Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartej na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączając – Wokół SCWEW

Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartej na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączając – Wokół SCWEW

Specjalistyczny sprzęt i nowe technologie asystujące – działania OWiT i SCWEW na rzecz wzmocnienia jakości usług społecznych

Przedstawiciele zespołu projektowego Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą wzięli udział w szkoleniu na temat wykorzystania technologii asystujących w życiu codziennym osoby z niepełnosprawnością. W wydarzeniu uczestniczyli też pracownicy Ośrodków Wsparcia i Testów (OWiT). Organizatorem spotkania, które odbyło się w Warszawie, w dniach 10-11 czerwca 2024 r. był Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Dziewiętnaście Ośrodków Wsparcia i Testów, których przedstawiciele uczestniczyli […]

UNAWEZA i SCWEW – działania wspierające zdrowie psychiczne nauczycieli i uczniów

Dbanie o zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży stanowi istotny komponent budowania dostępnej i przyjaznej szkoły, w której dobrostan uczniów jest jednym z czynników warunkujących wysoką jakość edukacji. Specjalistyczne centra, ukierunkowane na wsparcie nauczycieli i specjalistów przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, uwzględniają w swojej ofercie działania mające na celu wyposażenie kadry w kompetencje umożliwiające zaspokajanie potrzeb dzieci i uczniów, w tym związanych z obszarem zdrowia psychicznego. Nie mogło nas zatem zabraknąć na konferencji zorganizowanej […]

Modelowe rozwiązania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w projektowaniu i realizacji specjalistycznego wsparcia SCWEW

Na rynku wydawniczym dostępny jest Poradnik Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Wsparcie Rodzin. To ważna publikacja w kontekście realizowania przez Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą działań wspierających przedszkola i szkoły ogólnodostępne. Dopełnia istniejące rozwiązania w obszarze planowania i realizacji specjalistycznego wsparcia. Publikacja zawiera odwołania do  specjalistycznego wsparcia realizowanego przez SCWEW.  Planowanie  i realizacja  wsparcia kadr przedszkoli, szkół ogólnodostępnych  uwzględnia wyniki diagnozy zróżnicowanych potrzeb dzieci, uczniów […]

Święto Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach

Ekspertki projektu Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą w dniu 17 maja 2024 r. uczestniczyły w obchodach Święta Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci Niewidomych im. Róży Czackiej w Laskach. Na ręce Pani Dyrektor Kamili Miler-Zdanowskiej został złożony list gratulacyjny wystosowany przez Dyrekcję Ośrodka Rozwoju Edukacji, w którym podkreślono dotychczasowe dokonania placówki w obszarze wsparcia dzieci niewidomych oraz działania podejmowane w ramach pełnienia roli […]

Jubileusz Szkoły Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim

Wicedyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji  ̶ Marzenna Habib i Agnieszka Pietryka – kierownik projektu Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą uczestniczyły w uroczystości 50-lecia Szkoły Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim. Wydarzenie było okazją do spotkania osób, które przez lata były zaangażowane w budowanie szkoły dobrej dla wszystkich uczniów. W wystąpieniu wicedyrektor Marzenny Habib podkreśliła zaangażowanie szkoły, […]

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa