Wspieranie rozwoju dzieci wysoko wrażliwych (DWW)

Publikacja skierowana do nauczycieli, wychowawców, rodziców i opiekunów oraz wszystkich zainteresowanych problematyką wysokiej wrażliwości (WW).

Autorka przedstawia aspekty tzw. wysokiej wrażliwości, rozumianej jako cecha, a także wskazuje potrzebę prawidłowego jej identyfikowania. Proponuje humanistyczny model wspierania dziecka i spojrzenie na WW jak na potencjał, który ujawnia się w optymalnych warunkach i umożliwia swobodny rozwój. Praca z dziećmi wysoko wrażliwymi (DWW) może być wyzwaniem – wymagają one wyjątkowej uważności, by w pełni się rozwinąć. Zdaniem autorki „ciepło przejawiające się w uśmiechu, kontakcie wzrokowym czy gestach będzie dla dziecka wysoko wrażliwego szczególnie ważne i budujące – w takich warunkach ma ono szansę na rozwinięcie skrzydeł. Dziecko doświadczające opiekuńczości, czyli poczucia głębokiego, prawdziwego zainteresowania nim samym, doświadcza, jak jest ważne, i dzięki temu buduje adekwatną samoocenę, bezcenną w wychowywaniu dzieci wysoko wrażliwych”.

Zachęcamy do zapoznania się z propozycjami strategii umożliwiających budowanie pozytywnych relacji dorosłych z dziećmi.

Załączniki:

Ostatnia aktualizacja: 14 czerwca 2022

Ośrodek Rozwoju Edukacji realizuje projekty dofinansowane z funduszy europejskich w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój oraz Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa