Przygoda ze szkołami ćwiczeń trwa!

W dniach 30 listopada – 1 grudnia 2020 r. odbyła się pierwsza, interaktywna konferencja otwierająca cykl „Moja przygoda ze szkołą ćwiczeń”. Dla zespołu ORE i – mam nadzieję – całej społeczności szkół ćwiczeń był to czas szczególny. Szkoły ćwiczeń wkraczają w kolejny etap – w bieżącym roku szkolnym dobiega końca realizacja pierwszych projektów konkursowych. Jest to doskonała okazja do zaprezentowania efektów działań, planów na przyszłość oraz przedstawienia wniosków i opinii dyrektorów, nauczycieli i przedstawicieli partnerów.  Rozpoczynamy także dyskusję związaną z weryfikacją Modelu szkół ćwiczeń oraz budowaniem marki szkół ćwiczeń. Cykl konferencji otworzyła prezentacja Wielkopolskiej Szkoły Ćwiczeń Cogito. Spotkanie odbyło się w formie e-konferencji, ponad 150 uczestników brało udział w wirtualnej dyskusji, a także miało zapewniony dostęp na platformie e-kursy do wystąpień konferencyjnych. Prowadzenia cyklu e-konferencji, które otworzyła prezentacja Wielkopolskiej Szkoły Ćwiczeń Cogito (http://wsccogito.pl/) podjęła się Magdalena Brewczyńska, która dołączyła do działań związanych ze wspieraniem rozwoju projektu.

Podczas dwudniowych paneli uczestnicy mieli okazję spotkać się z prelegentami reprezentującymi wszystkie środowiska wspierające szkoły ćwiczeń: uczelnie reprezentowała Pani Elżbieta Misiorna, placówki doskonalenia nauczycieli Pani Dyrektor Ewa Superczyńska, nadzoru pedagogicznego Kujawsko-Pomorski Wicekurator – Pani Maria Mazurkiewicz, organy prowadzące – Pan Mateusz Krajewski – prezes Fundacji  Ogólnopolski Operator  Oświaty. Pierwszy dzień konferencji otworzyło wystąpienie Pani Elżbiety Witkowskiej, która odczytała list Pani Dyrektor ORE Grażyny Wiśniewskiej, skierowany do uczestników konferencji, wskazujący na bardzo istotną rolę szkół ćwiczeń w polskim systemie doskonalenia nauczycieli. Następnie głos zabrała Pani Agnieszka Pietryka – konsultant ORE, kierownik projektu, w którym został przygotowany Model szkoły ćwiczeń oraz jego pilotażowe wdrożenie. Podkreśliła, że mimo wypracowanych w projekcie ram powstania i funkcjonowania szkół ćwiczeń, istotne jest poznanie implementacji modelu do praktyki edukacyjnej. W trakcie prezentacji w dalszej części konferencji, zwróciła uwagę na istotę współpracy szkół i partnerów, ale najważniejsze jest korzystanie z potencjału szkół ćwiczeń w środowisku lokalnym. W wykładzie inauguracyjnym swoje doświadczenia i pomysły na działania szkoły budującej relacje w środowisku cyfrowym przedstawiła Nauczycielka Roku 2018 – Marta Florkiewicz-Borkowska. Prelegentka wskazała na szczególną rolę uważności w budowaniu relacji na odległość. Na przykładzie własnych działań zachęcała uczestników, aby w tym szczególnym czasie nie zapominali o podmiotowości każdego ucznia i nauczyciela, natomiast narzędzia cyfrowe potraktowali jako dodatkową możliwość nawiązywania relacji i podtrzymywania ich.

Kolejni prelegenci omawiali w swoich prezentacjach zakres współpracy ze szkołą ćwiczeń w ramach projektu oraz podawali wzajemne korzyści dla swoich środowisk – z powstania szkoły ćwiczeń oraz możliwości wykorzystania tego zasobu edukacyjnego w podnoszeniu jakości pracy szkół i placówek oświatowych. Pani Maria Mazurkiewicz postawiła tezę pytanie: Szkoła ćwiczeń – szansą na edukacyjną zmianę? To pytanie będzie nam towarzyszyć w całym roku szkolnym, kiedy mamy nadzieję, zaprezentujemy efekty kolejnych projektów. Jak dobrze prowadzić edukację przyszłych nauczycieli, gdzie jest przestrzeń do współpracy z uczelnią i szkoły – odpowiedzi na te pytania przestawiła Elżbieta Misiorna. Ewa Superczyńska wskazała na ścisły związek procesu doskonalenia nauczyciela z możliwością odniesień do praktycznych przykładów w toku zajęć lekcyjnych oraz zwróciła uwagę na różnice w uczeniu się dorosłych oraz uczniów, co jest istotne w projektowaniu różnych form wsparcia dla nauczycieli i specjalistów.

Drugi dzień konferencji otworzyły Agnieszka Pietryka i Marzena Kędra – Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu. To był dzień Wielkopolskiej Szkoły Ćwiczeń Cogito, która w grudniu kończy projekt konkursowy i przechodzi w 5-letni okres zachowania trwałości. Zapytana o powody, którymi kierowała się Fundacja Ogólnopolski Operator  Oświaty przystępując do projektu, podkreśliła, że wynika to z pomysłu i funkcjonowania szkół. Potwierdziła, że zapewnienie autonomii i otwarcie na innowacje mobilizuje zespoły nauczycielskie. Zwróciła uwagę na wysokie kompetencje dyrektorów i nauczycieli, którzy wspólnie podejmują nowe działania, wspierające rozwój kompetencji uczniów, a tym samym podnoszą swoje kompetencje. Wykłady prezentowane tego dnia miały charakter praktyczny i pokazywały sposoby, metody i techniki pracy w szkole ćwiczeń – szkole Cogito. Była to nie tylko prezentacja osiągnięć szkoły, ale także inspiracja dla organizatorów i uczestników nowych projektów. Nowatorskie i kreatywne metody pracy zaprezentowały nauczycielki Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito – w obszarze matematyki – Maria Nowaczyk; Agata Piasecka; języki obce – Anna Zielonka, Kamila Ulańska-Karafylis; informatyka – Oliwia Michalak i przedmioty przyrodnicze – Izabela Groborz i Żaneta Banasiak .

E-konferencja stała się okazją do podjęcia dyskusji związanej z weryfikacją Modelu szkół ćwiczeń oraz budowaniem marki szkół ćwiczeń. Była to także doskonała okazja do zaprezentowania efektów działań, planów na przyszłość oraz przedstawienia wniosków i opinii dyrektorów, nauczycieli i przedstawicieli partnerów. W wirtualnej dyskusji uczestnicy chętnie dzielili się uwagami, komentarzami, podkreślali wartość takich spotkań, które w sposób praktyczny prezentują formy i metody pracy szkół ćwiczeń.

Graficzne podsumowanie konferencji przygotowała Danuta Kitowska (Nauczona)

Dziękujemy wszystkim prelegentom oraz uczestnikom konferencji za ich aktywny udział w dyskusjach, wymianę doświadczeń oraz deklarację dalszej współpracy nad rozwijaniem koncepcji szkół ćwiczeń. Mamy nadzieję, że uda nam się zrealizować zaplanowane działania, kierowane do 34 szkół ćwiczeń, ich szkół współpracujących oraz instytucji partnerskich.

W jaki sposób uczestnicy e-konferencji postrzegają szkołę ćwiczeń? Odpowiedź na to pytanie przyniosły odpowiedzi udzielone w cyfrowym sondażu:

Z czym kojarzy Cie się szkoła ćwiczeń? wspólny cel, kreatywność, innowacyjność, szkoła przyszłości, efektywność, uczący się nauczyciel, otwartość, uczeń jako partner, współpraca. uczenie się radością, przykład do naśladowania, nowe podejście, mentoring dla młodego człowieka, zadowolony uczeń i rodzic, świeże spojrzenie, wyzwanie, inspiracja, doświadczenie, szansa na zmianę w szkole, współdziałanie podmiotów, rozwój metod pracy, wsparcie nauczycieli, jakość kształcenia, wyzwanie, otwartość, praca, prestiż, możliwość rozwoju, nadzieja na rozwój, relacja z ludźmi, otwarcie, praktyka, wymiana, wymiana doświadczeń, gotowość do działania, szansa na lepszą szkołę, wyzwanie dla nauczycieli , możliwość współpracy, dzielenie się wiedzą, odpowiedzialność

Szkoła ćwiczeń – skojarzenia uczestników konferencji

 

Notatka wizualna „Szkoły ćwiczeń w działaniu” – podsumowanie E-konferencji Ośrodka Rozwoju Edukacji, która odbyła się w dniach 30 listopada–1 grudnia 2020 r. Notatka składa się z pięciu części, w każdej z nich znajdują się imiona i nazwiska osób zaangażowanych w powstawanie szkół ćwiczeń wraz z rysunkowymi podobiznami oraz tytuły wystąpień. Wprowadzenie do konferencji, powitanie uczestników: Grażyna Wiśniewska wicedyrektor ORE, Elżbieta Witkowska. Wzajemne uczenie się drogą do sukcesu w edukacji – Marta Florkiewicz-Borkowska. Szkoła ćwiczeń szansą na edukacyjną zmianę? – Maria Mazurkiewicz Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Szkoła ćwiczeń w procesie doskonalenia zawodowego nauczycieli – Ewa Superczyńska ODN Poznań. Przygotowanie do zawodu nauczyciela – prof. dr hab. Renata Michalak, Elżbieta Misiorna Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu. Szkoły ćwiczeń dzisiaj – od modelu do praktyki edukacyjnej – dwie postaci – przy nich opisy: Agnieszka Pietryka, Magdalena Brewczyńska. Szkoła ćwiczeń edukacyjną przygodą – Marzena Kędra. Dlaczego szkoły ćwiczeń – organ prowadzący. Szkoła ćwiczeń w rozwoju zawodowym nauczycieli – Cogito: M. Nowaczyk; A. Piasecka, A. Zielonka, K. Ulańska-Karafylis, O. Michalak, I. Groborz; Żaneta Banasiak.

Graficzna relacja z konferencji

Ostatnia aktualizacja: 8 grudnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa