Kryteria przynależności szkoły do Wojewódzkiej Sieci Szkół Promujących Zdrowie

Elementy potrzebne do tworzenia szkoły promującej zdrowie:

 1. Poznanie i zrozumienie koncepcji szkoły promującej zdrowie
 2. Uczestnictwo i zaangażowanie społeczności szkolnej
 3. Działalność szkolnego koordynatora ds. promocji zdrowia i zespołu promocji zdrowia
 4. Planowanie działań i ich ewaluacja
 5. Dążenie do powiązania działań w zakresie promocji zdrowia z podstawowymi celami i zadaniami szkoły
 6. Współpraca ze społecznością lokalną i innymi szkołami 

Zasady przystąpienia szkoły do wojewódzkiej sieci Szkół Promujących Zdrowie 

Niżej zaproponowano ogólne zasady przyjmowania szkół do sieci wojewódzkiej Szkoły Promującej Zdrowie (SzPZ). Stanowią one wskazówkę dla osób, które podejmują funkcję koordynatora tej sieci. Zasady te mogą ulec modyfikacji w zależności od potrzeb i możliwości w danym województwie. Decyzję w tej sprawie podejmuje koordynator sieci wojewódzkiej w porozumieniu z zespołem wspierającym. Szczegółowe informacje o zasadach przyjmowania szkół do sieci oraz nadawania i odnawiania wojewódzkiego certyfikatu szkoły promującej zdrowie powinny być zamieszczone na stronie internetowej instytucji, w której pracuje koordynator sieci SzPZ w danym województwie. 

Przebieg okresu kandydowania szkoły do wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie 

Czas trwania tego okresu może być zróżnicowany, ale nie krótszy niż 1 rok szkolny. W okresie tym w szkole, która kandyduje do sieci, należy podjąć następujące działania: 

 1. Nawiązać kontakt z koordynatorem wojewódzkiej/rejonowej sieci SzPZ, uzyskać od niego informacji i wskazówki dotyczące zasad przystąpienia do sieci.
 2. Przeszkolić radę pedagogiczną oraz pozostałych pracowników szkoły i pielęgniarkę szkolną w zakresie koncepcji i zasad tworzenia SzPZ.
 3. Uzyskać zapewnienie dyrekcji o gotowości do wspierania długotrwałego wdrażania założeń SzPZ jako ważnego elementu koncepcji pracy szkoły.
 4. Zapytać członków społeczności szkolnej o ich w gotowość do uczestnictwa w działaniach w zakresie promocji zdrowia w związku z planowanym przystąpieniem do wojewódzkiej sieci SzPZ. Dane te można uzyskać na podstawie wywiadów lub badania ankietowego w grupie co najmniej 80% ogółu nauczycieli i pracowników niepedagogicznych oraz w wybranych grupach uczniów i ich rodziców (w zależności od wielkości szkoły od 30% do 80% ogółu uczniów). Za wynik pożądany należy uznać pozytywne odpowiedzi co najmniej 60% osób badanych.
 5. Przeprowadzić ocenę stopnia osiągania co najmniej jednego z czterech standardów SzPZ, wykorzystując narzędzia zamieszczone w części drugiej poradnika Szkoła Promująca Zdrowie. Ocenę tę można uznać za diagnozę stanu wyjściowego w danym obszarze. Doświadczenie wskazuje, że w przypadku wyboru jednego standardu SzPZ korzystnie jest przeprowadzić ocenę stopnia osiągania standardu drugiego dotyczącego klimatu społecznego szkoły. Najkorzystniej byłoby jednak dokonać takiej oceny w zakresie wszystkich standardów i efektów działań. Może być to punkt wyjścia do porównania tych danych z autoewaluacją wykonaną po upływie kilku lat, a także w przypadku ubiegania się o Krajowy Certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie. Wykonywanie badań w pełnym zakresie jest doskonałą okazją do lepszego poznania założeń SzPZ.
 6. Opracować plan działań dla rozwiązania jednego z problemów priorytetowych zidentyfikowanych w wyniku dokonanej oceny (diagnozy) zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 4.2.2 poradnika Szkoła Promująca Zdrowie.
 7. Uzyskać zgodę rady pedagogicznej na przystąpienie szkoły do sieci SzPZ (decyzja na piśmie). 

Wniosek o przyjęcie szkoły do wojewódzkiej sieci szkół promujących zdrowie

Rodzaj dokumentów składanych przez szkoły ubiegające się o przyjęcie do wojewódzkiej sieci SzPZ określa koordynator tej sieci w porozumieniu z zespołem wspierającym. Szanując autonomię koordynatorów, proponujemy jednak uwzględnienie następujących dokumentów:

 1. Pisemna deklaracja chęci przystąpienia szkoły do sieci wojewódzkiej SzPZ, podpisana przez dyrektora szkoły i szkolnego koordynatora, zawierająca informację:
  • o odsetku członków społeczności szkolnej, którzy wyrazili gotowość do realizacji zadań z zakresu promocji zdrowia i przystąpienia do sieci,
  • o tym, kto pełni rolę szkolnego koordynatora i jaki jest skład szkolnego zespołu promocji zdrowia (imiona i nazwiska, status w szkole, kontakt).
 2. Decyzja rady pedagogicznej o gotowości szkoły do przystąpienia do sieci wojewódzkiej,
 3. Raport z autoewaluacji jednego ze standardów SzPZ wraz z arkuszem zbiorczym i plan działań dla rozwiązania jednego problemu priorytetowego, przygotowany zgodnie z zasadami opisanymi w rozdziale 4.2.2. poradnika Szkoła Promująca Zdrowie. Dokonanie takiej ewaluacji jest okazją do lepszego zapoznania się z koncepcją SzPZ, jej standardami i sposobami oceny ich osiągania i szansą na lepszą jakość dalszych działań.

Decyzję o przyjęciu szkoły do sieci wojewódzkiej podejmuje jej koordynator w porozumieniu z wojewódzkim zespołem wspierającym. Szkoły przyjęte do wojewódzkiej sieci mogą ubiegać się o wojewódzki certyfikat szkoły promującej zdrowie. Zasady nadawania certyfikatu, okres jego ważności (zwykle 5 lat) oraz zasady jego odnawiania powinny być określone przez koordynatora wojewódzkiej sieci w porozumieniu z zespołem wspierającym.

Więcej informacji w poradniku:

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa