Podstawy programowe kształcenia w zawodach – 2022

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 stycznia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ogólnych celów i zadań kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 204)

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 kwietnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz.U. z 2022 r., poz. 1109), w którym określono podstawy programowe kształcenia w sześciu nowych zawodach: monter konstrukcji targowo-wystawienniczych, technik izolacji przemysłowych, technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego, technik elektroautomatyk okrętowy i technik przemysłu jachtowego oraz dokonano zmian w podstawach programowych kształcenia w zawodach: monter stolarki budowlanej, monter izolacji przemysłowych, monter jachtów i łodzi, technik rybołówstwa morskiego, technik mechanik okrętowy, technik nawigator morski, technik żeglugi śródlądowej, które są konsekwencją wprowadzenia podstaw programowych kształcenia w nowych zawodach: technik montażu i automatyki stolarki budowlanej, technik izolacji przemysłowych, technik elektroautomatyk okrętowy oraz technik przemysłu jachtowego.

Ponadto wprowadzono nową dodatkową umiejętność zawodową pn. „Prowadzenie gospodarstwa rolnego w systemie rolnictwa ekologicznego”.

Wprowadzenie nowych zawodów oraz dodatkowej umiejętności zawodowej, jak również dokonanie zmian w podstawach programowych nastąpiło na wnioski ministrów właściwych dla tych zawodów.

W związku z powyższym zmiany dokonano w:

 • załączniku nr 2 (branża budowlana) – poprzez określenie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach:
 1. monter konstrukcji targowo-wystawienniczych,
 2. technik izolacji przemysłowych,
 3. technik montażu i automatyki stolarki budowlanej,
 4. technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego,
 • załączniku nr 32 (branża transportu wodnego) – poprzez określenie nowych podstaw programowych kształcenia w zawodach:
 1. technik elektroautomatyk okrętowy,
 2. technik przemysłu jachtowego,
 • załączniku nr 33 – poprzez określenie nowej dodatkowej umiejętności zawodowej pn.: „Prowadzenie gospodarstwa rolnego w systemie rolnictwa ekologicznego” w zakresie zawodów: mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, pszczelarz, rolnik, technik hodowca koni, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik pszczelarz, technik rolnik, technik weterynarii, ogrodnik, technik ogrodnik i technik architektury krajobrazu.

Ponadto w podstawach programowych kształcenia w zawodach, w których jest przewidziane kształcenie w branżowych szkołach II stopnia, określono wymiar praktyk zawodowych, który dotychczas był określony w załącznikach nr 10 i 11 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz. U. poz. 639, z późn. zm.), tj. w ramowych planach nauczania dla branżowej szkoły II stopnia. W związku z tym, w części „Warunki realizacji kształcenia w zawodzie” zdanie: „Liczba tygodni przeznaczona na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin).” otrzymało brzmienie: „Liczba tygodni przeznaczona na realizację praktyk zawodowych: 8 tygodni (280 godzin), a w przypadku branżowej szkoły II stopnia – 4 tygodnie (140 godzin)”.

Regulacja dotycząca określenia wymiaru praktyk zawodowych w branżowej szkole II stopnia ma charakter porządkujący, ponieważ wymiar praktyk zawodowych nie ulega zmianie względem dotychczasowego stanu prawnego. Zmiany w tym zakresie dotyczą podstaw programowych kształcenia w zawodach:

 • technik fotografii i multimediów (załącznik nr 1),
 • technik budownictwa, technik budowy dróg, technik dekarstwa, technik inżynierii sanitarnej, technik robót wykończeniowych w budownictwie (załącznik nr 2),
 • technik ceramik, technik technologii szkła (załącznik nr 3),
 • technik technologii chemicznej (załącznik nr 4),
 • technik technologii drewna (załącznik nr 5),
 • technik elektryk (załącznik nr 7),
 • technik automatyk, technik elektronik, technik mechatronik (załącznik nr 8),
 • technik usług fryzjerskich (załącznik nr 9),
 • technik górnictwa odkrywkowego, technik górnictwa otworowego, technik górnictwa podziemnego, technik podziemnej eksploatacji kopalin innych niż węgiel kamienny, technik przeróbki kopalin stałych, technik wiertnik (załącznik nr 10),
 • technik handlowiec, technik księgarstwa (załącznik nr 11),
 • technik hotelarstwa, technik usług kelnerskich, technik żywienia i usług gastronomicznych (załącznik nr 12),
 • technik mechanik, technik spawalnictwa (załącznik nr 14),
 • technik optyk (załącznik nr 15),
 • technik odlewnik, technik przemysłu metalurgicznego (załącznik nr 16),
 • technik pojazdów samochodowych (załącznik nr 17),
 • technik ogrodnik (załącznik nr 19),
 • technik procesów drukowania, technik procesów introligatorskich (załącznik nr 21),
 • technik garbarz, technik obuwnik, technik przemysłu mody, technik stylista, technik technologii wyrobów skórzanych, technik włókienniczych wyrobów dekoracyjnych, technik włókiennik (załącznik nr 23),
 • technik agrobiznesu, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, technik pszczelarz, technik rolnik (załącznik nr 24),
 • technik rybactwa śródlądowego (załącznik nr 25),
 • technik logistyk (załącznik nr 26),
 • technik przetwórstwa mleczarskiego, technik technologii żywności (załącznik nr 27),
 • technik telekomunikacji (załącznik nr 28),
 • technik transportu drogowego (załącznik nr 29),
 • technik pojazdów kolejowych (załącznik nr 30),
 • technik budownictwa wodnego, technik budowy jednostek pływających (załącznik nr 32),

Wprowadzono również zmianę w zakresie zawodów, w których przewidziano przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym, polegającą na odpowiednim uzupełnieniu wyposażenia szkoły prowadzącej kształcenie w tych zawodach (w zakresie kwalifikacji, w której przewidziano przygotowanie do uzyskania prawa jazdy odpowiedniej kategorii), tj. w części „Warunki realizacji kształcenia w zawodzie” dodano zdanie „Szkoła zapewnia dostęp do: placu manewrowego, pojazdu przeznaczonego do nauki jazdy i zbiorów przepisów ruchu drogowego oraz pomocy dydaktycznych, właściwych ze względu na rodzaj prowadzonego szkolenia”.

Zgodnie przepisami ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. kierujących pojazdami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1212, z późn. zm.) szkoła może prowadzić szkolenie w zakresie przygotowywania do kierowania pojazdem silnikowym oraz do egzaminu państwowego na prawo jazdy odpowiedniej kategorii zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami, po spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 28 ust. 2 pkt 1–3, tj. posiadania infrastruktury odpowiedniej do zakresu prowadzonego szkolenia.

Regulacja ta ma charakter porządkujący i doprecyzowujący warunki realizacji kształcenia w zawodzie, biorąc pod uwagę obecny zapis występujący w podstawach programowych: „Uczeń jest przygotowywany do kierowania pojazdem silnikowym oraz do egzaminu państwowego na prawo jazdy odpowiedniej kategorii zgodnie z przepisami dotyczącymi kierujących pojazdami.”.

W związku z powyższym zmiany dokonano w podstawach programowych kształcenia w zawodach:

 • operator maszyn leśnych (załącznik nr 13),
 • elektromechanik pojazdów samochodowych, mechanik motocyklowy, mechanik pojazdów samochodowych, technik pojazdów samochodowych (załącznik nr 17),
 • ogrodnik, technik architektury krajobrazu, technik ogrodnik (załącznik nr 19),
 • mechanik-operator pojazdów i maszyn rolniczych, technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki, pszczelarz, technik pszczelarstwa, rolnik, technik rolnictwa, technik agrobiznesu, technik hodowca koni, technik weterynarii (załącznik nr 24),
 • rybak śródlądowy, technik rybactwa śródlądowego (załącznik nr 25),
 • kierowca mechanik, technik transportu drogowego (załącznik nr 29).
Nazwa zawoduSymbol cyfrowy zawodu
Monter konstrukcji targowo-wystawienniczych711906
Technik izolacji przemysłowych311608
Technik montażu i automatyki stolarki budowlanej311222
Technik obsługi przemysłu targowo-wystawienniczego311223
Technik elektroautomatyk okrętowy315106
Technik przemysłu jachtowego 311947

Ostatnia aktualizacja: 7 czerwca 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa