ORE poszukuje wykonawcy na opracowanie materiałów wspomagających nauczanie przedmiotów przyrodniczych

Ośrodek Rozwoju Edukacji poszukuje Wykonawcy zainteresowanego opracowaniem publikacji zawierającej materiały wspomagające nauczycieli przedmiotów przyrodniczych w realizacji zadań wynikających z nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 

Działanie jest realizowane w ramach projektu systemowego Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Priorytet III, Działanie 3.3 Poprawa jakości kształcenia. 3.3.3. Modernizacja treści i metod kształcenia – projekty systemowe,.

Zadaniem Wykonawcy będzie opracowanie materiałów wspomagających nauczycieli przedmiotów przyrodniczych charakteryzujących co najmniej:

 1. Miejsce przedmiotów przyrodniczych w nowej podstawie programowej.
 2. Spójność programową nauczania przedmiotów przyrodniczych na II i IV etapie edukacyjnym.
 3. Rolę nauczania przyrody jako przedmiotu uzupełniającego w kształceniu ogólnokształcącym.
 4. Organizację nauczania przedmiotów przyrodniczych.

Wykonawca lub osoba, którą Wykonawca posłuży się do wykonania zamówienia musi spełniać następujące warunki:

 • być autorką/autorem/współautorem co najmniej 2 publikacji z zakresu dydaktyki przedmiotów przyrodniczych,
 • mieć doświadczenie zawodowe w realizacji zadań edukacyjnych,
 • dobrze znać podstawę programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 roku).
 •  

Kryteria oceny oferty i sposób przyznawania punktów:

 • proponowana zawartość opracowania: 0-50 pkt,
 • cena: 0 – 20 pkt,
 • termin wykonania: 0-15 pkt,
 • kompetencje i doświadczenie oferenta: 0-15pkt., przy czym punkty przyznawane będą za:

– realizację zadań w zakresie upowszechniania podstawy programowej,
– dorobek naukowy w zakresie dydaktyki przedmiotów przyrodniczych,
– pełnienie obowiązków doradcy metodycznego, konsultanta lub równorzędnych.

Termin i sposób składania ofert.
Oferty należy przesłać drogą elektroniczną na adres: wpp@ore.edu.pl w terminie do dnia 11 maja 2012 roku

Wymagane dokumenty i oświadczenia.
Formularz zgłoszeniowy zgodny z załącznikiem nr 1.

Wybór oferenta.
Zlecenie opracowania materiałów zostanie powierzone oferentowi, który uzyska najwyższą liczbę punktów zgodnie z powyższymi kryteriami. Jeżeli wyłoniony zostanie Wykonawca, który będzie posługiwał się do wykonania zamówienia inną osobą, zmiana osoby wymienionej w ofercie jest możliwa tylko i wyłącznie za zgodą Zamawiającego, pod warunkiem posiadania przez tą osobę kompetencji i doświadczenia równych lub wyższych niż osoba wskazana w ofercie.

Zakres wykluczeń z możliwości realizacji zamówienia.
Z możliwości realizacji zamówienia wyłączone są osoby, które powiązane są z beneficjentem lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta, w tym poprzez pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

Oprac. Andrzej Jasiński

 

alt
Konkurs współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

alt

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa