Promocja Zdrowia

Promocja Zdrowia

9 listopada 2023

Promocja zdrowia w szkołach i placówkach oświatowych

Publikacja adresowana jest do nauczycieli i dyrektorów szkół i placówek oświatowych. Powstała w celu wspierania działań promujących zdrowie dzieci i młodzieży oraz wzmacniania realizowanej od wielu lat edukacji zdrowotnej w wymiarze praktycznym.

Opracowanie składa się z dwóch części i aneksu:

  • W części pierwszej teoretycznej promocja zdrowia została przedstawiona jako ważny obszar działań w szkołach i innych placówkach oświatowych, uzupełniający dotychczas realizowaną edukację zdrowotną i profilaktykę.
  • W części drugiej praktycznej zostały omówione założenia ogólne realizacji promocji zdrowia oraz elementy procesu promocji zdrowia, związane z diagnozą, planowaniem, monitorowaniem i ewaluacją działań.
  • W aneksie zostały zawarte wskazówki przydatne do przygotowania planu działań w obszarze promocji zdrowia oraz informacje na temat programu „Przedszkole i Szkoła Promujące Zdrowie”.

Zamieszczone w publikacji informacje pomagają zrozumieć istotę promocji zdrowia w szkołach i placówkach oświatowych oraz jej umiejscowienie w programie wychowawczo-profilaktycznym.

Załączniki:

28 września 2023

Szkolenie e-learningowe „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie”

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Tworzenie i rozwój szkoły promującej zdrowie”.
Szkolenie skierowane jest do dyrektorów szkół i nauczycieli, pracowników placówek doskonalenia oraz wojewódzkich, rejonowych i szkolnych koordynatorów programu Szkoła Promująca Zdrowie.

Termin szkolenia: 05 – 30 października 2023 r.

Cele szkolenia:

  1. Zapoznanie uczestników z koncepcją programu Szkoła Promująca Zdrowie.
  2. Podniesienie kompetencji uczestników w zakresie tworzenia, planowania i ewaluacji działań prozdrowotnych w szkołach promujących zdrowie.

W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które wcześniej zapisały się na nie za pomocą formularza elektronicznego. Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w kursie tych z Państwa, którzy nie brali udziału w poprzednich edycjach. Rekrutacja jest prowadzona w sposób ciągły do 26 października 2023 r. Wszystkie zapisane osoby, które spełnią kryteria otrzymają od kierownika formy doskonalenia instrukcję do logowania wraz z jednorazowym kodem dostępu.

O zakwalifikowaniu decydować będzie spełnienie kryterium dotyczącego zatrudnienia w szkole lub w placówce doskonalenia nauczycieli lub pełnienia roli koordynatora programu Szkoła Promująca Zdrowie.

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową i ma charakter samokształceniowy.

Zaświadczenia ukończenia szkolenia będą dostępne do samodzielnego pobrania. Po zakończeniu szkolenia kierownik formy doskonalenia wyśle instrukcję w jaki sposób pobrać zaświadczenie. Informację otrzymają osoby, które uzyskają minimum 28 z 40  punktów z testu końcowego.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Elektroniczny formularz rejestracji

Zapraszam do udziału.

Kontakt: Valentina Todorovska-Sokołowska e-mail: valentina.todorovska@ore.edu.pl

14 września 2023

Kampania społeczna Na Zdrowie

W dniu 13.09.2023 r. rozpoczęła się ogólnopolska kampania społeczna Na Zdrowie stanowiąca element Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025. Zainicjowana została przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom i jest prowadzona przez Fundację Poza Schematami.

Celem kampanii jest wzrost wiedzy na temat negatywnego wpływu alkoholu na zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne.  Adresowana jest do osób dorosłych a poszczególne treści odnoszą się do wybranych odbiorców: rodziców, kobiet w ciąży, seniorów.

Zachęcamy do odwiedzenia strony kampanii. Zawiera ona wiele istotnych informacji na temat szkód, które wiążą się ze spożywaniem alkoholu oraz korzyści związanych z ograniczeniem picia i abstynencją.

11 lipca 2023

Szkolenie e-learningowe „Edukacja zdrowotna w szkole. IV edycja”.

Zapraszamy do udziału w kolejnej edycji szkolenia e-learningowego „Edukacja zdrowotna w szkole.
IV edycja”.

Jest ono adresowane dla nauczycieli wychowania fizycznego i nauczycieli innych przedmiotów prowadzących zajęcia z edukacji zdrowotnej z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb edukacyjnych
i rozwojowych dzieci i młodzieży.

Termin szkolenia: 20 lipca−23 sierpnia 2023 r.

Rekrutacja jest możliwa do 18.08.2023 r.

Celem szkolenia jest doskonalenie kompetencji nauczycieli w obszarze ograniczania występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży z uwzględnieniem zróżnicowania potrzeb edukacyjnych
i rozwojowych oraz zwiększenie wiedzy uczestników kursu ww zakresie.

Szkolenie ma charakter samokształceniowy i będzie realizowane na platformie e-learningowej ORE.

W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które zapisały się na nie przez platformę szkolenia ORE oraz nie brały udziału w poprzedniej edycji szkolenia. Wszystkie zapisane osoby, które spełnią kryteria otrzymają od kierownika formy doskonalenia instrukcję do logowania wraz z jednorazowym kodem dostępu.

Elektroniczny formularz rejestracji

Zaświadczenia ukończenia szkolenia będą dostępne do samodzielnego pobrania. Po zakończeniu szkolenia kierownik formy doskonalenia wyśle instrukcję w jaki sposób pobrać zaświadczenie. Informację otrzymają osoby, które uzyskają minimum 40 z 60 punktów z testu końcowego.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Serdecznie zapraszamy do udziału w szkoleniu.

Kontakt: Bożena Jodczyk, e-mail:bozena.jodczyk@ore.edu.pl

1 czerwca 2023

Szkolenie e-learningowe „Planowanie działań w zakresie promocji zdrowia. Od diagnozy do ewaluacji”

Zapraszamy do udziału w szkoleniu e-learningowym „Planowanie działań w zakresie promocji zdrowia. Od diagnozy do ewaluacji”. Szkolenie skierowane jest do pracowników pedagogicznych szkół i innych placówek oświatowych oraz specjalistów i nauczycieli-konsultantów z placówek doskonalenia nauczycieli.

Termin szkolenia: 15 czerwca – 10 lipca 2023 r.

Cele szkolenia:

  1. Wzrost wiedzy uczestników szkolenia w zakresie diagnozowania potrzeb, planowania, realizacji i ewaluacji działań prozdrowotnych w szkole/placówce oświatowej.
  2. Podniesienie kompetencji uczestników szkolenia w zakresie opracowywania planu działań prozdrowotnych na podstawie wybranego problemu priorytetowego.

W szkoleniu mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które wcześniej zapisały się na nie za pomocą formularza elektronicznego.

Szkolenie prowadzone jest metodą e-learningową i ma charakter samokształceniowy. Uczestnicy samodzielnie zapoznają się z proponowanymi materiałami w ramach programu szkolenia.

Zaświadczenie ukończenia szkolenia będzie dostępne do samodzielnego pobrania. Po zakończeniu szkolenia kierownik formy doskonalenia wyśle instrukcję w jaki sposób pobrać zaświadczenie.

Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Elektroniczny formularz rejestracji

Zapraszam do udziału.

Kontakt: Valentina Todorovska-Sokołowska e-mail: valentina.todorovska@ore.edu.pl

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa