O szkołach ćwiczeń na konferencji IBE

fot. www.ibe.edu.pl
fot. www.ibe.edu.pl

Konferencja naukowo-metodyczna „Szkoła dostępna dla wszystkich uczniów. Przygotowanie kadr do edukacji włączającej – wyzwania, możliwości, bariery”, odbyła się 10 i 11 grudnia 2020 roku w formule on-line. Celem konferencji była wymiana wiedzy i doświadczeń różnych interesariuszy zainteresowanych tematem przygotowania kadr do edukacji włączającej. Odbiorcami wydarzenia byli: przedstawiciele uczelni, placówek doskonalenia nauczycieli oraz dyrektorzy i nauczyciele przedszkoli, szkół, a także pracownicy poradni psychologiczno-pedagogicznych. Organizatorzy planowali, że wydarzenie stanie się źródłem pomysłów i inspiracją do wdrażania skutecznych sposobów rozwijania kompetencji przyszłych i już aktywnych zawodowo nauczycieli do pracy na rzecz budowy kultury i praktyki włączenia, a także przyczyni się do wzmocnienia dialogu na temat aktualnych potrzeb i możliwości w zakresie rozwoju kadr systemu oświaty.

W pierwszym dniu konferencji zaprezentowane zostały wykłady oraz odbył się panel dyskusyjny, tematycznie związany z planowanymi i podejmowanymi działaniami w obszarze edukacji włączającej, projektowanym wsparciem dziecka, ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w szczególności w kontekście podnoszenia kompetencji kadr oświatowych w odniesieniu do doświadczeń krajów europejskich w tym zakresie. W wystąpieniach mocno akcentowano ogromną potrzebę wsparcia nauczycieli i specjalistów już pracujących w przedszkolach i szkołach, szczególnie w obszarach planowania i realizacji treści podstawy programowej, przygotowywania materiałów edukacyjnych i stosowania systemu oceniania odpowiednio do potrzeb i możliwości uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami. W każdym wystąpieniu podczas konferencji akcentowano również konieczność współpracy zarówno między nauczycielami w szkołach, jak i szeroko pojętej – międzyresortowej i wspólne podejmowanie działań wspierających.

Profesor Zbigniew Marciniak podczas swojego wystąpienia w panelu dyskusyjnym bardzo mocno zaakcentował, że jednym z niezbędnych warunków do wzmacnia kompetencji nauczycieli jest tworzenie i wzmacnianie funkcjonowania szkół ćwiczeń. Podkreślił, że będzie wspierał wszelkie inicjatywy w tym zakresie, a obecna na konferencji przedstawicielka MEN, potwierdziła że w resorcie toczą się prace, związane z reaktywacją szkół ćwiczeń.

Drugiego dnia konferencji odbyły się warsztaty oraz prezentacje dobrych praktyk uczelni w zakresie kształcenia przyszłych nauczycieli. Sesje rozpoczął warsztat dedykowany szkołom ćwiczeń. Model szkół ćwiczeń zaprezentowała Agnieszka Pietryka z Ośrodka Rozwoju Edukacji, omawiając strukturę funkcjonowania w kontekście kształcenia przyszłych nauczycieli oraz wzmacniania kompetencji zawodowych obecnych nauczycieli. Swoją prezentację oparła na idei wszechstronnego rozwoju nauczyciela, co w kontekście tematyki wzmocniło wydźwięk postulatu włączenia szkół ćwiczeń do  systemu kształcenia i doskonalenia nauczycieli w Polsce. Uzupełnieniem wystąpienia była moderacja prowadzona przez Magdalenę Brewczyńską z Ośrodka Rozwoju Edukacji, która aspekt teoretyczny przekładała na działania warsztatowe skierowane do uczestników warsztatów, mające na celu popularyzację działań szkół ćwiczeń. W drugiej części panelu Marzena Kędra, Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Cogito w Poznaniu, opowiedziała o praktycznym przełożeniu modelu szkoły ćwiczeń na działania szkoły, którą zarządza. W swoim wystąpieniu skupiła się na prezentacji działań wokół edukacji włączającej; edukacji dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w systemie powszechnego kształcenia. Wystąpienie bardzo wyraźnie pokazało, że model szkoły ćwiczeń wpisuje się w system polskiej oświaty: to szkoła będąca miejscem, które zaspokoi potrzeby każdego ucznia, zarówno pod względem technicznym, edukacyjnym, jak i wychowawczym.

Ostatnia aktualizacja: 23 grudnia 2020

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa