Poszukujemy ekspertów − kształcenie kompetencji kluczowych dzieci w wieku przedszkolnym

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje eksperta, który opracuje 1 ramowy program szkoleń oraz przeprowadzi zajęcia dla pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów oświaty. Tematyka szkolenia dotyczy kształcenia kompetencji: matematyczno-przyrodnicze, języki obce, TIK, wykorzystanie doświadczeń i eksperymentów i kształtowanie postaw – dzieci w przedszkolu.

Zadaniem eksperta będzie: 

 1. Opracowanie ramowego programu szkoleń dotyczących wybranych kompetencji – łączna liczba godzin dydaktycznych ok. 90 (w tym ok. 70 zajęć stacjonarnych oraz ok. 20 zajęć on-line)
 2. Przeprowadzenie zajęć pilotażowych na podstawie ramowych programów szkoleń.
  • przeprowadzenie zajęć stacjonarnych (min. 8, a mak. 30 godzin dydaktycznych).
  • przeprowadzenie zajęć na kursie e-learningowym (min 3, a maks. 20 godzin dydaktycznych).
 1. Modyfikacja programu szkolenia w oparciu o wnioski z przeprowadzonych zajęć.

1. OPRACOWANIE RAMOWYCH PROGRAMÓW SZKOLEŃ

Ramowy program zostanie wykorzystany w czasie szkolenia, którego celem będzie przygotowanie pracowników placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych oraz trenerów oświaty do wspomagania przedszkoli rozumianego zgodnie z zapisami prawa[1]:

 1. wspomaganie (długofalowe działanie skierowane do rady pedagogicznej dostosowane do potrzeb danej szkoły),
 2. międzyszkolne sieci współpracy i samokształcenia (doskonalenie nauczycieli w obszarach problemowych i przedmiotowych),
 3. specjalistyczne wsparcie nauczycieli w zakresie kształcenia kompetencji kluczowych (w ramach wspomagania szkół i sieci dla nauczycieli).

Program będzie miały charakter ramowy, wyznaczy kierunek działań, wskaże elementy stałe, niezbędne w procesie szkoleniowym, w tym m.in.:

 1. formy i metody pracy
 2. treści uniwersalne, istotne z punktu widzenia procesu wspomagania szkół i przedszkoli
 3. treści specyficzne dla danego zakresu – poziomu kształcenia oraz konkretnych kompetencji
 4. przykłady metod nauczania i sposoby ich wykorzystywania np. metoda projektu, eksperymenty, TIK
 5. przykłady zasobów edukacyjnych wypracowanych w ramach PO KL i PO WER.

Ramowy program szkolenia będzie opracowywany zgodnie z instrukcją przygotowaną przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (załącznik nr 1).
Program będzie stanowił wkład do regulaminu konkursu ogłoszonego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,  za którego opracowanie odpowiada Ministerstwo Edukacji Narodowej.

2. PROWADZENIE ZAJĘĆ W CZASIE SZKOLENIA

Program będzie weryfikowany w trakcie szkolenia organizowanego od lipca do września 2016 r.
Uczestnicy szkolenia: pracownicy placówek doskonalenia nauczycieli, poradni psychologiczno-pedagogicznych, bibliotek pedagogicznych, doradcy metodyczni oraz trenerzy, współpracujący z tymi instytucjami przy wspomaganiu szkół i placówek oświatowych. W szkoleniu weźmie udział 220 osób.

Forma szkolenia: blended learning, w tym trzy trzydniowe spotkania oraz aktywność on-line między poszczególnymi spotkaniami  prowadzona na platformie Doskonaleniewsieci.pl .

Organizacja szkolenia: Uczestnicy będą pracować w 20 osobowych grupach warsztatowych. Każda z grup będzie realizować program dostosowany do wybranego obszaru tematycznego oraz poziomu kształcenia. Zajęcia będą prowadzić trenerzy doświadczeni w pracy z kadrą systemu oświaty oraz autorzy programów szkoleń (eksperci), którzy poprowadzą wybrane zajęcia we wskazanych obszarach tematycznych.

Miejsce szkolenia: Warszawa lub okolice

Proponowane terminy szkoleń: 7–9 lipca, 26–28 sierpnia, 16–18 września

3. MODYFIKACJA PROGRAMÓW SZKOLEŃ

Przebieg szkoleń będzie monitorowany w celu oceny użyteczności i adekwatności programów szkoleń do potrzeb uczestników. Wnioski z pilotażu będą służyć modyfikacji programów. Ramowy program zostanie poddany recenzji. Zadaniem autora ramowego programu będzie przygotowanie ostatecznej wersji programu na podstawie wniosków z pilotażu oraz uwag zawartych w recenzji, które ORE uzna za zasadne.

4. ORGANIZACJA PRACY GRUPY EKSPERTÓW

Prace związane z opracowaniem ramowego programów szkoleń będą prowadzone w ramach zespołu ( edukacji wczesnoszkolnej), liczącego 4 osoby.  Prace będą prowadzone zdalnie, a efekty omawiane na spotkaniach.  Planowane są maksimum trzy dwudniowe spotkania w następujących terminach:  21-22 maja, 11-12 czerwca, 23-24 września w Sulejówku k. Warszawy. Eksperci będą mieli zapewniony nocleg i wyżywienie w czasie spotkań grupy roboczej oraz w czasie szkoleń.  ORE nie pokrywa kosztów dojazdu na miejsce spotkania/szkolenia.

5. TERMINY REALIZACJI ZADANIA

Opracowanie ramowych programów szkoleń do 30 czerwca
Pilotaż ramowych programów szkoleń od 7 lipca do 18 września
Modyfikacja programów szkoleń na podstawie wniosków z pilotażu szkoleń do 30 września

Modyfikacja ramowych programów szkoleń na podstawie uwag z recenzji do 15 października.

Zadanie zostanie zakończone do dnia 15 października 2016 r.

W przypadku wystąpienia zmian organizacyjnych po stronie Zamawiającego, Zamawiający zastrzega możliwość zmiany treści umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie terminów wykonania umowy oraz terminów odbioru przedmiotu umowy. Zmiana terminów  o których mowa w zdaniu poprzednim może nastąpić z inicjatywy Zamawiającego, po uzgodnieniach z Wykonawcą i jego akceptacji

6. ZASADY WSPÓŁPRACY

Wykonawca jest zobowiązany do współpracy z Zamawiającym podczas przygotowania ramowych programów szkoleń, w tym do udziału w spotkaniach konsultacyjnych organizowanych w siedzibie ORE  oraz  do udziału w wybranych zajęciach odbywających się w czasie szkolenia.

Zamawiający zastrzega sobie możliwość modyfikacji przedmiotu zamówienia w wyniku konsultacji przeprowadzonych z Wykonawcą. Zamawiający przewiduje współpracę na podstawie umowy o dzieło i umowy zlecenia.

7. WYBÓR WYKONAWCY

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (Załącznik nr 3) dostępnego w wersji Word i przesłanie do dnia 12 maja 2016r. na adres  marianna.hajdukiewicz@ore.edu.pl

Zamawiający może zażądać kopii dokumentów potwierdzających wykształcenie i doświadczenie, a także materiałów wymienionych przez Wykonawcę w ww. formularzu.

Po analizie nadesłanych aplikacji wybierzemy osoby, które spełnią wymagania oraz otrzymają największą liczbę punktów zgodnie z kryteriami oceny – opisanymi w Załączniku nr 2.

Informujemy, że Zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowania wydatków w ramach Programu POWER łączne zaangażowanie Wykonawcy w realizację zadań zawodowych nie może przekraczać 276 godz. miesięcznie.

8. WARUNKI FINANSOWE REALIZACJI ZADANIA

Na podstawie wniosku o dofinansowanie projektu pt. Zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych, Zamawiający określa następujące maksymalne limity kosztów na poszczególne wydatki związane z opisanym zadaniem:

 1. Opracowanie jednego ramowego programu szkoleń 7373 zł. brutto
 2. Konsolidacja 3-4 ramowych programów szkoleń 1200 zł. brutto
 3. Prowadzenie zajęć stacjonarnych za 1 godzinę dydaktyczną 150 zł. brutto
 4. Prowadzenie zajęć e-learningowych za 1 godzinę dydaktyczną 87 zł. brutto

Zamawiający zastrzega sobie możliwość nie wyłonienia Wykonawców bez podania przyczyny.

Zakres wykluczeń z możliwości realizacji zamówienia

Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby, które powiązane są z Beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Beneficjenta, w tym poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

W przypadku pytań, zapraszamy do kontaktu: Marianna Hajdukiewicz tel. 22 570 83 04 marianna.hajdukiewicz@ore.edu.pl

Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach projektu „Zwiększenie skuteczności działań pracowników instytucji wspomagania oraz trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych”, realizowanego przez Ośrodek Rozwoju Edukacji (Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój)

[1] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 19 listopada 2009 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2014 r. poz. 1041 z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. 2013 poz. 199) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych (Dz.U. 2013 poz. 36)

Ostatnia aktualizacja: 26 marca 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa