Letnie stypendia dla nauczycieli na uniwersytecie katolickim w Louvain-la-Neuve

Serdecznie zapraszamy romanistów do przesyłania zgłoszeń na letnie stypendia na Uniwersytecie w Louvain-la-Neuve w Belgii. Bardzo prosimy o dokładne przeczytanie wszystkich informacji i  załączników.

Organizator: Przedstawicielstwo Walonia-Bruksela Ambasada Belgii W Warszawie

Forma: Międzynarodowe szkolenie doskonalące

Adresaci:
Czynni zawodowo nauczyciele języka francuskiego (ewentualnie osoby dopiero  zaczynające pracę w zawodzie).

Cele szkolenia:
Szkolenie przeznaczone jest dla romanistów lub osób dopiero rozpoczynających pracę w charakterze nauczyciela języka francuskiego (znajomość języka francuskiego na minimalnym poziomie B2, według ESOKJ). Celem szkolenia w Belgii jest doskonalenie znajomości języka francuskiego oraz dydaktyki nauczania FLE.

Miejsce: Uniwersytet katolicki w Louvain-la-Neuve

Data rozpoczęcia: Od 24 lipca 2017 (z możliwością zakwaterowania od 23 lipca)

Data zakończenia: Do 11 sierpnia 2017 (z możliwością wyjazdu 12 sierpnia)

Nabór:

Nabór prowadzony jest przez Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Kandydaci proszeni są o dokładne wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego w języku francuskim i przesłanie go jak najszybciej w formie skanu na mail: anna.susek@ore.edu.pl, a następnie o przesłanie pocztą oryginału dokumentu na adres:

Anna Susek
Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze
Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Aleje Ujazdowskie 28
00-478 Warszawa

Formularz nie jest ważny bez Deklaracji opracowania minimum dwóch konspektów zajęć i oświadczenia przeniesienia praw autorskich oraz Oświadczenia o udostępnieniu danych. Stypendia zostaną przyznane po zebraniu się komisji złożonej z przedstawiciela ORE oraz Delegatury Rządów Wspólnoty Francuskiej Belgii Regionu Walonii.

Kryteria naboru:

  • wyłącznie nauczyciele z placówek publicznych – systemu edukacji  (ale nie nauczyciele akademiccy);
  • pierwszeństwo mają osoby, które nie wyjeżdżały na podobne szkolenia, przynajmniej od trzech lat i uczestniczyły w szkoleniach ORE w Sulejówku (w ramach Programu Wykonawczego);
  • nauczyciele z krótkim stażem zawodowym (od 2 do 5 lat) lub przygotowujący się do zawodu;
  • nauczyciele z mniejszych miejscowości lub takich, gdzie nauczanie języka francuskiego jest mniej powszechne.

Wybrani kandydaci wyrażają również zgodę na opracowanie (na podstawie wiedzy zdobytej w trakcie szkolenia) minimum dwóch konspektów zajęć, które zostaną umieszczone na stronie ORE  (prawa autorskie zostaną przekazane ORE).

Błędnie uzupełnione formularze zgłoszeniowe lub zawierające niepełne dane  zostaną automatycznie odrzucone. Brak któregokolwiek dokumentu również powoduje odrzucenie kandydatury

Dodatkowe informacje:

Program szkolenia składa się z kilku modułów do wyboru – maksymalnie 5 serii w każdej po 4 moduły do wyboru. Maksymalna liczba zajęć w danym module waha się od 12 do 20 godzin. Uczestnicy zobowiązani są do wyboru 5 różnych modułów tematycznych spośród 20 proponowanych. Program zawiera 75 godzin zajęć oraz dodatkowe atrakcje związane z kulturą frankofońską. Na koniec szkolenia doskonalącego uczestnicy otrzymują certyfikat. Wszystkie szczegółowe informacje zostaną udostępnione już wybranym kandydatom.

Organizatorzy ponoszą koszty:

  • zajęć dydaktycznych
  • zakwaterowania i wyżywienia w trakcie kursu.

Koszty związane z dojazdem na szkolenie pokrywa uczestnik lub placówka delegująca.

Informacje w języku francuskim w załączniku.

Dodatkowe informacje o stażu.

Termin przyjmowania zgłoszeń:
Termin zgłoszeń mija 29 marca 2017 o północy. Wszystkie zgłoszenia po tym terminie zostaną automatycznie odrzucone. O wynikach naboru wszyscy uczestnicy zostaną poinformowani indywidualnie mailem (niezależnie od wyniku rekrutacji) najpóźniej do 31 marca 2017 r.

Kontakt:
Anna Susek
specjalista ds. języków romańskich
Zespół Kompetencji Językowych i Wiedzy o Kulturze
Wydział Rozwoju Kompetencji Kluczowych
Ośrodek Rozwoju Edukacji
Aleje Ujazdowskie 28
00-478 Warszawa
tel. (22)345 37 75
e-mail: anna.susek@ore.edu.pl

Załączniki:

Formularz zgłoszeniowy
Deklaracja opracowania minimum dwóch konspektów zajęć i oświadczenie przeniesien
Oświadczenia o udostępnieniu danych osobowych
Wzór konspektu zajęć (do wykorzystania po stażu)
Informacja o stypendium w języku francuskim

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa