Budowanie szkoły przyjaznej uczniowi

fot. Fotolia.com
fot. Fotolia.com

Kolejne spotkanie uczestników sieci „Budowanie marki szkół ćwiczeń” przebiegało pod hasłem edukacji włączającej. Puntem wyjścia do dyskusji nad budowaniem szkoły ćwiczeń przyjaznej uczniowi były wyniki badania przeprowadzonego wśród szkół ćwiczeń, którego tematem była szeroko rozumiana dostępność.

Spotkanie prowadziła dr hab. prof. UAM Beata Jachimczak z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu odnosząc się do tematu „Rola szkół ćwiczeń w zakresie wspierania środowiska oświatowego wdrażającego założenia edukacji włączającej”. Spotkanie sieci potwierdziło, że szkoły ćwiczeń stwarzają szeroką możliwość współpracy z innymi szkołami, budowanie pozytywnych relacji wszystkich, którzy tworzą szkołę, zapewniają podnoszenie kwalifikacji kadry szkół oraz wymianę doświadczeń. O swoich doświadczeniach opowiedzieli m.in. przedstawicie szkół w Krotoszynie, Bialska Szkoła Ćwiczeń, Dolnośląska Szkoła Ćwiczeń oraz Szkoła Twórczej Integracji w Milinie.

Jakie są obszary zmian w szkole warunkujące edukację włączającą?

  • szkoła dla każdego – czy i w jakim kierunku należy zmieniać szkołę? (poznanie potrzeb, aspiracji edukacyjnych oraz zainteresowań ucznia, a przede wszystkim indywidualnych możliwości ich zaspokajania),
  • współczesna dydaktyka (zindywidualizowane konstruowanie wiedzy, aktywność polisensoryczna, tworzenie warunków do uczenia się dla każdego ucznia),
  • relacje jako podstawa budowania środowiska zmiany otwartej na różnorodność potrzeb i możliwości (sieci wsparcia),
  • diagnozowanie i projektowanie programów terapeutycznych, wspierających osiągnięcia uczniów oraz oferty rozwijającej zainteresowania i uzdolnienia.

Indeks dla włączania. Rozwój kształcenia i uczestnictwa w szkołach wskazuje, że:

  • rozwój placówki w kontekście włączania nie może być procesem mechanicznym,
  • wprowadzane zmiany powinny wynikać z budowania powiązań między wartościami, emocjami oraz czynami,
  • zmiany powinny stanowić efekt pogłębionej refleksji, analizy i planowania działań.

Również badania Pearla Barnesa (2008) potwierdziły, że:

  • mimo tego, że nie określono jednego wspólnego sposobu działania na rzecz edukacji włączającej, wśród nauczycieli, rodziców i osób zarządzających panowała powszechna zgoda, że podejście oparte na pracy zespołowej bezpośrednio w szkołach oraz w innych instytucjach, było skuteczne w zakresie wsparcia zarówno pojedynczych uczniów, jak i placówek oświatowych.

I tak właśnie jest w szkołach ćwiczeń – praca zespołowa połączona ze współpracą z rodzicami, ze szkołami specjalnymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi daje efekt szkoły przyjaznej uczniowi.

Mapa Szkół Ćwiczeń (mapa w serwisie google maps: czytnik ekranu odczytuje jedynie spis placówek)

Ostatnia aktualizacja: 25 marca 2021

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa