Modelowe rozwiązania w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju w projektowaniu i realizacji specjalistycznego wsparcia SCWEW

Na rynku wydawniczym dostępny jest Poradnik Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dzieci i Wsparcie Rodzin. To ważna publikacja w kontekście realizowania przez Specjalistyczne Centra Wspierające Edukację Włączającą działań wspierających przedszkola i szkoły ogólnodostępne. Dopełnia istniejące rozwiązania w obszarze planowania i realizacji specjalistycznego wsparcia. Publikacja zawiera odwołania do  specjalistycznego wsparcia realizowanego przez SCWEW.  Planowanie  i realizacja  wsparcia kadr przedszkoli, szkół ogólnodostępnych  uwzględnia wyniki diagnozy zróżnicowanych potrzeb dzieci, uczniów mogą zostać ukierunkowane na ich rozwój i włączanie społeczne. Działania te wpisują się w budowanie międzysektorowego systemu wsparcia kadry przedszkoli, szkół ogólnodostępnych z udziałem SCWEW.

Budowanie modelowych rozwiązań międzysektorowego wsparcia  małego dziecka na poziomie lokalnym , to kluczowy element będący myślą przewodnią poradnika. W publikacji zawarte są zarówno odniesienia do obszarów teoretycznych wsparcia małego dziecka i jego rodziny, jak i aspektów praktycznych. Postrzeganie funkcjonowania małego dziecka przez pryzmat Modelu biopsychospołecznego, oceny funkcjonalnej, konstruowanie indywidualnego planu wczesnego wspomagania rozwoju małego dziecka, wczesne wspomaganie rozwoju i wsparcie rodzin, to tylko wybrane tematy poruszane w poradniku.

Specjalistyczne centra, realizując działania ukierunkowane na wsparcie kadr przedszkoli i szkół ogólnodostępnych i podejmując współpracę ze Specjalistycznymi Zespołami Wsparcia (SZW), uczestniczą w realizacji procesowego wsparcia. Podejmowane działania odpowiadają na rozpoznane potrzeby dziecka/ucznia i rodziny. Istotne w planowaniu spójnego wsparcia jest dopełnianie oferty z wykorzystaniem zasobów dostępnych w najbliższym środowisku  i zapewnienie ciągłości wsparcia na każdym etapie. SCWEW,  wspomagając kadrę pedagogiczną przedszkoli i szkół ogólnodostępnych,  zapewnia wsparcie dla nauczycieli i specjalistów, którzy realizują działania w obszarze wychowania i nauczania. W działaniach SCWEW niezbędne jest zachowanie ciągłości we współpracy z nauczycielami i specjalistami. Funkcjonujące  w ORE Centrum Koordynujące, które w swoich działaniach bazuje na efektach różnorodnej  współpracy, korzysta z wniosków badawczych z obszaru edukacji i wsparcia również w obszarze wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

Publikacja przedstawia  nowy paradygmat rozpoznawania potrzeb dziecka, ucznia w procesie oceny funkcjonalnej oraz aktualne trendy i kierunki we wsparciu małego dziecka. Wnioski płynące z prowadzonej diagnozy mogą wykorzystać  SCWEW  w planowaniu wsparcia kadry przedszkoli, szkół ogólnodostępnych.

#FunduszeEuropejskie #FunduszeUE #SCWEW #ORE

Ostatnia aktualizacja: 31 maja 2024

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa