowa forma wsparcia szkół, pod redakcją Agnieszki Pietryki – kierownika projektów „Opracowanie Modelu SCWEW” i „Pilotażowe wdrożenia Modelu SCWEW”. Artykuł został opublikowany w bieżącym numerze czasopisma  Dyrektor Szkoły ( nr 9/2023).

Materiał przybliża ideę i założenia działalności Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW), jako inicjatora zmiany w obszarze kształcenia uwzględniającego potrzeby każdego dziecka, ucznia. Działalność Specjalistycznych centrów to przede wszystkim wsparcie praktyczne dla nauczycieli  z przedszkoli i szkół  ogólnodostępnych w pracy z grupą i klasą zróżnicowaną. Pozytywny odbiór przez środowisko edukacyjne  pilotażowego wdrożenia 23 SCWEWów  oraz wnioski z jego realizacji, pozwolą na weryfikację koncepcji  Modelu SCWEW i  planowanie utworzenia kolejnych Specjalistycznych centrów w ramach nowej perspektywy finansowej, tym razem na większą skalę. Zachęcamy do lektury artykułu, który przybliży  ideę SCWEW, jego  działalność na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego, i być może będzie dla Państwa inspiracją do pogłębienia wiedzy na ten temat,  a także zachęcą do przystąpienia do realizacji SCWEW w kolejnej perspektywie finansowej.

29 września 2023

Zakończenie realizacji okresu trwałości SCWEW w 23 SCWEWach

Z dniem 30 września 2023 r. dobiega końca realizacja projektu pn. Pilotażowe wdrożenie Pilotażowe wdrożenie modelu Specjalistycznych Centrów Wspierających Edukację Włączającą (SCWEW). To ważny dzień także dla 23 Centrów, które przez 3 ostatnie miesiące w ramach trwałości projektu kontynuowały swoje działania na rzecz wspierania pracy przedszkoli i szkół w zakresie zapewnienia optymalnych warunków rozwoju wszystkich uczniów. Realizowane były działania m.in. konsultacje indywidualne i grupowe dla dyrektorów, nauczycieli oraz specjalistów, rodziców, rady szkoleniowe, instruktaż i doradztwo w zakresie użytkowania sprzętu specjalistycznego, lekcje modelowe, spotkania w ramach sieci współpracy, warsztaty, wsparcie szkół w zakresie diagnozy potrzeb wraz z wejściem w nowy rok szkolny.

Ponadto, SCWEWy miały możliwość korzystania ze wsparcia eksperckiego w ramach funkcjonowania Centrum Koordynującego, udziału w sieci współpracy i samokształcenia Liderów i kadry SCWEW oraz możliwość korzystania z materiałów merytorycznych wypracowanych w ramach projektu oraz zasobów wypracowanych przez poszczególne SCWEWy.

Dziękujemy kadrze 23 SCWEW-ów oraz wszystkim osobom wspierającym za podejmowane działania!

29 września 2023

Spotkanie sieci współpracy SCWEW w Łodzi

Od lipca do września 23 SCWEW-y realizują działania w związku z etapem zachowania trwałości. W tym czasie kontynuują działania projektowe w zakresie realizacji wsparcia na rzecz środowiska szkolnego.

20 września 2023 r. odbyło się kolejne spotkanie sieci współpracy z cyklu  “Podwieczorki na Dziewanny”, które zgromadziło liczne grono uczestników współpracujących ze SCWEW w Łodzi. Byli to przedstawiciele przedszkoli i szkół biorących udział w projekcie grantowym, partnerzy SCWEW oraz osoby zainteresowane wymianą doświadczeń na temat wsparcia nauczycieli, rodziców i uczniów.

Temat spotkania dotyczył  pracy z grupą zróżnicowaną z wykorzystaniem Planu Daltońskiego i Myślografii. W wystąpieniach prelegentek Anny Sowińskiej oraz Agaty Baj  w formie gawędy edukacyjnej, z elementami graficznymi, takimi jak mapy myśli, została podkreślona  potrzeba zmian organizacyjnych oraz metodycznych w procesie budowania szkoły dla wszystkich.

Panel dyskusyjny, któremu towarzyszyła ożywiona dyskusja wszystkich uczestników wydarzenia  był moderowany przez dr hab. Prof. UAM Beatę Jachimczak. Przedstawiciele Wydziału Edukacji Miasta Łodzi oraz Kuratorium Oświaty w Łodzi podkreślili, że powstanie SCWEW było ważne dla całego środowiska edukacyjnego, zapowiedzieli gotowość do kontynuowania tej formy wsparcia dla przedszkoli i szkół ogólnodostępnych. W spotkaniu wzięły także udział ekspertki z zespołu projektowego ORE, które podzieliły się wnioskami z realizacji projektów SCWEW w całej Polsce. Spotkanie zakończyło się deklaracją kontynuacji cyklicznych spotkań, które znalazły swoje miejsce w przestrzeni środowiska edukacyjnego.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa