Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? – konferencja podsumowująca projekt „Myślenicka Szkoła Ćwiczeń”

W górnej części grafiki znajduje się napis: Myślenicka Szkoła Ćwiczeń. Pod napisem umieszczona jest sowa, pod nią otwarta książka wraz z odręcznym napisem po prawej stronie: Myślenicka Szkoła Ćwiczeń
W górnej części grafiki znajduje się napis: Myślenicka Szkoła Ćwiczeń. Pod napisem umieszczona jest sowa, pod nią otwarta książka wraz z odręcznym napisem po prawej stronie: Myślenicka Szkoła Ćwiczeń

Gdzie jesteśmy? Dokąd zmierzamy? – to myśl przewodnia konferencji podsumowującej projekt „Myślenicka Szkoła Ćwiczeń”, która odbyła się 12 maja 2022 r. w Muzeum Niepodległości w Myślenicach. Organizatorem konferencji była Szkoła Podstawowa nr 4 w Myślenicach przy wsparciu Jarosława Szlachetki burmistrza Myślenic oraz Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

Myślenicka Szkoła Ćwiczeń MSĆ to projekt, który realizowano w Szkole Podstawowej nr 4 w Myślenicach. Był współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Brało w nim udział, obok szkoły wiodącej, 8 szkół podstawowych z gminy Myślenice: Szkoła Podstawowa nr 1 w Myślenicach, Szkoła Podstawowa nr 3 w Myślenicach, Szkoła Podstawowa w Polance, Szkoła Podstawowa w Krzyszkowicach, Szkoła Podstawowa w Jaworniku, Zespół Placówek Oświatowych w Drogini, Zespół Placówek Oświatowych w Głogoczowie, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Myślenicach.

Działania w ramach projektu wspierane były przez fachową pomoc trenerów MCDN w Krakowie, kadrę Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych w Kielcach oraz pracowników Muzeum Niepodległości w Myślenicach. Za obsługę i koordynację finansową, promocyjną i merytoryczną projektu odpowiedzialny był Wydział Rozwoju i Funduszy Wewnętrznych Urzędu Miasta i Gminy Myślenice.

Głównym celem projektu było stworzenie modelu szkoły ćwiczeń, który podniósł kompetencje nauczycieli oraz poprawił wykorzystanie systemu wsparcia szkół w rozwoju u uczniów kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych. Zadania realizowano w czterech obszarach: matematyka, nauki przyrodnicze, języki obce i informatyka.

Wszystkie zadania zostały zaplanowane w okresie 01.07.2020 r. – 30.06.2022 r. Na ich realizację przeznaczono kwotę 687 851,30 zł.

W realizacji projektu uwzględniono pięć zadań:

  • Pierwszym było doposażenie 5 pracowni przedmiotowych Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń. Dzięki funduszom z projektu unowocześniono sale lekcyjne, gdzie prowadzone są lekcje matematyki, nauk przyrodniczych, języka angielskiego oraz niemieckiego oraz informatyki. Wszystkie one zyskały nowoczesne narzędzia zgodne ze standardami modelowych pracowni opisanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji.
  • Kolejnym zadaniem było dokonanie diagnozy potrzeb szkół wspieranych. Dzięki niej pozyskano wiedzę, w jakich aspektach należy wspomagać pracę tych placówek, tak, aby wprowadzone usprawnienia korzystnie wpłynęły na proces edukacyjny młodzieży.
  • Jednym z kluczowych filarów nowoczesnej szkoły jest dobrze wykształcona, rozwijająca się kadra pedagogiczna. Temu celowi poświęcone było kolejne zadanie projektu – szkolenia dla trenerów oraz nauczycieli Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń. Zdobyte umiejętności i wiedza pozwoliły doskonalić kompetencje badawcze pedagogów, właściwie formułować wymagania edukacyjne oraz budować narzędzia badawcze i pomiarowe. Uczestnicy poznawali i wykorzystywali praktycznie umiejętności i techniki trenerskie, narzędzia TIK. Uczyli się posługiwania grywalizacją w edukacji, jak i wspierania studentów. Aby społeczności szkół biorących udział projekcie mogły w pełni wykorzystywać zdobytą wiedzę, zostało utworzonych 5 sieci współpracy i samokształcenia. Nauczyciele uczestniczyli w 72 godzinach warsztatów metodycznych i 61 godzinach konsultacji indywidualnych i grupowych. Ponadto mieli okazję uczestniczyć w 20 lekcjach pokazowych. Doradcy metodyczni wspomagali opracowanie i wdrożenie programów autorskich.
  • Myślenicka Szkoła Ćwiczeń nawiązała współpracę ze Staropolską Akademią Nauk Stosowanych w Kielcach, w wyniku której studenci kierunków pedagogicznych odbywają praktyki nauczycielskie i pod kierunkiem nauczycieli praktyków nabywają umiejętności uczenia, wychowywania i opieki oraz otrzymują wskazówki merytoryczne do dalszej pracy zawodowej.
  • Projekt zbliża się do zakończenia, więc ostatnim zadaniem jest jego ewaluacja – podsumowanie, jak wiele udało się przez ten czas zrobić dla edukacji w gminie Myślenice. Doposażone pracownie, wykształceni nauczyciele i młodzież zdobywająca wiedzę w nowoczesny, atrakcyjny sposób wyznaczą przyszłość, z której będziemy dumni. Szereg działań będzie kontynuowanych, bo dobre praktyki, które się sprawdzają, przyczynią się do podniesienia poziomu edukacji i to jest najważniejszy efekt działania Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń MSĆ.

Podczas konferencji podsumowującej głos zabrali: Jarosław Szlachetka – burmistrz Myślenic, który zwrócił uwagę na liczne korzyści wypływające z udziału w projekcie – zarówno te materialne (doposażenie pracowni), jak i merytoryczne (rozwój kadry pedagogicznej szkół gminy Myślenice). Na ten drugi aspekt uwagę zwrócił również dyrektor MCDN dr Łukasz Cieślik, dla którego ważne było znaczne podniesienie kompetencji nauczycieli i uczniów dzięki realizacji szkoleń, warsztatów i konsultacji prowadzonych przez doświadczonych trenerów. Z kolei dr Dariusz Kruk –prorektor Staropolskiej Akademii Nauk Stosowanych – podniósł aspekt współpracy, dający szansę studentom odbycia praktyk w nowoczesnym środowisku, pod opieką doświadczonych nauczycieli.

Należy również wspomnieć o gościach specjalnych – osobach, które reprezentowały instytucje wspierające działania Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń. Agnieszka Pietryka – kierownik projektu wspierania tworzenia szkół ćwiczeń z Ośrodka Rozwoju Edukacji omówiła model wdrażania do praktyki edukacyjnej szkół ćwiczeń. Magdalena Brewczyńska – przedstawicielka Ośrodka Rozwoju Edukacji skierowała uwagę uczestników konferencji na funkcjonowanie sieci jako formy współpracy i samokształcenia nauczycieli – uczestników szkół ćwiczeń z terenu całego kraju. Gospodarzy – Szkołę Podstawową nr 4 w Myślenicach reprezentowała Ewa Cwynar – nauczycielka geografii, która przedstawiła swoje refleksje i wpływ działań MSĆ na codzienną praktykę dydaktyczną. Informacje związane z diagnozą oraz ewaluacją projektu omówiła Małgorzata Karwala – ekspert ds. ewaluacji MCDN w Krakowie.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 4 w Myślenicach serdecznie dziękuje wszystkim uczestnikom projektu za zaangażowanie oraz wyraża nadzieję na to, iż przestrzeń Myślenickiej Szkoły Ćwiczeń zaowocuje dalszą współpracą nauczycieli i szkół gminy Myślenice.

Linki do wydarzenia, strona Szkoły Podstawowej nr 4 w Myślenicach.

https://sp4zarabie.szkolnastrona.pl/index.php?c=article&id=1234

Ostatnia aktualizacja: 16 maja 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa