O projekcie

Tytuł projektu:

Budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej opartego na Specjalistycznych Centrach Wspierających Edukację Włączającą. 

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego (FERS), Działanie 01.06 Edukacja włączająca.

Cel projektu:

Celem projektu jest budowa skoordynowanego systemu pomocy specjalistycznej realizowanej przez przedszkola, szkoły, placówki specjalne na rzecz przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z grupami dzieci, uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. 

Projekt podejmuje działania w obszarze edukacji włączającej i jest odpowiedzią na zdiagnozowane potrzeby nauczycieli i specjalistów przedszkoli i szkół ogólnodostępnych w zakresie pracy z dziećmi, uczniami ze zróżnicowanymi potrzebami, którym zapewni wysoką jakość kształcenia dla wszystkich uczniów, z uwzględnieniem zróżnicowania ich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych, w tym uwarunkowanych niepełnosprawnością. Projekt jest realizacją Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju oraz Strategii na rzecz Osób z Niepełnosprawnościami na lata 2020–2030.

Główne zadania projektu:

 • Zbudowanie systemu wsparcia dla nauczycieli i specjalistów przedszkoli i szkół na poziomie lokalnym, poprzez zapewnienie dostępu do wsparcia eksperckiego, realizowanego przez 285 SCWEW z wykorzystaniem zasobów i potencjału placówek specjalnych. Zapewni to kadrze przedszkoli i szkół ogólnodostępnych specjalistyczne wsparcie w obszarze realizacji zadań wynikających z pracy z grupami dzieci, uczniów ze zróżnicowanymi potrzebami.
 • Rozwój funkcjonującego w ORE Centrum Koordynującego, którego głównym zadaniem jest prowadzenie działań zapewniających odpowiednią jakość funkcjonowania SCWEW i wsparcie ich działań poprzez zapewnienie merytorycznego zaplecza kadrowego.
 • Przygotowanie przedszkoli, szkół, placówek specjalnych do pełnienia roli SCWEW poprzez przeprowadzenie cyklu wydarzeń informacyjno-konsultacyjnych, realizowanych w czterech regionach, dla czterech edycji konkursu.
 • Przygotowanie Liderów i ekspertów SCWEW do realizacji nowych zadań poprzez prowadzenie działań szkoleniowych.

Grupy docelowe/adresaci projektu:

 • jednostki samorządu terytorialnego oraz inne podmioty będące organami prowadzącymi przedszkola, szkoły ogólnodostępne i przedszkola, szkoły, placówki specjalne, które będą składały wnioski o utworzenie SCWEW oraz będą zawierały porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego i partnerami w zakresie realizacji zadań SCWEW;
 • dyrektorki i dyrektorzy, nauczycielki i nauczyciele oraz specjalistki i specjaliści przedszkoli, szkół i placówek specjalnych, w których zostaną utworzone SCWEW;
 • kadra przedszkoli i szkół ogólnodostępnych, które zostaną objęte specjalistycznym wsparciem SCWEW, w tym nauczycielki i nauczyciele, specjalistki i specjaliści, kadra zarządzająca;
 • kadra niepedagogiczna przedszkoli, szkół ogólnodostępnych, które zostaną objęte specjalistycznym wsparciem SCWEW;
 • rodzice dzieci lub uczniów i uczennic z przedszkoli, szkół i placówek ogólnodostępnych lub placówek specjalnych, którzy uzyskają dodatkowe wsparcie;
 • dzieci lub uczniowie i uczennice z przedszkoli, szkół ogólnodostępnych lub placówek specjalnych, które będą ostatecznymi odbiorcami wsparcia ekspertów SCWEW.

Rezultaty projektu:

 • zapewnienie specjalistycznego wsparcia poprzez sieć 285 SCEW uzupełniających lokalne zasoby innych instytucji oświatowych działających na rzecz dziecka i rodziny;
 • zapewnienie rozwoju kompetencji dyrektorów, nauczycieli i specjalistów oraz wsparcie specjalistyczne, w tym utworzenie wypożyczalni sprzętu specjalistycznego i zapewnienie doradztwa w jego wykorzystaniu.

Okres realizacji projektu: od 1 października 2023 r. do 31 grudnia 2027 r.

#FunduszeUE   #FunduszeEuropejskie #SCWEW #ORE

Numer projektu: FERS.01.06-IP.05-0003/23

Wartość projektu: 220 219 864,46 zł

Dofinansowanie projektu z UE: 181 725 432,15 zł

Informujemy o możliwości zgłaszania do Instytucji Zarządzającej lub Instytucji Pośredniczącej podejrzenia o niezgodności Projektu lub działań Beneficjenta z Konwencją o prawach osób niepełnosprawnych sporządzoną w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169, z późn. zm.) zwanej dalej „KPON”. Sygnały, zgłoszenia lub skargi dotyczące wystąpienia niezgodności projektów FERS z postanowieniami KPON mogą przekazywać osoby fizyczne (uczestnicy projektów lub ich pełnomocnicy i przedstawiciele), instytucje uczestniczące we wdrażaniu funduszy Unii Europejskiej, strona społeczna (stowarzyszenia, fundacje), za pomocą (w każdym poniższym przypadku uznaje się zgłoszenie za przekazane w formie pisemnej):

 • poczty tradycyjnej – w formie listownej na adres ministerstwa: Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, ul. Wspólna 2/4, 00-926 Warszawa lub Ministerstwo Edukacji Narodowej, Al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa,
 • skrzynki nadawczej e-puap Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej lub Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa