Wsparcie nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość – Informacje o projekcie

Nazwa projektu

Wsparcie placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych w realizacji zadań związanych
z przygotowaniem i wsparciem nauczycieli w prowadzeniu kształcenia na odległość. Oś priorytetowa:
II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.10 Wysoka jakość
systemu oświaty. Projekt dofinansowany z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Cel projektu

Podniesienie jakości doskonalenia i wsparcia nauczycieli prowadzących zdalną edukację w przedszkolach i szkołach przez kadrę placówek doskonalenia nauczycieli i bibliotek pedagogicznych. Projekt ukierunkowany jest na organicznie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 poprzez zapewnienie prowadzenia edukacji na odległość w przypadku ponownego czasowego zamknięcia części szkół i przedszkoli.

Planowane działania

W ramach nadzwyczajnego projektu grantowego ORE będzie realizowało następujące zadania:

  1. Opracowanie koncepcji merytorycznej wsparcia szkół i przedszkoli w zakresie prowadzenia edukacji zdalnej oraz roli pdn i bp w procesie wsparcia. Opracowanie ramowych programów szkoleń dla pracowników pdn i bp wraz z pakietami szkoleń (scenariusze zajęć, materiały dydaktyczne) Opracowanie procedur związanych z przygotowaniem konkursu grantowego;
  2. Przeprowadzenie konkursu grantów na wybór pdn i bp do realizacji działań;
  3. Wsparcie i doradztwo dla pdn i bp w szkoleniach kadry tych podmiotów. Monitorowanie bieżących działań wdrożeniowych prowadzonych przez pdn i bp. Złożenie sprawozdań z przeprowadzonych działań i wyników monitoringu.

W ramach projektu przeprowadzony zostanie konkurs grantów dla pdn i bp na poniższe działania:

  • Doposażenie w sprzęt i szkolenia dla kadry pdn bp oraz szkolenia dla nauczycieli,
  • Doposażenie w sprzęt dla pdn i bp oraz szkolenia dla nauczycieli,
  • Szkolenia dla kadry pdn i bp oraz szkolenia dla nauczycieli,
  • Szkolenia dla nauczycieli.

Projekt realizowany w partnerstwie z Centrum Informatycznym Edukacji.

Adresaci projektu

Projekt skierowany jest do pdn i bp, a poprzez udzielenia wsparcia przez kadrę tych placówek, także
do nauczycieli w przedszkolach i szkołach.

Realizowane działania

W projekcie zaplanowano następujące działania:

  • opracowanie standardów, zaleceń, metodologii opracowania programów nauczania i przykładowych scenariuszy zajęć oraz skonsultowanie ich w środowisku (kick-meeting „Inspiratorium pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji”: warsztaty, seminaria, debaty, wykłady);
  • opracowanie 52 wzorcowych programów nauczania wraz ze scenariuszami zajęć/lekcji;
  • opracowanie 80 wzorcowych programów nauczania wraz ze scenariuszami zajęć/lekcji, poprzedzone drugim kick-meeting „Inspiratorium pomysłowej szkoły – nowe zasoby dla edukacji”.

Czas trwania projektu

od 1 sierpnia 2020 r. do 31 grudnia 2021 r.

Numer projektu: POWR.02.10.00-IP.02-00-008/20

Wartość projektu: 50 499 974,54 zł

Wkład Europejskiego funduszu społecznego: 45 909067,76 zł

Kierownik projektu: Joanna Kulesza, e-mail: joanna.kulesza@ore.edu.pl

Ostatnia aktualizacja: 3 września 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa