Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego – o projekcie

Nazwa projektu

Szkolenia i doradztwo dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego

O projekcie

Celem projektu jest wsparcie pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych we wdrażaniu modelowych rozwiązań z zakresu prowadzenia oceny funkcjonalnej i wsparcia postdiagnostycznego dla dzieci i uczniów.

Okres realizacji projektu

Projekt jest realizowany od 1 lutego 2021 r. do 30.09.2023 r.

Adresaci projektu

Grupą docelową projektu są pracownicy merytoryczni poradni psychologiczno-pedagogicznych (specjaliści np. psycholodzy, pedagodzy, logopedzi itp.).

Działania zaplanowane w projekcie

  • Opracowanie koncepcji i procedury związanych z przygotowaniem działań (konkurs grantów) polegających na wdrażaniu oceny funkcjonalnej oraz zastosowaniu narzędzi diagnostycznych w ocenie funkcjonalnej prowadzonej przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne we współpracy ze szkołami, przedszkolami i placówkami.
  • Opracowanie pakietów szkoleniowych do prowadzenia szkoleń dla poradni psychologiczno-pedagogicznych z zakresu oceny funkcjonalnej z zastosowaniem narzędzi diagnostycznych. Wykorzystanie materiałów opracowanych w projekcie „Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi – opracowanie modelu szkolenia i doradztwa”.
  • Przygotowanie kadr poradni psychologiczno-pedagogicznych we współpracy z kadrą szkół, przedszkoli, placówek w zakresie wykorzystania narzędzi diagnostycznych opracowanych w PO WER.
  • Przeprowadzenie konkursu grantów na prowadzenie działań wdrożeniowych obejmujących wykorzystanie narzędzi diagnostycznych w procesie oceny funkcjonalnej prowadzonej przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne we współpracy ze szkołami, przedszkolami i placówkami.
  • Monitorowanie działań wdrożeniowych oraz wykorzystania opracowanych narzędzi diagnostycznych w ramach prowadzonych działań wdrożeniowych, upowszechnianie narzędzi diagnostycznych opracowanych w ramach projektów konkursowych MEiN – prowadzenie systemu nadawania uprawnień do upowszechnianych narzędzi diagnostycznych oraz wsparcie w postaci superwizji dla przeszkolonych pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych.
  • Przygotowanie standardów poradnictwa.
  • Opracowanie raportu z rekomendacjami.

Numer projektu

POWR.02.10.00-IP.02-00-011/20

Obszar realizacji

cała Polska

Wartość projektu

6 680 581,15 zł

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego

5 630 393,79 zł

Ostatnia aktualizacja: 5 stycznia 2023

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa