Przedmioty uzupełniające w liceum

W liceum najczęściej będą występować 2 przedmioty uzupełniające:

 • przyroda, której będą uczyć się wszyscy ci, którzy nie zdecydowali się na nauczanie w zakresie rozszerzonym przynajmniej jednego z przedmiotów przyrodniczych: fizyki, chemii, przyrody, biologii, geografii,
 • historia i społeczeństwo, której będą uczyć się wszyscy ci, którzy nie zdecydowali się na nauczanie w zakresie rozszerzonym historii.

Ponadto w podstawie programowej opisano 2 inne przedmioty uzupełniające: zajęcia artystyczne i ekonomię w praktyce. Szkoła może też zaproponować uczniom realizację innego przedmiotu uzupełniającego program którego stworzyli nauczyciele w niej pracujący.

 

 

Przedmiot uzupełniający PRZYRODA

Każdy, kto będzie uczył się przedmiotu uzupełniającego przyroda zrealizuje co najmniej 4 wątki. Będzie można wybierać spośród 24 zaproponowanych w podstawie programowej, lub nauczyciel będzie mógł opracować własny, a jego tematykę ustalić wspólnie z uczniami.

Z tematyką wszystkich wątków można zapoznać się tutaj, strony 227 – 242

Przykładowy watek zaproponowany w podstawie programowej.

Wątek tematyczny: Światło i obraz.

Tematy:
fizyka: barwy i ich składanie; system zapisu barw RGB oraz CMYK; elementy światłoczułe w aparatach i kamerach cyfrowych;
chemia: substancje światłoczułe; powstawanie obrazu na materiale światłoczułym;
biologia: fotoreceptory i oczy zwierząt; powstawanie obrazu na siatkówce i w mózgu; odbitka fotograficzna na liściu; bioluminescencja;
geografia: cywilizacja obrazkowa – obraz jako przekaz informacji i jego uwarunkowania społeczne i kulturowe.

Przykładowe wymagania dla tematu: Fotoreceptory i oczy zwierząt; powstawanie obrazu na siatkówce i w mózgu; odbitka fotograficzna na liściu; bioluminescencja.

Uczeń:

 • porównuje budowę fotoreceptorów i narządów wzroku wybranych grup zwierząt;
 • ocenia biologiczne znaczenie widzenia barwnego i stereoskopowego;
 • omawia mechanizm powstawania obrazu na siatkówce oka człowieka i udział mózgu w jego interpretacji;
 • omawia mechanizm bioluminescencji, podaje przykłady i ocenia biologiczne znaczenie tego zjawiska;
 • planuje i przeprowadza doświadczenie polegające na wykonaniu odbitki fotograficznej na liściu, wyjaśnia mechanizm tego zjawiska.

 

Przedmiot uzupełniający HISTORIA I SPOŁECZEŃSTWO

Każdy, kto będzie uczył się przedmiotu uzupełniającego historia i społeczeństwo zrealizuje co najmniej 4 wątki. Będzie można wybrać spośród 9 zaproponowanych w podstawie programowej, lub nauczyciel będzie mógł opracować własny, a jego tematykę ustalić wspólnie z uczniami. Podstawa programowa zaleca aby jednym z wybranych był niżej opisany wątek Ojczysty Panteon i ojczyste spory.

Przykładowy watek zaproponowany w podstawie programowej.

Wątek tematyczny: Ojczysty Panteon i ojczyste spory.

Wymagania. Uczeń:

 • charakteryzuje, na wybranych przykładach, antyczne wzory bohaterstwa, żołnierza i obrońcy ojczyzny oraz ich recepcję w polskiej myśli politycznej, tradycji literackiej oraz edukacyjnej późniejszych epok;
 • charakteryzuje antyczny wzorzec obywatela oraz jego recepcję w polskiej myśli i praktyce politycznej późniejszych epok;
 • charakteryzuje, na wybranych przykładach, koncepcje polityczne władców z dynastii piastowskiej; charakteryzuje oraz ocenia, na wybranych przykładach, rolę ludzi Kościoła w budowie państwa polskiego;
 • charakteryzuje, na wybranych przykładach, postawy obywateli wobec wyzwań epoki (XVI-XVIII w.);
 • charakteryzuje spory o przyczyny upadku I Rzeczypospolitej;
 • charakteryzuje i ocenia polityczne koncepcje nurtu insurekcyjnego oraz nurtu realizmu politycznego;
 • charakteryzuje spory o ocenę dziewiętnastowiecznych powstań narodowych;
 • charakteryzuje spory o kształt Polski w XX w., uwzględniając cezury 1918 r., 1944-1945, 1989 r., oraz prezentuje sylwetki czołowych uczestników tych wydarzeń;
 • charakteryzuje postawy społeczne wobec totalitarnej władzy, uwzględniając różnorodne formy oporu, oraz koncepcje współpracy lub przystosowania.

 


alt
Wdrożenie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół
ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

alt

 

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa