Co Ty i Twoi rodzice…

Liceum od 1 września 2012 będzie szkołą podobną do tej, w której uczą się Wasi starsi koleżanki i koledzy. Podobną, ale jednak inną. W wyobrażeniu sobie Waszej przyszłej szkoły powinno pomóc poniższe zestawienie.

 

 1. Od 1 września 2012 roku do szkół ponadgimnazjalnych wchodzi nowa podstawa programowa. Zmiana była przygotowywana od dawna. Rozporządzenie w tej sprawie minister edukacji narodowej podpisał 23 grudnia 2008 roku. Jako gimnazjalista uczysz się według zasad nowej podstawy programowej od pierwszej klasy obecnej szkoły.
 2. Wiadomości i umiejętności, które zdobywasz, opisane są, w tak zwanym, języku wymagań. W podstawie programowej opisane są konkretne umiejętności i wiedza, które musisz mieć opanowane na koniec szkoły. Nowa podstawa jest więc przejrzysta i łatwa do zrozumienia nie tylko przez nauczyciela, ale także przez rodzica i samego ucznia.
 3. Ważną zmianą jest powiązanie programowe gimnazjum i liceum. Program tych szkół będzie teraz stanowił całość, aby uniknąć powtórzeń. Oznacza to, że pewne treści nauczane będę tylko w gimnazjum, a kolejne w liceum. Ma to na celu uniknięcie dotychczasowej dwukrotnej, pospiesznej realizacji tych samych treści w obu szkołach.
 4. Pierwsza klasa liceum będzie teraz poświęcona kontynuowaniu podstawowego kształcenia ogólnego rozpoczętego w gimnazjum. Przyjęcie tego rozwiązania powoduje, że w gimnazjum uczeń pozna historię Polski i świata do 1918 roku. Natomiast materiał obejmujący dzieje od zakończenia I wojnie światowej po czasy współczesne, został przeniesiony do pierwszej klasy liceum. Takie wzmocnienie historii najnowszej w obecnej podstawie wynika z przekonania, że jej znajomość stanowi klucz do lepszego rozumienia otaczającego nas świata, mechanizmów życia społeczno-politycznego i wydarzeń dnia dzisiejszego, a zarazem rozwija świadomość obywatelską.
 5. Ten układ nauczania przedmiotów pozwoli Ci przez dwa ostatnie lata liceum skoncentrować się na tym, czego będziesz potrzebował w dalszym kształceniu.
 6. Oferta szkoły będzie w większym stopniu dostosowana do indywidualnych zainteresowań uczniów. Zwiększy się liczba godzin na przedmioty rozszerzone, co pozwoli Ci na pogłębione uczenie się ulubionych dziedzin i lepsze przygotowanie do egzaminu maturalnego i studiów.
 7. W zależności od rozwiązań przyjętych w szkole, będziesz mógł:
  • wybierać przedmioty rozszerzone pod koniec nauki w klasie pierwszej (z propozycji przedstawionej przez szkołę) lub
  • wybrać  przedmioty nauczane w zakresie rozszerzonym w czasie rekrutacji do liceum.
 8. Podniesiona zostanie ranga nauczania języków obcych, które będą realizowane w grupach uwzględniających poziom umiejętności językowych uczniów.
 9. Liceum będzie miejscem, w którym uzyskasz pomoc w wyborze drogi dalszego kształcenia albo wykonywanego w przyszłości zawodu.
 10. Liceum będzie dawało większe szanse zarówno uczniowi zdolnemu, jak i temu, który ma trudności w nauce. Indywidualne plany działań, tworzone przez nauczycieli, spowodują, że nie zostanie „zgubiony” żaden uczeń.
 11. Nowa podstawa programowa wymaga, aby nauka była poparta doświadczeniami i eksperymentami wykonywanymi osobiście przez uczniów. Preferuje ona zajęcia terenowe z przyrody, geografii i biologii, itd. Właśnie poprzez ciekawe obserwacje i doświadczenia najskuteczniej można bowiem zachęcić młodzież do samodzielnego poznawania przyrody. Nawet najlepsza lekcja z podręcznikiem tego nie zastąpi.
 12. Nowa podstawa programowa to również inne podejście do nauczania. Zaleca ona stosowanie na poszczególnych przedmiotach dyskusji, debaty, dramy, organizowanie wycieczek edukacyjnych, uczestnictwo w wydarzeniach artystycznych i w życiu społeczności lokalnej.

 

Ostatnia aktualizacja:

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa