Warsztaty „Cyfrowe obywatelstwo poprzez edukację językową”

Europejskie Centrum Języków Nowożytnych (ECML) Rady Europy zaprasza do udziału w warsztacie „Cyfrowe obywatelstwo poprzez edukację językową” (Digital citizenship through language education/Citoyenneté numérique par la formation en langues), który odbędzie się w ramach działań zaplanowanych na lata 2020–2023 w Grazu (Austria), w dniach 4–5 listopada 2021 r.

Językiem roboczym warsztatu będzie język angielski i francuski (z symultanicznym tłumaczeniem w obu tych językach).

Projekt wspiera rozwijanie cyfrowych umiejętności uczniów, tak aby korzystali z różnojęzycznych mediów w sposób krytyczny, autonomiczny i twórczy.

Projekt, zgodny z kierunkami polityki innych międzynarodowych instytucji oraz polityki narodowej poszczególnych krajów, powstał w oparciu o dyrektywy i wytyczne Rady Europy.

Kandydaci zainteresowani edukacją cyfrową powinni mieć:

  • doświadczenie w doskonaleniu nauczycieli
  • praktyczną znajomością obsługi komputera, smartfonów i tabletów.

Potencjalni kandydaci to:

  • nauczyciele języków obcych
  • trenerzy, konsultanci, doradcy metodyczni w zakresie nauczania języków obcych.

Spośród zgłoszonych kandydatur wybrana zostanie jedna osoba, która po powrocie z warsztatu będzie zobowiązana do upowszechnienia zdobytej wiedzy (we współpracy z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji), np. poprzez organizację webinaru dotyczącego nowo poznanych treści.

Zainteresowanych otrzymaniem formularza zgłoszeniowego prosimy o kontakt na adres mailowy: elzbieta.witkowska@ore.edu.pl . Na niniejszy adres należy również przesłać, do dnia 30 sierpnia 2021 r., skan uzupełnionego formularza zgłoszeniowego.

Szczegółowe informacje na temat warsztatu znajdują się na stronie ECML/CELV:

Ostatnia aktualizacja: 19 lipca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa