Etapy tworzenia Szkoły Promującej Zdrowie

 
Proces tworzenia szkoły promującej zdrowie polega na:
 • oddolnym wprowadzaniu zmian poprzez realizację kolejnych projektów (od diagnozy do ewaluacji),
 • przebiega inaczej w różnych środowiskach odpowiednio do diagnozy potrzeb i zasobów,
 • realizowany jest zgodnie z zasadą małych kroków,
 • wszystkie działania i ich ewaluacja planowane są wg schematu planu pracy SzPZ.
1. Przygotowanie
 • Inicjacja – narodzenie się pomysłu i chęci tworzenia SzPZ w społeczności szkolnej.
 • Propagowanie idei SzPZ w społeczności szkolnej, wśród rodziców i społeczności lokalnej.
 • Pozyskiwanie uczestników i sojuszników.
 • Powołanie szkolnego koordynatora i zespołu promocji zdrowia.
 • Podjęcie wzajemnych zobowiązań przez osoby przystępujące do działania.
2. Diagnoza stanu wyjściowego
 • Zebranie danych dotyczących aktualnych problemów ludzi, warunków funkcjonowania szkoły itd.
 • Analiza tych danych.
 • Ustalenie listy problemów wymagających rozwiązania.
3. Budowanie planu działań i ich ewaluacji
 • Wybór problemu/ów (priorytetowego/ych).
 • Określenie przyczyn tych problemów i sposobów usunięcia tych przyczyn.
 • Ustalenie celów.
 • Zbudowanie planu działań dla osiągnięcia celów.
4. Działania
 • Realizacja planu, monitorowanie działań (ewaluacja procesu) oraz dokonywanie niezbędnych korekt dla osiągnięcia celu.
5. Ewaluacja wyników działań
 • Ewaluacja końcowa – sprawdzenie czy osiągnięto cel.
 B.Woynarowska (red.) (2016), Szkoła Promująca Zdrowie. Poradnik dla szkól i osób wspierających ich działania w zakresie promocji zdrowia. 
 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa