Stanowisko Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie (Schools for Health in Europe SHE) w sprawie wojny na Ukrainie

Od momentu powstania w 1991 r., Europejska Sieć Szkół Promujących Zdrowie stoi na stanowisku, że każde dziecko powinno mieć prawo uczyć się w szkole promującej zdrowie. Do sieci SHE obecnie należy 39 krajów z Europy i Azji Środkowej. Europejska Sieć SHE dzieli się dobrymi praktykami, wiedzą ekspercką i kształci umiejętności do tworzenia i rozwoju szkoły promującej zdrowie. Jak podkreślono w rezolucjach konferencyjnych SHE i innych dokumentach, podstawowe wartości Europejskiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie to demokracja, równość i integracja. W 2019 r. podczas V Europejskiej Konferencji Szkół Promujących Zdrowie w Moskwie podkreślono, że Szkoła Promująca Zdrowie stoi na straży niezbywalnych wartości demokratycznych takich jak otwartość i wzajemny szacunek.

Jednak to, czego byliśmy świadkami w ostatnich dniach i tygodniach, zasadniczo zaprzecza tym podstawowym wartościom i zasadom. Wojna zagraża wolności i życiu milionów ludzi, a jednocześnie zwiększa niepewność pokojowego współistnienia na świecie. Ci, o których martwimy się najbardziej, dzieci i młodzież, są szczególnie zagrożone. Rodziny są rozdarte a niepewność o przyszłość wpływa na zdrowie i bezpieczeństwo pokoleń. Jak podkreślono w Karcie Ottawskiej dotyczącej promocji zdrowia z 1986 roku pokój to jest niezbędny warunek, który nie tylko bezpośrednio wpływa na zdrowie ale również jest silnie powiązany z zasobami zdrowotnymi. Obejmują one m.in. edukację jako prawo człowieka. Młodzi ludzie z Ukrainy są nie tylko narażeni na duże ryzyko zdrowotne lub zmuszeni do ucieczki, ale również pozbawieni możliwości rozwoju poprzez edukację. Zdrowie i edukacja są ze sobą ściśle powiązane, a podejście Szkoły Promującej Zdrowie ma na celu wspieranie działań, które przyczynią się do polepszenia zdrowia i edukacji.

SHE jako międzynarodowa organizacja pozarządowa zdecydowanie potępia wojnę i agresję i pragnie wyrazić pełną solidarność z narodem ukraińskim. Podkreśla, że wizja Europejskiej Sieci Szkół dla Zdrowia w Europie i jej wartości są niezmienne i stanowią podstawę naszego myślenie i działania. Dlatego wzywamy wszystkie rządy i ludzi w Europie i poza nią do stanięcia w obronie niezbywalnych praw człowieka, do powstrzymania wojennych konfliktów na Ukrainie i w innych częściach świata oraz do orędowania na rzecz zdrowego rozwoju dzieci i młodzieży.

Ostatnia aktualizacja: 14 marca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa