Konkurs grantowy Szkolenia i doradztwo dla kadr PPP – pytania i odpowiedzi od 16.05.2022 r.

Pytania po spotkaniu 24.05.2022


Pytanie 1

Ile godzin szkolenia przewidziane jest w ramach szkolenia ORE i ile godzin będą musieli przeprowadzić pracownicy poradni koordynującej przygotowani przez ORE?

Odpowiedź 1

Przewiduje się szkolenia w następującym wymiarze godzin:

48 godzin dydaktycznych szkoleń w postaci samokształcenia (bez udziału trenera)

18 godzin dydaktycznych szkoleń on-line.


Pytanie 2

Czy pracownicy poradni, zatrudnieni w ramach umowy o pracę, mogą prowadzić szkolenia przewidziane w ramach projektu grantowego, w ramach umów cywilnoprawnych?

Odpowiedź 2

Szkolenia prowadzone przez pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych, zatrudnionych na etat lub część etatu w danej poradni, mogą być prowadzone przez pracownika/pracowników w ramach umów cywilnoprawnych, jeśli będą wykonywane poza obowiązującym czasem pracy wynikającej w wymiaru zatrudnienia i o ile są to zadania rodzajowo różne w stosunku do zadań przewidzianych dla danego pracownika zatrudnionego w danej poradni psychologiczno-pedagogicznej.


Pytanie 3

Czy otrzymamy prezentacje na maila?

Odpowiedź 3

Prezentacja zostanie zamieszczona na stronie projektu: https://www.ore.edu.pl/category/projekty-po-wer/szkolenia-i-doradztwo-dla-kadr-ppp/szkolenia-i-doradztwo-dla-kadr-ppp-aktualnosci/


Pytanie 4

Moje pytanie dotyczy pracowników PPP koordynującej – czy przeszkolenie pedagogów i psychologów z poradni jest w zakresie działań objętych grantem – w przypadku gdy są dwie poradnie koordynujące – to czy pracownicy jednej poradni mogą być przeszkoleni przez psychologa z drugiej koordynującej ?

Odpowiedź 4

Pracownicy poradni koordynującej szkolą pracowników innych poradni psychologiczno-pedagogicznych z terenu danego województwa. Możliwe jest przeszkolenie pracowników z danej poradni koordynującej przez osoby przeszkolone przez Ośrodek Rozwoju Edukacji, jednak te osoby nie mogą być wykazane jako osoby przeszkolone w ramach wskaźnika 90 osób przeszkolonych z terenu danego województwa.


Pytanie 5

Czy przewidziana jest pomoc w zakresie przygotowania wniosku

Odpowiedź 5

ORE udziela wskazówek i instrukcji w zakresie wypełniania wniosku grantowego. Szczegółowa dokumentacja związana z realizacją przedsięwzięcia grantowego jest dostępna na stronie:

Projekty POWER/szkolenia i doradztwo dla kadr ppp/szkolenia i doradztwo dla kadr ppp aktualnosci W przypadku dodatkowych pytań zachęcamy do zadania ich poprzez e-mail: konkursppp@ore.edu.pl 

 


Pytanie 6

Czy środki grantowe mogą być przeznaczone na wykonanie oceny funkcjonalnej przez przeszkolonego specjalistę z ppp?

Odpowiedź 6

Zgodnie z regulaminem konkursu grantowego środki grantowe mogą być przeznaczone na realizację wszystkich zadań merytorycznych, związanych z realizacją grantu. W związku z powyższym ocena funkcjonalna, prowadzona przez specjalistów, może być także sfinansowana w ramach przedsięwzięcia grantowego.


Pytanie 7

Czy z jednego województwa najlepiej by w projekcie wzięły udział Poradnie z dużego miasta, ponieważ grantobiorcą jest organ prowadzący i z tychże Poradni powinno być łącznie oddelegowanych minimum 4 psychologów, którzy będą trenerami?

Odpowiedź 7

Udział w konkursie mogą wziąć organy prowadzące publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Jeden organ prowadzący – Grantobiorca może wskazać od 1 do 4 poradni koordynujących, z których zostaną wskazani łącznie min. 4 psychologowie do szkoleń prowadzonych przez ORE. Grantobiorca może wskazać poradnie koordynujące w dowolnym układzie (np. 4 poradnie koordynujące i po 1 psychologu z każdej poradni koordynującej, 2 poradnie z trzema i jednym psychologiem) lub 1 poradnię koordynująca i 4 psychologów z tej poradni. Nie ma znaczenia, czy poradnia jest zlokalizowana w dużym mieście.


Pytanie 8

Czy planujemy środki na 100 godzin dla każdego trenera w stawce np. tak jak dla nauczyciela dyplomowanego?

Odpowiedź 8

Zweryfikowano liczbę godzin szkoleniowych (por. odpowiedź do pytania 1 – 66 godzin podzielonych na samokształcenie i spotkania on-line).

Grantobiorca każdorazowo wycenia stawki przewidziane dla specjalistów i innych osób zgodnie z opisem zawartym w Standardzie cen rynkowych tj. zasadami finansowania stosowanymi u danego Grantobiorcy lub szacowaniem wartości zamówienia oraz przepisami prawa w tym zakresie, biorąc pod uwagę liczbę godzin szkolenia, wskazaną w odpowiedzi na pytanie nr 1.

Dokonując wyceny należy zwrócić uwagę na to, że godziny samokształcenia nie wymagają pracy trenera.


Pytanie 9

Jakie zobowiązania są przewidziane w okresie trwałości projektu  (12 miesięcy) względem ORE, ko, MEiN  itd ?

Odpowiedź 9

Zadania dotyczące trwałości są opisane w Procedurze projektu grantowego: § 9. ZASADY WSPÓŁPRACY Z GRANTOBIORCAMI:

“7. Grantobiorca zobowiązany jest do zachowania trwałości wypracowanych rozwiązań co najmniej przez 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia grantowego.

 1. Przez utrzymanie trwałości przedsięwzięcia grantowego rozumie się:
 2. prowadzenie dalszych szkoleń dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego (pogłębiających tematykę zawartą w projekcie lub szkolenie nowych osób w zakresie objętym projektem);
 3. zapewnienie wsparcia dla wszystkich osób przeszkolonych (w ramach przedsięwzięcia grantowego oraz w ramach utrzymania trwałości), w postaci superwizji, konsultacji, doradztwa;
 4. prowadzenie oceny funkcjonalnej dla dzieci/uczniów, na zasadach przyjętych w projekcie;
 5. planowanie i wdrażanie wsparcia, w oparciu o ocenę funkcjonalną dla dzieci/uczniów, na zasadach przyjętych w projekcie.”

Pytanie 10

Jeżeli projekt kończy się w czerwcu 2023, to czy trenerzy będą po tym czasie zobowiązani kontynuować szkolenie pozostałych pracowników poradni? Czy będzie to aktywność charytatywna, czy za wynagrodzenie? Kto wtedy finansuje te działania?

Odpowiedź 10

Zgodnie z zapisami Procedury projektu grantowego, Grantobiorca jest zobowiązany do zachowania trwałości wypracowanych rozwiązań co najmniej przez 12 miesięcy od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia grantowego. Zapewnienie trwałości realizowane jest w ramach środków/zadań organu prowadzącego. Zakres zadań (w tym zobowiązanie do “prowadzenia dalszych szkoleń dla kadr poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego (pogłębiających tematykę zawartą w projekcie lub szkolenie nowych osób w zakresie objętym projektem)” zawarto w Procedurze projektu grantowego.


Pytanie 11

Superwizja dotyczy: zapewnienia wsparcia osobom szkolącym (trenerom), czy szkolonym?

Odpowiedź 11

Superwizja może dotyczyć zarówno wsparcia dla trenerów – osób szkolących (psychologów z poradni koordynujących przeszkolonych przez ORE), jak i dla osób, które będą szkolone przez trenerów (pracowników innych poradni niż koordynująca, przeszkolonych przez psychologów z poradni koordynujących).


Pytanie 12

W jakim trybie będą rozliczane środki np. dla trenerów?

Odpowiedź 12

ORE będzie przekazywało Grantobiorcom środki na realizację przedsięwzięcia grantowego w 4 transzach. Sposób rozliczania się Grantobiorcy z realizatorami przedsięwzięcia grantowego jest do ustalenia po stronie Grantobiorcy.


Pytanie 13

Czy oddziaływania powinny ograniczać się do jednego województwa?

Odpowiedź 13

Tak, działania podejmowane w ramach przedsięwzięcia grantowego powinny ograniczać się do danego województwa.


Pytanie 14

W jaki sposób należy stworzyć sieć współpracy? Czy wystarczy np. stworzenie grupy na portalu społecznościowym? Czy cykliczne spotkania? Czy finansowanie sieci należy zawrzeć we wniosku?

Odpowiedź 14

ORE nie wskazuje szczegółowych wymagań, ani rozwiązań technicznych, które są wymagane do utworzenia sieci współpracy i samokształcenia. Grantobiorca podejmuje w tym zakresie samodzielnie decyzję, biorąc pod uwagę efektywność i możliwości udzielenia wsparcia o charakterze konsultacyjno-doradczym i wymiany doświadczeń uczestnikom przedsięwzięcia grantowego w takiej formie


Pytanie 15

Projekt ma trwać minimum rok. Jeśli szkolenia rozpoczną się na przełomie sierpnia/września a projekt kończy się w czerwcu 2023 to gdzie tutaj mamy minimum rok? Należy kontynuować?

Odpowiedź 15

Projekt grantowy będzie realizowany przez minimum 12 miesięcy. W przypadku przedłużenia się terminu zawarcia umów z Grantobiorcami, szczegółowy okres realizacji projektu będzie uzgadniany z każdym z Grantobiorców w trakcie negocjacji.

Ponadto należy mieć na uwadze, że na pierwszym etapie realizacji przedsięwzięcia grantowego, poza uczestnictwem wskazanych psychologów z poradni koordynujących w szkoleniach organizowanych przez ORE, Grantobiorcy powinni zaplanować szczegółowe rozpoznanie potrzeb na terenie swoich województw.


Pytanie 16

Czy w Państwa opinii zatrudnienie psychologów w formie umowy  zlecenia nie koliduje z ich  podstawowymi  obowiązkami? Czy taka forma zawartych umów nie będzie kwestionowana ?

Odpowiedź 16

Odpowiedź jak w pytaniu nr 2.


Pytanie 17

Czy diagnozy funkcjonalne mają być tworzone jako zupełnie nowe dokumenty dla uczniów czy na podstawie stwierdzonych już niepełnosprawności według np. diagnoz pod kątem orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego? Który dokument będzie obligował nauczycieli i specjalistów w placówkach ?

Odpowiedź 17

Dokumenty opracowane w wyniku oceny funkcjonalnej mogą zostać włączone do dokumentacji danego dziecka/ucznia i stanowić jej uzupełnienie. Zaleca się, aby dokumentacja, stanowiąca rozpoznanie prowadzone w ramach działań grantowych, w przypadku dzieci/uczniów, posiadających już rozpoznanie potrzeb, stanowiła jej uzupełnienie, poszerzenie i była uwzględniana w planowaniu wsparcia i udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla danego dziecka/ ucznia – zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami prawa.

Jednocześnie należy mieć na uwadze fakt, że w ramach diagnozy funkcjonalnej realizowanej w przedsięwzięciu grantowym, konieczne jest zaplanowanie działań dla pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych we współpracy ze szkołami.


Pytanie 18

Czy jeżeli w zaleceniach po diagnozie wpiszemy, że dziecko wymaga np. zajęć SI, a szkoła nie ma miejsca ani specjalisty, to będzie zobowiązana zatrudnić specjalistę… jak bardzo wiążące są nasze zapisy?

Odpowiedź 18

Zgodnie z regulaminem konkursu grantowego zadaniami, do których zobligowany jest Grantobiorca, są m.in.

“h) rozpoznanie zasobów środowiska lokalnego oraz nawiązanie współpracy z podmiotami działającymi w obszarze udzielania wsparcia dzieciom, młodzieży i rodzinom (w tym współpracy międzysektorowej);

 1. i) przeprowadzenie, przez pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych we współpracy ze szkołami, oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem procedur i narzędzi wskazanych podczas szkoleń – wdrożenie w praktyce rozwiązań w zakresie oceny funkcjonalnej w grupie minimum 50 dzieci/uczniów; zakłada się, że ocena funkcjonalna będzie przeprowadzona dwukrotnie dla jednego dziecka/ucznia (na wejściu oraz po wdrożeniu działań postdiagnostycznych); zakłada się możliwość zatrudniania dodatkowych specjalistów wspierających ww. kadry w prowadzeniu oceny funkcjonalnej (działania konsultacyjno-doradcze), w tym zasobów międzysektorowych środowiska lokalnego;
 2. j) zaplanowanie i przeprowadzenie działań postdiagnostycznych w grupie minimum 50 dzieci/uczniów; zakłada się możliwość zatrudniania dodatkowych specjalistów wspierających ww. kadry w prowadzeniu wsparcia dzieci/uczniów (działania konsultacyjno-doradcze), w tym zasobów międzysektorowych środowiska lokalnego”.

Zatem rolą pracowników poradni w ramach przedsięwzięcia grantowego nie jest wyłącznie wydanie zaleceń, ale także udział w ich realizacji.

Zgodnie z założeniami oceny funkcjonalnej, planując działania postdiagnostyczne należy wziąć pod uwagę również zasoby i możliwości środowiska, w jakim funkcjonuje dziecko/uczeń. Zatem nie zaleca się planowania wsparcia w formie, która nie jest możliwa do zrealizowania w danym środowisku. W takim przypadku należy poszukać alternatywnych sposobów oddziaływania.


Pytanie 19

Czy diagnoza dotyczy wyłącznie dzieci z niepełnosprawnościami, czy ogólnymi trudnościami w rozwoju?

Odpowiedź 19

Grantobiorca decyduje o tym, jacy uczniowie zostaną objęci oceną funkcjonalną prowadzoną w ramach przedsięwzięcia grantowego. ORE zachęca do uwzględnienia zróżnicowanej grupy dzieci/uczniów w planowanej ocenie i działaniach wspierających – zarówno w odniesieniu do wieku dzieci/uczniów jak i specjalnych potrzeb edukacyjnych.


Pytanie 20

Co oznacza koordynowanie/dopełnianie działań w szkołach? Co to dla nas ewentualnych trenerów oznacza? Na czym będą polegać nasze zadania

Odpowiedź 20

Działania związane z realizacją przedsięwzięcia grantowego wymagają współpracy ze szkołą w zakresie prowadzenia oceny funkcjonalnej oraz prowadzenia działań postdiagnostycznych. Zarówno etap zbierania informacji istotnych z punktu widzenia oceny funkcjonowania dziecka/ucznia, jak i etap planowania i wdrażania działań w szkole musi odbywać się w kontakcie ze środowiskiem, w którym funkcjonuje dziecko, w tym w kontakcie z nauczycielami i specjalistami szkolnymi. Należy mieć na uwadze, że istotnym elementem oceny funkcjonalnej jest rozpoznanie czynników środowiskowych (także w środowisku przedszkola/szkoły), które wpływają pozytywnie lub negatywnie na funkcjonowanie dziecka/ucznia. Rodzaj i zakres działań Grantobiorca opisuje we wniosku grantowym. Szczegółowe zadania przewidziane w ramach realizacji przedsięwzięcia grantowego zostały opisane w dokumentacji konkursowej – Regulaminie konkursu grantowego – § 5. Zakres zadań Grantobiorców oraz wskaźniki do osiągnięcia w konkursie. Obejmują one poniżej wskazane zadania.

“1. Zadania przewidziane do zrealizowania przez Grantobiorców, będą obejmowały:

 1. udział pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych (koordynujących) zgłoszonych przez Grantobiorców, w szkoleniach z zakresu wdrażania oceny funkcjonalnej m.in. z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych opracowanych w konkursie nr: POWR.02.10.00-IP.02-00-009/17 “Opracowanie i upowszechnianie narzędzi diagnostycznych wspierających pomoc psychologiczno-pedagogiczną (PPP)”. Szkolenia będą realizowane przez ORE. Planuje się przeszkolenie minimum 48 osób z 16 poradni psychologiczno-pedagogicznych (minimum 1 ppp z każdego województwa);
 2. organizację i przeprowadzenie przez pracowników poradni koordynujących szkoleń na terenie swojego województwa, m.in. w zakresie prowadzenia oceny funkcjonalnej z uwzględnieniem stosowania narzędzi diagnostycznych opracowanych w projektach konkursowych POWER oraz oceny funkcjonalnej prowadzonej z wykorzystaniem ww. narzędzi tj. narzędzia z obszaru poznawczego, emocjonalno-społecznego, osobowościowego. Planuje się, że docelowo przeszkolonych zostanie łącznie 1440 pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych. Każdy Grantobiorca odpowiada za przeszkolenie nie mniej niż 90 pracowników poradni p-p z terenu swojego województwa w ramach przedsięwzięcia grantowego;
 3. przeprowadzenie przez poradnie psychologiczno-pedagogiczne uczestniczące w konkursie grantowym oceny funkcjonalnej dzieci i uczniów (z wykorzystaniem opracowanych w projektach procedur i narzędzi), w tym prowadzenia działań postdiagnostycznych w szkołach objętych wsparciem (planowana liczba uczniów, którzy zostaną objęci wsparciem poradni psychologiczno-pedagogicznych: 800, co oznacza, że każdy Grantobiorca odpowiada za objęcie wsparciem minimum 50 dzieci/uczniów).

2. Szczegółowy zakres zadań, do realizacji których zobligowany jest Grantobiorca, obejmuje w szczególności:

 1. zebranie wstępnych informacji dotyczących szkół i poradni na terenie województwa w celu określenia zakresu i zasięgu współpracy;
 2. ustalenie zasad organizacyjnych realizacji przedsięwzięcia grantowego;
 3. wyłonienie poradni do pełnienia roli poradni koordynującej;
 4. skierowanie 4 psychologów z poradni koordynującej/poradni koordynujących na szkolenia (które będą prowadzone przez ORE), przygotowujące do prowadzenia szkoleń dla innych poradni oraz prowadzenia oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem wskazanych narzędzi; zagwarantowanie udziału tych osób w min. 80% godzin w całym cyklu szkoleniowym oraz podczas etapu działań wdrożeniowych w przedsięwzięciu grantowym;
 5. rozpoznanie potrzeb pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych na 10 terenie województwa w zakresie podnoszenia kompetencji kadr dotyczących prowadzenia oceny funkcjonalnej; nabór poradni do szkoleń i współpracy w przedsięwzięciu grantowym;
 6. opracowanie i przeprowadzenie diagnozy potrzeb środowiska lokalnego w zakresie potrzeby uzyskania wsparcia w prowadzeniu oceny funkcjonalnej i wdrażania działań postdiagnostycznych; wybór środowisk do współpracy, z uwzględnieniem różnych grup wiekowych dzieci/uczniów; oceną funkcjonalną zostaną objęte dzieci w wieku przedszkolnym i uczniowie na różnych etapach edukacyjnych (edukacja wczesnoszkolna, klasy 4-6 i 7-8 szkoły podstawowej, szkoły ponadpodstawowe). Wnioskodawca zadba o objęcie współpracą w ramach przedsięwzięcia grantowego szkół i przedszkoli z obszarów o różnym stopniu urbanizacji;
 7. zorganizowanie i przeprowadzenie cyklu szkoleń i doradztwa dla 90 pracowników ppp z terenu swojego województwa (w podziale na grupy) – będzie to cykl szkoleń prowadzony przez pracowników poradni koordynujących, przygotowanych wcześniej przez ORE, w zakresie prowadzenia oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem narzędzi i rozwiązań wskazanych podczas szkoleń ORE;
 8. rozpoznanie zasobów środowiska lokalnego oraz nawiązanie współpracy z podmiotami działającymi w obszarze udzielania wsparcia dzieciom, młodzieży i rodzinom (w tym współpracy międzysektorowej);
 9. przeprowadzenie, przez pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych we współpracy ze szkołami, oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem procedur i narzędzi wskazanych podczas szkoleń – wdrożenie w praktyce rozwiązań w zakresie oceny funkcjonalnej w grupie minimum 50 dzieci/uczniów; zakłada się, że ocena funkcjonalna będzie przeprowadzona dwukrotnie dla jednego dziecka/ucznia (na wejściu oraz po wdrożeniu działań postdiagnostycznych); zakłada się możliwość zatrudniania dodatkowych specjalistów wspierających ww. kadry w prowadzeniu oceny funkcjonalnej (działania konsultacyjno-doradcze), w tym zasobów międzysektorowych środowiska lokalnego;
 10. zaplanowanie i przeprowadzenie działań postdiagnostycznych w grupie minimum 50 dzieci/uczniów; zakłada się możliwość zatrudniania dodatkowych specjalistów wspierających ww. kadry w prowadzeniu wsparcia dzieci/uczniów (działania konsultacyjno-doradcze), w tym zasobów międzysektorowych środowiska lokalnego;
 11. Zapewnienie wsparcia uczestnikom przedsięwzięcia grantowego w formie superwizji, konsultacji i doradztwa (m.in. sieć współpracy i samokształcenia).
 12. monitorowanie działań szkoleniowych i wdrożeniowych, w tym dbałość o ich realizację zgodnie z zasadami ustalonymi w projekcie grantowym; w przypadku 11 Grantobiorców, którzy wskazali więcej niż jedną poradnię do roli poradni koordynującej: w szczególności jasny podział zadań oraz dbałość o zapewnienie współpracy, spójności działań i sprawnego koordynowania prac wszystkich wskazanych podmiotów; m) przekazywanie Grantodawcy na bieżąco informacji zwrotnych z realizacji działań grantowych i weryfikacji przekazanych materiałów – w formie wskazanej przez Grantodawcę;

3. przygotowanie i przeprowadzenie ewaluacji oraz opracowanie raportu z przeprowadzonej ewaluacji, zawierającego analizę danych, informacje z weryfikacji materiałów (w tym profili funkcjonalnych), wnioski oraz rekomendacje. Dla konkursu przewidziano następujące wskaźniki:

 1. Wskaźnik rezultatu: Liczba pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznych (innych niż poradnia koordynująca/poradnie koordynujące), którzy podnieśli swoje umiejętności w zakresie prowadzenia oceny funkcjonalnej z wykorzystaniem narzędzi oraz wsparcia postdiagnostycznego dla dzieci i uczniów;
 2. Wskaźnik produktu: Liczba osób – pracowników ppp – przeszkolonych z zakresu prowadzenia oceny funkcjonalnej i wsparcia postdiagnostycznego;
 3. Wskaźnik produktu: Liczba osób – pracowników ppp – przeszkolonych z zakresu zastosowania narzędzi diagnostycznych w ocenie funkcjonalnej; d) Wskaźnik produktu: Liczba dzieci/uczniów objętych wsparciem.

4. Minimalna wartość wskaźników dla pojedynczego grantu powinna wynosić:

  1. 90 pracowników ppp,
  2. 90 pracowników ppp,
  3. 90 pracowników ppp,
  4. 50 dzieci/uczniów.

5. Wnioskodawca jest zobowiązany do monitorowania wskaźników realizowanych w ramach grantu, co musi zostać uwzględnione w zapisach wniosku grantowego. Monitorowanie wskaźników odbywać się będzie w szczególności poprzez składanie Grantodawcy sprawozdań z realizacji grantu. Akceptacja sprawozdania z realizacji grantu jest warunkiem rozliczenia udzielonej transzy i wypłaty (o ile dotyczy) kolejnej transzy.“


Pytanie 21

Czy Ci inni przeszkoleni specjaliści otrzymają wynagrodzenie za przeprowadzone diagnozy?

Odpowiedź 21

Grantobiorca może zaplanować wynagrodzenie finansowane w ramach przedsięwzięcia grantowego dla osób, które będą prowadziły ocenę funkcjonalną – diagnozę.


Pytanie 22

Co oznacza sformułowanie z regulaminu „prowadzenie działań postdiagnostycznych w szkołach”? Jak to rozumieć?

Odpowiedź 22

Działania postdiagnostyczne to różnego rodzaju działania wspierające dzieci/uczniów zaplanowane na podstawie przeprowadzonej oceny funkcjonalnej. Mogą to być zarówno zajęcia indywidualne, grupowe jak i działania planowane w ramach bieżących działań nauczycieli/specjalistów w trakcie codziennych zajęć lekcyjnych. Mogą również obejmować nawiązanie współpracy z innymi środowiskami wspierającymi dziecko/ucznia (np. nawiązanie współpracy pracownika poradni, nauczyciela wf z klubem amp futbolu) i wspólne planowanie oraz realizowanie oddziaływań.


Pytanie 23

Zgodnie z kartą oceny merytorycznej wniosku grantowego Wnioskodawca ma wykazać możliwość zaangażowania min. 90 pracowników ppp z terenu województwa oraz potwierdzić możliwość przeprowadzenia oceny funkcjonalnej oraz objęcia wsparciem min. 50-ciu dzieci/uczniów ze szkół/przedszkoli? W jaki sposób należy to potwierdzić – czy wymagany jest jakiś dokument formalny typu deklaracja współpracy, list intencyjny itp.?

Odpowiedź 23

Grantobiorca, prowadząc rozpoznanie potrzeb, analizuje potencjalne możliwości zaangażowania w szkolenia min. 90 pracowników poradni ppp z terenu danego województwa. ORE nie wymaga w tym zakresie formalnych deklaracji ani listów intencyjnych. Osoby, które zostaną na etapie realizacji przedsięwzięcia grantowego, zrekrutowane przez Grantobiorcę do udziału w szkoleniach będą zobowiązane do wypełnienia i odesłania do Grantobiorcy oryginału Oświadczenia uczestnika projektu (załącznik nr 5 do dokumentacji projektowej).


Pytanie 24

Co oznacza: określić formy wsparcia jakie powinni odbyć przeszkoleni przez nas pracownicy- mamy „donosić” ? czego mają się uczyć, w czym jeszcze szkolić?

Odpowiedź 24

Grantobiorca planuje we wniosku grantowym, w jakim zakresie niezbędne będzie wsparcie dla poszczególnych specjalistów. W planowaniu wsparcia należy uwzględnić wnioski, wynikające z analizy potrzeb, planowanych działań postdiagnostycznych dla dzieci/uczniów, czy działań związanych z prowadzeniem procesu oceny funkcjonalnej, a także potrzeb związanych z zapewnieniem np. szerszej grupy specjalistów, którzy obecnie nie współpracują z poradnią koordynującą. Intencją działań wspierających/doradczych dla specjalistów jest zweryfikowanie, w ramach działań grantowych, możliwości zapewnienia zróżnicowanej kadry specjalistycznej, stosownie do rozpoznanych potrzeb dziecka/ucznia. Działania doradcze mogą obejmować także działania wspierające/doradcze dla specjalistów w tych obszarach, które są kluczowe dla planowanych działań i będą wpływały na rozwój zawodowy danej osoby.


Pytanie 25

Czy dla woj. mazowieckiego nabór jest aktualny?

Odpowiedź 25

Tak, druga runda naboru jest kierowana do wszystkich województw.


Pytanie 26

Jaka jest forma szkolenia – stacjonarna czy zdalna? Jaki czas obejmuje?

Odpowiedź 26

Szkolenia, które będa prowadzone przez ORE będa prowadzone w systemie zdalnym. Grantobiorca może zaplanować szkolenia w systemie zdalnym lub stacjonarnym.

Przewiduje się szkolenia w następującym wymiarze godzin:

48 godzin dydaktycznych szkoleń w postaci samokształcenia (bez udziału trenera)

18 godzin dydaktycznych szkoleń on-line.


Pytanie 27

W jaki sposób poradnia koordynująca ma wyłonić 90 osób z innych poradni z danego województwa celem przeprowadzenia dla nich szkoleń (jakimi metodami się kierować, czy należy taką współpracę formalizować?)

Odpowiedź 27

ORE nie wymaga sformalizowania sposobu prowadzenia naboru osób do przeszkolenia, prowadzonych w ramach działań Grantobiorcy. Grantobiorca może to przeprowadzić w dowolnie zaplanowany sposób. Warunkiem wykazania danej osoby do wskaźnika 90 przeszkolonych osób jest podpisanie i przekazanie do Grantobiorcy oryginału Oświadczenia uczestnika projektu, którego wzór stanowi załącznik nr 5 do dokumentacji konkursowej.


Pytanie 28

Czy modyfikacje finansowe  są możliwe w ramach przyznania wysokości grantu? Czy będzie możliwość zwiększenia grantu?

Odpowiedź 28

Nie będzie możliwości zwiększenia grantu. ORE dopuszcza możliwość modyfikowania wniosku w ramach przyznanego grantu, po uzyskaniu zgody Grantodawcy i tylko w uzasadnionych przypadkach.


Pytanie 29

Czy wiemy ile godzin trwają szkolenia dla trenerów? I ile godzin muszą zrealizować później, szkoląc kolejnych pracowników PPP?

Odpowiedź 29

Odpowiedź jak w pytaniu nr 1


Pytanie 30

Szacujemy koszt godziny wg najwyższej stawki, bez względu na stopień awansu zawodowego, czy będzie to prawidłowo?

Odpowiedź 30

Odpowiedź jak w pytaniu nr 8


Pytanie 31

Otrzymujemy pełnomocnictwo od Prezydenta do wszystkiego: złożenia wniosku, oświadczeń, podpisania umowy, w jaki sposób je złożyć na etapie składania wniosku?

Odpowiedź 31

Należy je załączyć jako załącznik do składanego wniosku w generatorze Witkac.pl


Pytanie 32

Ile trwa przeprowadzenie diagnozy funkcjonalnej? chodzi o czas pracy diagnosty.

Odpowiedź 32

Czas przeprowadzenia oceny funkcjonalnej uzależniony jest od potrzeb i możliwości danego dziecka/ucznia oraz narzędzi wykorzystywanych w procesie diagnozy i może on być zróżnicowany.


Pytanie 33

Czy działania postdiagnostyczne mogą być realizowane  w formie turnusów/ kolonii/ wyjazdów rehabilitacyjnych i czy jest możliwe sfinansowanie takiego turnusu/kolonii/wyjazdu w ramach przedsięwzięcia grantowego?

Odpowiedź 33

Działania postdiagnostyczne mogą zakładać realizację działań wspierających w różnej formie. Jednak organizacja i finansowanie turnusów rehabilitacyjnych jako takich nie jest przedmiotem tego projektu. Nie można bowiem założyć, że 50-cioro dzieci/uczniów objętych oceną funkcjonalną i działaniami postdiagnostycznymi wymaga skierowania na turnus rehabilitacyjny. Grantobiorca może natomiast w uzasadnionych przypadkach wskazać potrzebę udzielenia wsparcia w postaci wyjazdu konkretnego dziecka/ucznia na turnus rehabilitacyjny (np. uczeń na wózku źle funkcjonuje w szkole z powodu dużych ograniczeń w zakresie samoobsługi i niskich umiejętności poruszania się na wózku – zostaje skierowany na 2-tygodniowy turnus specjalistyczny, na którym nauczy się wykonywania czynności związanych z ubieraniem się, przesiadaniem się z wózka i na wózek, czynnościami higienicznymi, sprawnym przemieszczaniem, pokonywaniem przeszkód na wózku, podnoszeniem się po upadku z wózka itd.). Każdorazowo decyzja taka będzie podejmowana indywidualnie i wymaga uzasadnienia finansowania takiej formy wsparcia.

Możliwe jest zaplanowanie finansowania pracy specjalisty/pracownika wspomagającego nie tylko podczas pracy “na miejscu” ale również – jeśli to konieczne – na wyjeździe grupowym organizowanym z innych środków (np. szkoła organizuje “zieloną szkołę”, a wyjazd ucznia z autyzmem może dać mu okazję do zdobycia nowych kompetencji, jednak tylko wówczas, kiedy będzie wspierany przez “terapeutę-cienia”. Nie ma takiej osoby na co dzień z uczniem w szkole, dlatego zapada decyzja o zatrudnieniu osoby asystującej na czas wyjazdu).

Na etapie projektowania (składania wniosku grantowego) kwoty na tego rodzaju działania powinny zostać zaplanowane szacunkowo w oparciu o wstępne rozpoznanie potrzeb szkół. Doprecyzowanie nastąpi dopiero po przeprowadzeniu oceny funkcjonalnej konkretnych dzieci/uczniów na etapie realizacji działań w przedsięwzięciu grantowym. Grantodawca przypomina, że w przypadku konieczności przesuwania środków jest to możliwe w trybie modyfikacji wniosku grantowego.


Pytanie 34

Czy oświadczenie uczestnika projektu może być przesłane jako skan pocztą elektroniczną?

Odpowiedź 34

Nie, dokument podpisany własnoręcznym podpisem musi być dostarczony do ORE wyłącznie w wersji drukowanej.


Pytanie 35

Czy oświadczenia uczestników projektu mają wpłynąć na etapie składania wniosku o grant, czy już na etapie jego realizacji?

Odpowiedź 35

Dokument powinien być podpisany na etapie jego realizacji. Grantobiorca zbiera oświadczenia od osób obejmowanych wsparciem na danym etapie realizacji. Oryginały oświadczeń są przesyłane do ORE wraz z zakończeniem działań na danym etapie (w okresie sprawozdawania z realizacji danego etapu). Dostarczenie oświadczeń będzie potrzebne do zweryfikowania zakończenia pracy Grantobiorcy na danym etapie.


Pytanie 36

Jakie doświadczenie PPP jest sprawdzane przy ocenie wniosku?

Odpowiedź 36

Przy ocenie wniosku brane pod uwagę są następujące elementy (dotyczące poradni koordynującej oraz innych poradni zaangażowanych w realizację przedsięwzięcia grantowego):

 • Prawidłowe podanie danych identyfikacyjnych poradni wskazanej/wskazanych do roli poradni koordynującej (weryfikacja na etapie oceny formalnej zgodnie z kartą oceny formalnej)
 • Udzielenie wymaganych informacji dotyczących poradni psychologiczno-pedagogicznych w części 3 wniosku (weryfikacja na etapie merytorycznym zgodnie z kartą oceny merytorycznej)
 • Wykazanie potencjału w postaci podania danych 4 psychologów z poradni koordynującej/cych (zgodnie z zapisami punktu 4 “Zestawienia standardów i cen rynkowych…” – weryfikowane na etapach oceny formalnej i merytorycznej)
 • oświadczenia wskazujące na wykazanie potencjału 4 psychologów i odpowiedniego zaplecza technicznego (por. pkt 11 wniosku grantowego oświadczenia nr 7 i 9 – weryfikowane na podstawie oceny formalnej).

Pytanie 37

Czy dobrze rozumiem, że kwota grantu 350 000 zł  to kwota do wykorzystania przez wyłonioną w konkursie  poradnię koordynującą?

Odpowiedź 37

Nie. Grant otrzymuje organ prowadzący poradnię/-e koordynującą/-ce. Kwota grantu, maksymalnie 350 000 zł, to kwota na wszystkie działania merytoryczne realizowane w ramach przedsięwzięcia grantowego. Zatem jeśli finansowania wymagają działania prowadzone przez inną osobę niż pracownik poradni koordynującej (np. praca doradcy/konsultanta/superwizora nie zatrudnionego w poradni koordynującej), należy je wykazać w budżecie w ramach kwoty grantu.


Pytanie 38

Chciałabym się upewnić w jednej kwestii: Jeżeli z jednego organu prowadzącego wytypowanych zostanie 4 psychologów z 3 różnych poradni koordynujących (np. 2 psychologów z jednej poradni i po jednym z dwóch pozostałych) to w tej sytuacji 90 pracowników, których ww. psychologowie są zobowiązani przeszkolić muszą być z zupełnie innych poradni niż tych 3 wskazanych jako koordynujące dla których jednostka jest organem prowadzącym?

Odpowiedź 38

Tak. Wskaźnik 90 osób przeszkolonych dotyczy pracowników poradni innych niż poradnia koordynująca. Pracownicy poradni koordynującej mogą brać udział w szkoleniach, ale nie mogą być wykazywani we wskaźniku, o którym mowa (czyli oprócz pracowników poradni koordynującej/-cych należy wykazać jeszcze 90 przeszkolonych pracowników z innych poradni).


Pytanie 39

Czy jest to kwota na cały projekt czy też na poszczególne wyłonione  poradnie?

Odpowiedź 39

Kwota przyznana w ramach grantu (maksymalnie 350 000 PLN), nie jest przypisana do jednej poradni – jest to kwota obejmująca wydatki ponoszone przez Grantobiorcę na realizację wszystkich zadań merytorycznych przewidzianych w danym przedsięwzięciu grantowym, w tym:

 • rozpoznania potrzeb środowiska szkół i przedszkoli oraz poradni psychologiczno-pedagogicznych
 • udział 4 pracowników PPP koordynującej/koordynujących w szkoleniach z zakresu wdrażania oceny funkcjonalnej m.in. z wykorzystaniem narzędzi diagnostycznych.
 • organizacja i przeprowadzenie przez pracowników PPP koordynującej/-ych szkoleń na terenie swojego województwa, m.in. w zakresie prowadzenia oceny funkcjonalnej z uwzględnieniem stosowania ww. narzędzi diagnostycznych oraz oceny funkcjonalnej (przeszkolenie 90 pracowników PPP innych niż poradnia koordynująca).
 • przeprowadzenie przez PPP uczestniczące w konkursie grantowym oceny funkcjonalnej dzieci i uczniów, w tym prowadzenia działań postdiagnostycznych w szkołach objętych wsparciem (objęcie diagnozą i wsparciem minimum 50 dzieci/uczniów w różnym wieku i ze środowisk o różnym poziomie urbanizacji).
 • prowadzenie działań monitorujących i ewaluacji, przekazanie informacji zwrotnej Grantobiorcy.

Pytanie 40

Czy możemy pracować w soboty?

Odpowiedź 40

Tak, jest możliwa realizacja zadań przewidzianych w ramach przedsięwzięcia grantowego w soboty (np. prowadzenie szkoleń dla pracowników poradni psych.-ped.), pod warunkiem że dane zadania są możliwe do zrealizowania w sobotę (np. nie wymagają obecności wykonawcy zadania w szkole w godzinach pracy szkoły).


Pytanie 41

Czy środki finansowe planujemy tylko dla pracowników poradni koordynującej (część, etatu / dodatek np. motywacyjny/ godziny ponadwymiarowe)?, zwrot delegacji/lub umowa ryczałtowa). Czy również można planować dla specjalistów innych poradni, którzy będą się szkolić? Prowadzić diagnozę funkcjonalną? Czy ewentualnie wchodzi w grę umowa z koordynatorem szkolnym i wynagrodzenie zaplanowane w naszym wniosku?

Odpowiedź 41

Zgodnie z Regulaminem konkursu środki grantowe mogą być przeznaczone na realizację wszystkich tych działań, które są przewidziane do realizacji w ramach zadań merytorycznych bezpośrednio związanych z realizacją grantu.


Pytanie 42

Czy Grantobiorcą może być podmiot leczniczy, który prowadzi Ośrodek Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej- I poziom referencyjny, w ramach którego działa Poradnia Psychologiczna?

Odpowiedź 42

Nie ma możliwości składania wniosków przez podmioty inne niż organy prowadzące publiczne i niepubliczne poradnie psychologiczno-pedagogiczne prowadzące działania w ramach resortu edukacji. w obszarze edukacji.


Pytanie 43

Moje pytanie dotyczy zgłoszonych 4 psychologów do projektu, czy jeśli jeden z nich przejdzie szkolenie prowadzone przez ORE, a potem nie będzie mógł zrealizować zadań przypisanych z projektu, to nie poniesie konsekwencji np. zwrot kosztów szkolenia? Czy jego zaplanowane w Projekcie  zadania i przewidziane wynagrodzenie za nie będzie można rozłożyć na pozostających w projekcie 3 psychologów?

Odpowiedź 43

Nie będzie konieczności zwrotu kosztów za udział w szkoleniu, jednakże zadania osoby, która wcześniej podjęła się realizacji zadań, będą musiały być przejęte przez pozostałe osoby lub inną dodatkową osobę, która zostanie wskazana i przeszkolona przez Grantobiorcę. Za każdym razem ORE będzie indywidualnie rozstrzygać powyższą kwestię w zależności od sytuacji. Zmiana, o której mowa, powinna być złożona w trybie modyfikacji wniosku grantowego i wymaga zgody ze strony Grantodawcy.


Pytanie 44

W dokumentacji konkursowej jest oświadczenie uczestnika projektu, kto je podpisuje? i jak dołączamy do wniosku?

Odpowiedź 44

Oświadczenie nie jest dołączane do wniosku grantowego. Jest składane dopiero, kiedy podejmowane są działania w ramach realizacji przedsięwzięcia grantowego. Oświadczenie uczestnika projektu wypełnia każda osoba, która bierze udział w realizacji przedsięwzięcia grantowego – osoba szkolona przez Grantobiorcę tj. zarówno specjalista objęty szkoleniem, jak i dziecko/uczeń objęty oceną funkcjonalną i wsparciem postdiagnostycznym.  w przypadku dziecka lub niepełnoletniego ucznia, oświadczenie uczestnika projektu podpisuje rodzic/opiekun prawny.


Pytanie 45

Pytanie dotyczy etapu 3. W opisie etapu są zapisy mówiące, że Wnioskodawca wykazuje następujące efekty:

 • Doradztwo przeprowadzone między innymi w formie sieci współpracy i samokształcenia (minimum 12 miesięcy trwania działań doradczych).
 • Konsultacje i superwizje przeprowadzone dla pracowników poradni p-p realizujących działania w ramach przedsięwzięcia grantowego w wymiarze minimum 6 godzin w miesiącu przez minimum 12 miesięcy).

Czy to oznacza, że zarówno trenerzy realizujący doradztwo min. w postaci sieci współpracy, samokształcenia, itp.  jak i ekspert z zakresu edukacji włączającej realizujący konsultacje i superwizje dla pracowników ppp, muszą kontynuować po zakończeniu projektu swoje działania w ramach trwałości projektu minimum przez 6 miesięcy (a w sumie minimum przez 12 miesięcy) przy założeniu że te działania rozpoczną się zgodnie z harmonogramem w styczniu 2023?

Odpowiedź 45

Przewidziane w ramach etapu 3 doradztwo, konsultacje i superwizje, trwające w okresie minimum 12 miesięcy, powinny obejmować okres realizacji przedsięwzięcia grantowego oraz okres utrzymania trwałości (po zakończeniu finansowania w projekcie grantowym).

Ostatnia aktualizacja: 1 czerwca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa